Ekonomiczne Problemy Usług

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Issue archive / nr 117 2015
Zarządzanie zasobami cyfrowymi na przykładzie muzeów bałtyckich
(Digital Asset Management on the Example of the Baltic Museums)

Authors: Zygmunt Drążek
Uniwersytet Szczeciński

Tomasz M. Komorowski
Uniwersytet Szczeciński
Keywords: digitalisation digital assets digital assets management BalticMuseums 2.0 and 2.0+ project.
Year of publication:2015
Page range:12 (61-72)

Abstract

The paper presents some aspects of digital asset management in the organization on the basis of IT tools and technologies. Structure of the new digital asset management system was proposed. A characteristic feature of the proposed solutions is their focus on the integration of available software tools and IT technologies and their orientation and functioning in cyberspace. The starting point to propose a new digital asset management system are problems in management of digital information that is provided as an collection digital resources of Baltic museums, which were the subject of research in the context of projects BalticMuseums 2.0 and 2.0+
Download file

Article file

Bibliography

1.Barney J.V., Resource-based theories of competitive advantage: A ten-year retrospec-tive on the resource-based view. „Journal of Management” 27 (2001) 643–650. Źródło: http://www.uk.sagepub.com/chaston/Chaston%20Web%20readings-%20chapters%201-12/Chapter%2
2.Kaplan R.S., Norton D.P. (2004), Strategy Maps. Der Weg von immaterielen Werten zum materielen Erfolg, wyd. Schaeffer Poeschel.
3.Komorowski T. (2011), Wspomaganie podejmowania decyzji w zakresie wyboru systemu zarządzania dokumentami (CMS/DMS), Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą, Zeszyt nr 56, Bydgoszcz.
4.Obłój K. (2007), Pułapki teoretyczne zasobowej teorii strategii, „Przegląd Organi-zacji”, nr 5.
5.Rokita J. (2005), Zarządzanie strategiczne. Tworzenie i utrzymywanie przewagi konku-rencyjnej, PWE.
6.Swacha J., Komorowski T., Muszyńska K., Drążek Z. (2013), Acquiring Digital Asset Management System for an International Project Consortium, w: Zarządzanie i finanse, t. 3, wyd. 1, Wydział Zarządzania-Uniwersytet Gdański, Gdańsk.
7.Unold J. (2011), Teoretyczno-metodologiczne podstawy przetwarzania informacji w cyberprzestrzeni, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław.
8.Zarządzanie: teoria i praktyka (1995), red. nauk. A.K. Koźmiński, W. Piotrowski, PWN.