Ekonomiczne Problemy Usług

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Issue archive / nr 117 2015

Year of publication:2015
# Title Page range Authors Actions
1.

Komunikacja wewnętrzna w erze cyfryzacji

13 (11-23) E. Jadwiga Biesaga-Słomczewska More
2.

O problemach zarządzania wiedzą przy efektywnym uruchamianiu i sterowaniu procesami ciągłymi przedsiębiorstwa

9 (23-31) Rafał Boniecki, Józef Rawłuszko More
3.

Użyteczność informacji finansowych – wybrane aspekty


(Utility financial information – selected aspects)
10 (31-40) Katarzyna Ciach, Jarosław Dębski More
4.

Liberalizacja polskiego rynku usług pocztowych – zastosowane rozwiązanie i jego następstwa


(Polish Postal Market Liberalization – Applied Solutions and Consequences)
10 (41-50) Roman Czaplewski More
5.

Zapewnienie jakości procesów usługowych wspomaganych informatycznie


(Quality Assurance of it-Supported Service Processes)
10 (51-60) Anna Dobrowolska, Wiesław Dobrowolski More
6.

Zarządzanie zasobami cyfrowymi na przykładzie muzeów bałtyckich


(Digital Asset Management on the Example of the Baltic Museums)
12 (61-72) Zygmunt Drążek, Tomasz M. Komorowski More
7.

Zarządzanie ryzykiem podczas realizacji projektów informatycznych


(Risk Management in Information Technology Projects)
10 (73-82) Grzegorz Dydkowski, Barbara Kos More
8.

Analiza SWOT działalności organizacji wirtualnej


(Strategic Analysis of Business Activity in the Form of Virtual Organization)
10 (83-92) Damian Dziembek More
9.

Znaczenie targów w procesie przekazywania informacji– kontekst ery informacyjnej


(The Significance of Trade Fairs in the Process of Sharing Information – the Con-text Of Information Age)
10 (93-102) Marcin Gębarowski More
10.

Rozproszone znaczniki czasu


(Distributed Timestamps)
8 (103-110) Marcin Gogolewski More
11.

Zastosowanie koncepcji real-time marketingu w komunikacji z klientem


(Using Real-Time Marketing Concept in Communication With Client)
12 (111-122) Bogdan Gregor, Joanna Kłosińska More
12.

Iteracyjny model jakości produktu w podejściu Agile


(Iterative Product Quality Model in Agile)
10 (123-132) Grażyna Hołodnik-Janczura More
13.

Logistyczna obsługa klienta jako determinanta zakupów w handlu elektronicznym


(Logistics of Customer Service as the Condition Of Acceptance for E-Commerce)
10 (133-142) Krystyna Iwińska-Knop More
14.

Współcześni menedżerowie i przedsiębiorstwa – zarys problematyki


(Today’s Managers and Professionals – an Outline of the Issues)
12 (143-154) Bogusław Kaczmarek More
15.

Wykorzystanie podejścia Markowitza do minimalizacji ryzyka projektu informatycznego

8 (155-162) Magdalena Kieruzel More
16.

Marketing doświadczeń a budowanie interakcji konsumenta w środowisku wirtualnym


(Marketing experience and building customer interaction in the virtual environment)
10 (163-172) Wioletta Krawiec More
17.

Współczesne aspekty zarządzania w chmurach komputerowych i biblioteki infrastruktury technologii informatycznych


(Modern Aspects of the Management of Cloud Computing and it Infrastructure Li-brary)
12 (173-184) Kazimerz W. Krupa, Wojciech Krupa, Pavlo Skotny More
18.

Przedsiębiorstwa high-tech w kreowaniu nowych rozwiązań aplikacji mobilnych


(High-tech enterprises in creating new solutions for mobile application)
8 (185-192) Krzysztof Kubiak, Aleksndra Skawińska More
19.

Koncepcja zastosowania organizacji wirtualnej w identyfikacji modelu biznesu


(Use of the concept of virtual organization for identification of business (meta) model)
10 (193-202) Karol Kuczera More
20.

