Ekonomiczne Problemy Usług

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2017.127-06
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Issue archive / nr 127 2017
Powiązania między konsolidacją sprawozdań finansowych i budżetowaniem
(Link between consolidation of financial statements and budgeting)

Authors: Halina Chłodnicka
Politechnika Rzeszowska
Keywords: capital group budgeting consolidation
Data publikacji całości:2017
Page range:12 (63-74)
Klasyfikacja JEL: G17 G30
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

Management is the process that determines the effective running of the business and the prospects for the development of the enterprise. Budgeting is a continuous process that requires constant looking into the future and analyzing. Here are considerable difficulties in the coordination of budgets of individuals. Considering the process of group budgeting, it would first be necessary to improve the flow of information between entities in the group.
Download file

Article file

Bibliography

1.Bek-Gaik, B., Rymkiewicz, B. (2016). Model biznesu w raportowaniu zintegrowanym. W: Wyzwa¬nia w zarządzaniu kosztami i dokonaniami. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 442.
2.Czerny, J., Chłodnicka, H., Niedźwiecki, A. (2016). Interpretacje sprawozdań finansowych. War¬szawa: Texter.
3.Gabrusewicz, W., Remlein, M. (2011). Sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa. Jednostkowe i skonsolidowane. Warszawa: PWE.
4.Gierusz, A., Gierusz, M. (2010). Konsolidacja Sprawozdań Finansowych według MSSF Gdańsk:
5.ODDK.
6.Helin, A. (2009). Skonsolidowane sprawozdanie finansowe. Gdańsk: EDO Sp. z o.o.
7.IIRC (2013). The International, <IR> Framework. Pobrane z: http://www.theiirc.org/wp-cntent/ up- loads/2013/12/13-12-08-The- International,-IR-Framework-2-1 pelf (20.11.2015).
8.Michałowska, K. (2014). Proces budżetowania i jego wpływ na sytuację finansową podmiotów gospodarczych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 803, Finanse, Rynki Finan¬sowe, Ubezpieczenia, 66, 409-417.
9.Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (2002). Warszawa: SKwP.
10.Nowak, E. (2014). Rachunkowość zarządcza w przedsiębiorstwie. Warszawa: CeDeWu.
11.Remlein, M. (2008). Inwestycje kapitałowe w polityce rachunkowości grupy kapitałowej. Poznań:
12.Wyd. AE w Poznaniu.
13.Sikacz, H. (2011). Ocena sytuacji finansowej operacyjnych grup kapitałowych. Warszawa: Jak.
14.Śliwa, J. (2011). Zarządzanie finansami w grupach kapitałowych. Warszawa: Wyd. Naukowe Wy¬działu Zarządzania UW.
15.Zimon, G. (2015). Wpływ grupy marketingowo-zakupowej na sytuacje i wyniki finansowe przed-siębiorstw. W: Z. Luty (red.), Rachunkowość, polityka makroekonomiczna, globalizacja (s. 283-294). Wrocław.