Acta Politica Polonica

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Politica

ISSN: 2451-0432    OAI    DOI: 10.18276/ap.2016.36-02
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Issue archive / 2/2016 (36)
Mapa wyborcza Szczecina. Przestrzenne zróżnicowanie zachowań wyborczych szczecinian w latach 2006-2015
(The electoral map of Szczecin. Spatial diversity of political preferences of Szczecin citizens in years 2006-2015)

Authors: Tomasz Czapiewski
Instytut Politologii i Europeistyki, Uniwersytet Szczeciński
Keywords: electoral behavior electoral geography Szczecin local politics
Year of publication:2016
Page range:14 (21-34)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The article is based on the assumptions of the neighborhood effect, defined as a spatial diversity of electoral behavior. It reflects the structural and social differences, but taking into account the effect of context, where living space is a context of reference. Election results in Szczecin in the years 2006-2015 have been studied in this article. Author compared the boundaries of constituencies and neighborhoods, assigning constituencies to specific neighborhoods and then creating neighborhood's characteristics by determining the ratio between the support or the turnout in the neighborhood and in the whole city. Studies have shown that the overall picture of the distribution and diversity of electoral behavior of inhabitants of the city is relatively stable in time and independent of the type of election, except for the election to the City Council. Voter turnout is differentiating electoral behavior in neighborhoods to the greatest extent.
Download file

Article file

Bibliography

1.Czapiewski, T. (2015). Preferencje partyjne mieszkańców Szczecina - poparcie dla partii politycznych w wyborach do Sejmu. W: M. Drzonek (red.). Szczecin-obywatele-samorząd. Przyczynek do retrospekcji 25 lat (41-61). Kraków-Szczecin: Wydawnictwo Dante.
2.Ford, R., Goodwin, M (2014). Revolt on the Right: Explaining support for the radical right in Britain, Oxon: Routledge.
3.Jałowiecki, B. (1990). Narodziny demokracji w Polsce lokalnej. Warszawa: Uniwersytet Warszawski, Instytut Gospodarki Przestrzennej.
4.Johnston, R., Pattie, C. (2006). Putting voters in their place. Geography and elections in Great Britain, Oxford: Oxford University Press.
5.Kavetskyy, I. (2004). Zmiany orientacji politycznych mieszkańców Szczecina w świetle wyników wyborów parlamentarnych. W: J. Słodczyk (red.). Przemiany struktury przestrzeni miast w sferze funkcjonalnej i społecznej (377-391). Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.
6.Kowalski, M. (2003). Przedmowa. W: M. Kowalski (red.). Przestrzeń wyborcza Polski (6-7). Warszawa: Polska Akademia Nauk. Instytut Geografii i Przestrzennego Zróżnicowania im. Stanisława Leszczyńskiego.
7.Leib, J., Quinton, N. (2011). On the shores of the ‘moribund backwater’? Trends in electoral geography research since 1980. W: B. Warf, J. Leib (red.), Revitalizing electoral geography (9-27). Farnham: Ashgate.
8.Łuczak, M. (2010). Szczecin / Krzekowo, Bezrzecze / Kreckow, Brunn. Szczecin: Polskie Towarzystwo Historyczne.
9.Mider, D., Marcinkowska, A. (2013). Analiza danych ilościowych dla politologów. Praktyczne wprowadzenie z wykorzystaniem programu GNU PSPP, Warszawa: ACAD.
10.Paukszteło, W. (2015). Rady Osiedli w Szczecinie, Niechciana demokracja? W: M. Drzonek (red.) Szczecin obywatele samorząd Przyczynek do retrospekcji 25 lat (117-127). Kraków-Szczecin: Wydawnictwo Dante.
11.Charney, I., Malkinson, D. (2015) Between electoral and urban geography: Voting patterns and socio-spatial dynamics in Tel Aviv. Applied Geography, 58 (3), 1-6.
12.Gallego, A., Buscha, F., Sturgis, P., Oberski, D. (2014). Places and Preferences: A Longitudinal Analysis of Self-Selection and Contextual Effects. British Journal of Political Science, Available on CJO 2014 doi:10.1017/S0007123414000337.
13.Gnat, S. (2012). Suburbanizacja Szczecina i jej demograficzne efekty w latach 1995-2010. Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, 20 (3), 125-138.
14.Górecki, M.A., Marsh, M. (2014). A decline of ‘friends and neighbours voting’in Ireland? Local candidate effects in the 2011 Irish ‘earthquake election’. Political Geography, 41 (4), 11-20.
15.Kavetskyy, I. (2010). Election behaviour of Polish people according to settlement units. Bulletin of Geography Socio-economic Series, 2, 47-53.
16.Kavetskyy, I. (2014). Rola kontekstu geograficznego w kształtowaniu się zachowań wyborczych mieszkańców. Prace i Studia Geograficzne, 54 (2), 29-45.
17.Kocór, M. (2006). Metody wnioskowania ekologicznego w badaniach wyborczych. ASK, 15(1), 75-103.
18.Kowalski, M. (2014). Czy Wielkopolska była prawicowa? Przestrzenne zróżnicowanie zachowań wyborczych w Polsce w latach dwudziestych XX wieku. Prace i Studia Geograficzne 54 (2), 89-105.
19.Matyja, R. (2015). Zachowania wyborcze mieszkańców miast w latach 1990-2015 a afiliacje polityczne ich prezydentów po 2002 roku. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Politica, 33 (3), 5-31.
20.McAllister, I., Studlar, D.T. (1992). Region and voting in Britain, 1979-87: territorial polarization or artifact? American Journal of Political Science, 36(1), 168-199.
21.Pattie, C. J., Johnston, R. J. (1999). Context, conversion and conviction: social networks and voting at the 1992 British general election. Political Studies, 47, 877–889.
22.Pattie, C. J., Johnston, R. J. (2000). ‘‘People who talk together vote together’’: an exploration of contextual effects in Great Britain. Annals of the Association of American Geographers, 90 (1), 41–66.
23.Swianiewicz, P., Klimska, U. (2005). Społeczne i Polityczne Zróżnicowanie Aglomeracji w Polsce – Waniliowe Centrum, Mozaika Przedmieść. Prace i Studia Geograficzne, 35 (1), 45-70.
24.Wolnicki, J. (2009). Polacy wobec jednomandatowych okręgów wyborczych. Preferencje Polityczne : postawy, identyfikacje, zachowania, 1, 213-226.
25.Zarycki, T. (2008). Dwa wymiary kapitału społecznego w kontekście polskim. Pomorski Przegląd Gospodarczy, 37 (2), 49-52.
26.Urząd Statystyczny w Szczecinie. (2015). Vademecum samorządowca. Portrety Miast. Miasto Szczecin. http://bit.ly/29ng9bF (dostęp: 06.07.2016).
27.Ustawa z 8.03.1990 o samorządzie gminnym. Dz. U. 2015, poz. 1515, 1890 (t.j.).
28.Uchwała nr XXX/598/04 Rady Miasta Szczecina z dnia 14.12.2004 w sprawie przyjęcia Statutu Miasta Szczecina.
29.Uchwała nr VIII/53/90 Rady Miejskiej w Szczecinie z dnia 28.02.1990. w sprawie utworzenia w Mieście Szczecinie dzielnic i osiedli (zmieniona uchwałami: nr L/707/94 z dnia 16.05.1994, nr XL/589/98 z dnia 25.05.1998, nr III/51/03 z dnia 10.03.2003).