Funkcjonowanie giełd elektronicznych w branży logistycznej


(The functioning of electronic exchanges in logistics)
10 (203-212) Ewa Kulińska More
21.

Kapitał ludzki i wiedza jako źródło sukcesu przedsiębiorstw nowej gospodarki


(Human capital and knowledge as a source of success of new economy enterprises)
10 (213-222) Anna Kwiecień More
22.

Teleinformatyczne wspieranie koncepcji funkcjonowania organizacji


(Information and communication technologies as an support for concepts of organization functioning)
8 (223-230) Tomasz Lipczyński More
23.

Aktywność polskich przedsiębiorstw w kanałach mobilnym i społecznym – aspekt marketingowy


(The activity of polish companies in mobile and social channels – the marketing perspective)
10 (231-240) Robert Kutera, Łukasz Łysik More
24.

Outsourcing call center w działalności przedsiębiorstwa


(Call center outsourcing in activities of the enterprise)
16 (241-256) Andrzej Małachowski, Jacek Małachowski More
25.

Nowoczesne technologie informacyjne w działalności koła łowieckiego


(Modern technologies in operation of hunting clubs in Poland)
10 (257-266) Marek Matulewski More
26.

E-commerce w małych i średnich firmach


(E-commerce in small and medium-sized enterprises)
10 (267-276) Magdalena Ratalewska, Janusz Zrobek More
27.

Rozwiązania programowe i sprzętowe wspierające procesy wirtualizacji


(Software and hardware support virtualization processes)
10 (277-286) Andrzej Sołtysik More
28.

Innowacyjność wdrożeń systemów informatycznych wspomagających zarządzanie


(Innovativeness of implementations of management information systems)
10 (287-296) Ilona Pawełoszek, Jędrzej Wieczorkowski More
29.

Analiza SWOT rozwiązań w chmurze obliczeniowej dla przedsiębiorstw


(A SWOT analysis of cloud computing in enterprises)
10 (297-306) Wiesław Wolny More
30.

Media społecznościowe jako narzędzie budowania relacji przedsiębiorstwa z klientem


(The social media as a tool for building relationship between the company and the clients)
12 (307-318) Katarzyna Żak More
31.

Wybrane elementy związane z rozwojem społeczeństwa informacyjnego w województwie zachodniopomorskim


(Selected elements related with the development of information society in western pomerania)
12 (319-330) Agnieszka Budziewicz-Guźlecka More
32.

Koordynator klastra kluczowym elementem rozwoju innowacyjnych więzi integracyjnych


(Cluster coordinator as a main development element of innovative integration ties)
10 (331-340) Roman Chorób More
33.

Wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych we wspieraniu podstawowych kierunków rozwoju polskich firm ubezpieczeń gospodarczych


(Use of information and communication technologies in supporting basic development directions of polish commercial insurance companies)
8 (341-348) Maciej Czaplewski More
34.

Oddziaływanie rynku e-commerce na rynek pocztowy


(Impact of e-commerce market on the postal market)
10 (349-358) Anna Drab-Kurowska More
35.

Dostęp do internetu w gospodarstwach domowych a unowocześnianie konsumpcji w Polsce i UE


(Internet access in households and modernising consumption in Poland and in The EU)
10 (359-368) Urszula Grzega More
36.

Analiza wybranych segmentów branży elektronicznej rozrywki jako elementów rozwoju przemysłu kreatywnego w Polsce


(The analysis of selected segments of the electronic entertainment branch as an ele-ment of the development of creative industry in Poland)
14 (369-382) Sławomir Kotylak More
37.

Wymiana wartości niematerialnych w mediach społecznościowych


(The exchange of intangible assets in social media)
10 (383-392) Krzysztof Kubiak More
38.

Efekty wykorzystania konwergencji mediów społecznych i mobilnych w marketingu. Studium badawcze


(Effects of convergence of mobile and social media in marketing – a research study)
10 (393-402) Beata Butryn, Robert Kutera More
39.

