Annales Neophilologiarum

ISSN: 1734-4557     eISSN: 2353-2823    OAI    DOI: 10.18276/an.2015.9-06
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / 9 (2015)
Эмоционально-чувствительная сфера личности студента неофилолога и результаты, достигаемые в обучении иностранному языку
(The emotional-affective area of modern languages and literature student and the results being achieved in the process of language education)

Authors: Krystyna Janaszek
Uniwersytet Szczeciński, Wydział Filologiczny
Keywords: affective area of personality studying a foreign language
Year of publication:2015
Page range:18 (95-112)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

This paper is dedicated to the emotional-affective (affective) area of personality of a student of modern languages and literature. The affective variables consist of emotions which determine the relation of an individual to the self and the surroundings. In a questionnaire survey conducted by the author of this paper, personality types and models. motivation factors, emotional states accompanying the studies, and the selfconcept were empirically analysed. The study showed that students with very good academic performance differ from those with satisfactory one within the analysed factors. It was demonstrated that success in studying is favoured by: instrumental and integrative (internal) motivation, extroverted features of personality, conscientiousness, need of self-verification, and motive of self-correction.
Download file

Article file

Bibliography

1.Allport G.W., 1988, Osobowość i religia, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa.
2.Berryman J., 2003, Psychologia moje hobby, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
3.Brzeziński J., 1987, Nauczanie języków obcych dzieci, WSiP, Warszawa.
4.Janaszek K., 2011, Związek czynników/ cech osobowościowych z wynikami osiąganymi w zakresie języka obcego w świetle PMO na podstawie polskiej listy przymiotnikowej, [w:] In silva verborum, red. B. Afeltowicz, J. Ignatowicz-Skowrońska i P. Wojdak, Volumina pl Daniel Krzanowski, Szczecin, s. 171–174.
5.Komorowska H., 2002, Metodyka nauczania języków obcych, Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna, Warszawa.
6.Michońska-Stadnik A., 2004, Autonomia ucznia 400 lat po Galileuszu, czyli szansa dla odpowiedzialnych, [w:] Autonomia w nauce języka obcego, red. A. Pawlak, Wydział Pedagogiczno-Artystyczny, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań–Kalisz.
7.Moszczyńska E., 2001, Jak i komu tłumaczyć nauczycielu, „Języki Obce w Szkole”, nr 1.
8.Oleś P., 2003, Wprowadzenie do psychologii osobowości, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
9.Pervin L.A., 2000, Psychologia osobowości, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
10.Pfeiffer W., 2001, Nauka języków obcych. Od praktyki do praktyki, Wydawnictwo Wagros, Poznań.
11.Szałek M., 2002, Jak motywować uczniów do nauki języka obcego, Wydawnictwo Wagros, Poznań.
12.Szarota P., 1995, Polska Lista Przymiotnikowa (PLP): Narzędzie do diagnozy pięciu wielkich czynników osobowości, „Studia Psychologiczne”, nr 33, s. 227–255.
13.Szczepaniak P., Strelau J., Wrześniewski K., 1996, Diagnoza stylów radzenia sobie ze stresem za pomocą polskiej wersji kwestionariusza CISS Endlera i Parkera, „Przegląd Psychologiczny, nr 39, s. 187–210.
14.Szewczuk W., 1990, Psychologia, WSiP, Warszawa.
15.Włodarski Z., 1989, Psychologia uczenia się, Warszawa.
16.Wojciszke B., 2003, Pogranicze psychologii osobowości i społecznej: samoocena jako cecha i motyw, [w:] Osobowość a procesy psychiczne i zachowanie, red. B. Wojciszke, M. Plopa, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków.