Ekonomiczne Problemy Usług

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2017.127-09
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Issue archive / nr 127 2017
Struktura kosztów rodzajowych przedsiębiorstw produkujących pasze dla zwierząt w porównaniu do przedsiębiorstw przemysłu spożywczego
(Structure of generic costs in enterprises producing animal feed to food industry enterprises)

Authors: Dorota Czerwińska-Kayzer
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Katedra Finansów i Rachunkowości
Keywords: cost cost structure generic costs system animal feed producers
Year of publication:2017
Page range:11 (97-107)
Klasyfikacja JEL: M49
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The aim of the study is to present and analyse the structure of generic costs in enterprises producing animal feed. Realizing the primary objective, the structure of costs by type in enterprises producing feed compared with the cost structure in other groups of food industry companies. The study used unpublished data from the Central Statistical Office of the statistical financial report non-financial companies in the years 2005-2015. He study shows that enterprises producing fodder largest share in the costs of basic activity was the consumption of materials. While the cost of the least importance were taxes and charges. This means that the managers in these companies, in order to improve the efficiency of their activities should focus on the search for cheaper raw materials.
Download file

Article file

Bibliography

1.Belch, P. (2015). Analiza kosztów rodzajowych w sektorze paliwowym. W: E. Nowak, M. Ko-walewski (red.), Zarządzanie kosztami i dokonaniami (s. 51-61). Wrocław: Wyd. UE we Wrocławiu.
2.Bławat, F. (2011). Podstawy analizy ekonomicznej. Warszawa: CeDeWu.
3.Chłodnicka, H., Zimon, G. (2013). Analiza kosztów w przedsiębiorstwach tworzących grupy za-kupowe. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 765, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 61, 293-303.
4.Jerzak, M. (red.) (2015). Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju produkcji, infrastruktury rynku, systemu obrotu oraz opłacalności wykorzystania roślin strączkowych na cele paszowe. Poznań: Wyd. Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
5.Karmańska, A. (2006). Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa. Warszawa: Difin.
6.Niepublikowane dane GUS (2015). Statystyczne sprawozdanie finansowe F-02 - bilans sporzą¬dzony na dzień 1.01 i 31.12 oraz rachunek zysków i strat w układzie sekcji, grup i klas przedsiębiorstw przemysłu spożywczego za lata 2010-2015.
7.Nowak, E. (2014). Rachunek kosztów jako źródło danych w modelowaniu mikroekonomicznym.
8.Szczecin: Wyd. Naukowe US.
9.Nowak, E. (2017). Analiza sprawozdań finansowych. Warszawa: PWE.
10.Nowak, M. (2006). Koszty w strategiach przedsiębiorstwa. W: E. Nowak, (red.), Strategiczne
11.zarządzanie kosztami (s. 23-28). Kraków: Oficyna Wydawnicza.
12.Sawicki, K. (2000). Analiza kosztów firmy. Warszawa: PWE.
13.Szczypa, P. (2014). Rachunkowość zarządcza - klucz do sukcesu. Warszawa: CeDeWu.
14.Walińska, E. (2009). Mini-meritum - Rachunkowość. Warszawa: Wolters Kluwer Business. Waśniewski, T., Skoczylas, W. (2004). Teoria i praktyka analizy finansowej w przedsiębiorstwie.
15.Warszawa: Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce.