Ekonomiczne Problemy Usług

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2017.127-12
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Issue archive / nr 127 2017
Buy-back akcji własnych w celu ich umorzenia
(Buy-back shares for the purpose of their redemption)

Authors: Andrzej Kuciński
Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim Wydział Ekonomiczny

Magdalena Byczkowska
Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim Wydział Ekonomiczny
Keywords: stock company repurchases shares redemption of shares
Year of publication:2017
Page range:11 (131-141)
Klasyfikacja JEL: G19 G35
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

Buyback of shares, with the aim of their redemption, is an alternative to a cash dividend transfer method of the capital of a company to its shareholders. In the most developed capital markets the importance of buy-back shares is significantly growing at the expense of the payment of cash dividends. The main objective of this research is to analyze and assess the scale of the use of buyback on the Stock Exchange in Warsaw as a method of distributing cash to shareholders. The analysis of the study shows that, the buyback of own shares on the Warsaw Stock Exchange are carried out relatively rarely.
Download file

Article file

Bibliography

1.Dąbrowski, D. (2010). Nabywanie akcji własnych przez spółkę akcyjną. Warszawa: Wolters Kluwer. Gryglewicz, S. (2001). Wykup akcji jako alternatywa wypłaty dywidendy w praktyce funkcjo¬nowania spółek notowanych na GPW w Warszawie. W: W. Frąckowiak (red.), Z badań nad rynkiem kapitałowym w Polsce (s. 274-304). Poznań: Wyd. AE w Poznaniu.
2.Horbaczewska, B. (2012). Wypłaty dla akcjonariuszy a wycena akcji na rynku kapitałowy. War¬szawa: CeDeWu.
3.Nowicki, A. (2007). Umorzenie akcji, Warszawa: C.H. Beck.
4.Oleksy, P. (2009). Buy-back na rynku nieruchomości- zarys problematyki. Świat Nieruchomości, 2 (68), 46-51.
5.Pieloch, A. (2012). Sposoby odkupienia akcji własnych spółek publicznych a motywy jego prze-prowadzania. W: J. Duraj (red), Wartość i kapitał publicznych spółek akcyjnych (s. 139-160). Łódź: Wyd. UŁ.
6.Słoński, T. (2012). Analiza wpływu wspomagania długiem wykupu akcji (LEO) na wartość spółki.
7.Wrocław: Wyd. UE we Wrocławiu.
8.S&P Dow Jones Indices, Press Release, McGraw Hill Financial, Mar 22 2016. Pobrane z: http:// us.spindices.com/ (25.09.2016).
9.Sójka, T. (2002). Nabywanie akcji własnych w celu umorzenia. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 3, 37-56.
10.Sójka, T. (2004). Umorzenie akcji. Kraków: Zakamycze.
11.Szablewski, A. (2008). Zwrot gotówki do właścicieli: polityka dywidendy i wykupu własnych akcji.
12.W: A. Szablewski, K. Pniewski, B. Bartoszewicz (red.), Value Based Managment- koncep¬cje, narzędzia, przykłady (s. 417-447). Warszawa: Poltext.
13.Ustawa z 15.09.2000 - Kodeks spółek handlowych. Dz.U. nr 94, poz. 1037.
14.Zarębski, S. (2016). Wykup akcji własnych mniejszych spółek kapitałowych- korzyści i zagroże¬nia. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 5 (83/2), 65-75.