Annales Neophilologiarum

ISSN: 1734-4557     eISSN: 2353-2823    OAI    DOI: 10.18276/an.2015.9-11
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / 9 (2015)
Dvosmislenosti zbog reda riječi u hrvatskoj i poljskoj rečenici
(Ambiguities about word order in Croatian and Polish languages)

Authors: Neda Pintarić
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Keywords: stylistics culturology syntax pragmatics word order
Year of publication:2015
Page range:22 (167-188)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The autoress analyses differences and ambiguities about Croatian and Polish word order in their grammars or media. In both languages there are no precise rules about order of subordinate words in sentences, which causes ambiguit meanings. The paper consists of 4 parts: 1. description of word order in Croatina grammars; 2. description of word order in Polish grammars; 3. ambiguities during communication in Polish and Croatian media; 4. as a result of this research the autoress shows 10 rules that should be considered in the sentences without ambiguities or mistakes.
Download file

Article file

Bibliography

1.Barić E. et alt., 1979, Priručna gramatika hrvatskoga književnog jezika, Školska knjiga, Zagreb.
2.Barić E. et alt., 2005, Hrvatska gramatika, Školska knjiga, Zagreb.
3.Barić E. et alt., red., 1999, Hrvatski jezični savjetnik, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, „Školske novine“, Zagreb.
4.Bartnicka B., Satkiewicz H., 1990, Gramatyka języka polskiego dla cudzoziemców, Wiedza Powszechna, Warszawa.
5.Bąk P., 2007, Gramatyka języka polskiego, Wiedza Powszechna, Warszawa.
6.Jadacka H., 2008, Poprawna polsczczyzna, PWN, Warszawa.
7.Katičić R., 1986, Sintaksa hrvatskoga književnog jezika. Nacrt za gramatiku, Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb.
8.Menac A., 1983, Genitiv u sastavu frazeologizama u suvremenom ruskom i hrvatskom književnom jeziku, [w:] „Croatica“, Prinosi proučavanju hrvatske književnosti. god. XIV, sv. 19, Hrvatsko filološko društvo, Zagreb, s. 83–90.
9.Pavešić S., red., 1971, Jezični savjetnik s gramatikom, Matica hrvatska, Zagreb.
10.Peti M., 1995, Gramatičko značenje i sintaktički položaj participa prezenta i participa perfekta, [w:] Jezikom o jezik. Stavljanja i suprotstavljanja, Antibarbarus, Zagreb, s. 304–320.
11.Podracki J., 1997, Składnia polska, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.
12.Porayski J., 1994, Błędy językowe i ich rodzaje, [w:] K. Handke i H. Dalewska-Greń, red. Polszczyzna a/i Polacy u schyłku XX wieku, PAN, Warszawa, s. 55–66.
13.Pranjić K., 1986, Jezikom i stilom kroza književnost, Školska knjiga, Zagreb.
14.Pranjković I., 2001, Druga hrvatska skladnja, Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb.
15.Pranjković I., 1993, Hrvatska skladnja, Verbum Croaticum, Zagreb.
16.Silić J., Pranjković I., 2005, Gramatika hrvatskoga jezika, Školska knjiga, Zagreb.
17.Szober S., 1959, Gramatyka języka polskiego, PWN, Warszawa.
18.Težak S., 2005, Između jezika i stila, Zagreb.
19.Topolińska Z., 1984, Gramatyka współczesnego języka polskiego – Składnia, PAN, Warszawa.
20.Wierzbicka A., Wierzbicki P., 1968, Praktyczna stylistyka, Wiedza Powszechna, Warszawa.
21.Wójcik T., 1973, Gramatyka języka rosyjskiego – studium kontrastywne, PWN, Warszawa.
22.Zdaniukiewicz A.A., 1973, Z zagadnień kultury języka, PWN, Warszawa.
23.Znika M., 1979, Red riječi, [u:] Priručna gramatika hrvatskoga književnog jezika, Školska knjiga, Zagreb, s. 454–463.
24.Zwolski H., 1985, Piszemy po polsku – podręcznik dla obcokrajowców, IBP UJ, Skrypt nr 506. Kraków.