Outsourcing na rynku usług telekomunikacyjnych w Polsce


(Outsourcing on the telecommunications services market in Poland)
10 (403-412) Wiesław Michał Maziarz More
40.

Działanie 8.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka a miejsce Polski w międzynarodowym rankingu e-biznesu


(The place of Poland in the international ranking of e-business against the results of measure 8.1 Operational Programme Innovative Poland)
10 (413-422) Mirosław Moroz More
41.

Prognoza ilości notyfikacji dotyczących poważnych zagrożeń w systemie RAPEX wobec produktów pochodzących z Chin


(The prediction of number of serious risk notifications in the RAPEX to products originated from China)
10 (423-432) Marcin Pigłowski More
42.

Dysproporcje w korzystaniu z rozwiązań e-biznesowych przez małe i średnie przedsiębiorstwa krajów UE-27


(Inequalities in e-business adoption by small and medium firms in EU-27 members)
10 (433-442) Maria Sarama More
43.

Specjalne serwisy internetowe a kształtowanie warunków funkcjonowania osób niepełnosprawnych


(The special internet services and creating the conditions for functioning of people with disabilities)
10 (443-452) Czesław Ślusarczyk More
44.

Wykorzystanie internetu w gospodarstwach domowych w Polsce na tle krajów UE


(Using the internet in households in Poland)
10 (453-462) Andrzej Wójcik More
45.

Elektroniczne instrumenty płatnicze jako przykład innowacyjnych rozwiązań w zakresie rozliczeń detalicznych w Polsce


(Electronic payment instruments as an example of innovative solutions for retail settlements in Poland)
14 (463-476) Piotr Czerwonka, Łukasz Zakonnik More
46.

One-stop government jako kierunek rozwoju administracji publicznej


(One-stop government as a development direction of public administration)
10 (477-486) Joanna Drobiazgiewicz More
47.

Integracja metodyki PRINCE2 oraz Scrum przy realizacji informatycznych projektów wytwarzania oprogramowania w e-administracji


(Integration of PRINCE2 and Scrum in software projects for e-government)
10 (487-496) Magdalena Kieruzel More
48.

Zastosowanie zarządzania ryzykiem w przetwarzaniu danych osobowych w systemach informatycznych


(The risk management in personal details processing in it systems)
10 (497-506) Agnieszka Dornfeld, Ewa Kulińska More
49.

Elektroniczne rejestry publiczne


(Public electronic records)
12 (507-518) Hanna Mazur, Zygmunt Mazur, Teresa Mendyk-Krajewska More
50.

Zarządzanie wiedzą w instytucjach szczebla regionalnego


(Knowledge management in institutions on a regional level)
12 (519-530) Teresa Miś More
51.

Court Technology jako przykład zastosowania ICT w sądownictwie


(Court Technology as an example of ICT implementation in common judiciary)
10 (531-540) Monika Odlanicka-Poczobutt More
52.

Elektroniczne systemy zarządzania sprawami jako przykład dobrych praktyk


(Electronic case management systems as an example of good practice)
10 (541-550) Ewa Kulińska, Monika Odlanicka-Poczobutt More
53.

Portale administracji publicznej w wybranych krajach UE


(Web portals of digital public administration in selected EU countries)
10 (551-560) Joanna Papińska-Kacperek More
54.

Internet podstawowym narzędziem innowacyjności przedsiębiorstw i administracji


(Internet as an instrument of administration and companies’ innovative activity)
10 (561-570) Andrzej Pawlik More
55.

Archiwizacja dokumentów elektronicznych – nowy trend w rozwoju IT


(Archiving of digital documents - new trend in IT development)
12 (571-582) Wojciech Pokora More
56.

E-administracja na uczelni w opinii pracowników administracyjnych – przykład Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów (USOS)


(E-government in universities in the opinion of administration staff – the example of USOS (University System of Studies Service))
10 (583-592) Malwina Popiołek More
57.

Katalogi elektroniczne w zamówieniach publicznych


(Electronic catalogues in public procurement)
10 (593-602) Ewa Prałat More
58.

Skalowalność systemów informatycznych w obszarze e-administracji


(A scalability of it systems in the area of the e-government)
8 (603-610) Maciej Roszkowski More
59.

The importance of governance in business models

12 (611-622) Włodzimierz Rudny More
60.

Wpływ transformacji na cyfryzację i wirtualizację polskiej gospodarki


(The influence of transformation of the digitization and virtualization of polish economy)
10 (623-632) Jolanta Sala, Halina Tańska More
61.

Kształtowanie kompetencji cyfrowych poprzez uczestnictwo w kursach e-learningowych


(Digital competence formation through e-learning)
10 (633-642) Edyta Kulej-Dudek, Klaudia Smoląg More
62.

Determinanty rozwoju e-administracji publicznej w Polsce


(Determinants of development of e-government in Poland)
10 (643-652) Jacek Buko, Agnieszka Tomaszewicz More
63.

Wpływ nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych na zarządzanie jednostkami samorządu terytorialnego


(The influence of modern information and communications technology on management in territorial self-government units)
12 (653-664) Joanna Wiażewicz More
64.

Cyberprzestępczość a rozwój społeczeństwa informacyjnego


(Cybercrime and development of information society)
10 (665-674) Mariusz Czyżak More
65.

Organizacja obiektów wiedzy menedżerskiej w systemach nauczania na odległość


(Organization of learning objects in distance learning systems)
10 (675-684) Krzysztof Hauke More
66.

Odmienności kulturowe w międzynarodowych zespołach realizujących projekty informatyczne


(Cultural differences in international teams implementing it projects)
12 (685-696) Andrzej Kobyliński, Marcin Ludzia More
67.

Zastosowanie steganografii w sieciach komputerowych


(Application of steganography in computer networks)
10 (697-706) Hanna Mazur, Zygmunt Mazur, Teresa Mendyk-Krajewska More
68.

Intensyfikacja przestępczości w e-gospodarce


(Intensification of the crime in e-commerce)
10 (707-716) Hanna Mazur, Zygmunt Mazur, Teresa Mendyk-Krajewska More
69.

Wykorzystanie robotów w opiece nad osobami starszymi i osobami z niepełnosprawnością a prawa podstawowe


(The use of robots in looking after the elder people and persons with disability in the context of fundamental rights)
10 (717-726) Marcin Merkwa More
70.

Cyberprzestępstwa w sieci elektroenergetycznej


(Cyber attacks in smart grid)
12 (727-738) Anna Pamuła More
71.

Cyfryzacja czytelnictwa książek wśród studentów – badanie międzynarodowe


(Digitization of book reading among students – an international survey)
10 (739-748) Przemysław Polak More
72.

Rola kapitału społecznego w gospodarce cyfrowej – nowe tendencje rozwojowe


(The role of social capital in digital economy – new trends)
10 (749-758) Krystyna Polańska More
73.

Metody analizy wydajności systemów operacyjnych w kontekście rozwoju społeczeństwa informacyjnego


(Methods of operational systems’ efficiency analyse in the context of the information society)
8 (759-766) Maciej Roszkowski More
74.

Ryzyko w modelach rozwoju społeczeństwa informacyjnego


(Risk in information society development models)
10 (767-776) Piotr Sienkiewicz More
75.

Kształtowanie bezpieczeństwa cyberprzestrzeni


(Shaping the cyberspace security)
10 (777-786) Halina Świeboda More
76.

Analiza wykorzystania techniki Responsive Web Design w projektowaniu serwisów www na przykładzie uczelni wyższych


(The analysis of Responsive Web Design technique in www services design on the example of universities)
10 (787-796) Tomasz Turek More
77.

Telefon komórkowy w komunikacji i edukacji śląskich studentów


(Mobile phone as a tool of communication and education of silesian students - opportunities, threats and prospects of application)
11 (797-807) Katarzyna Warzecha More