Ekonomiczne Problemy Usług

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Issue archive / nr 117 2015
Wybrane elementy związane z rozwojem społeczeństwa informacyjnego w województwie zachodniopomorskim
(Selected elements related with the development of information society in western pomerania)

Authors: Agnieszka Budziewicz-Guźlecka
Uniwersytet Szczeciński
Keywords: information society digitization e-competence
Data publikacji całości:2015
Page range:12 (319-330)

Abstract

Information and Communication Technologies are now commonplace, but the ability to use them is not high. The paper presents some aspects of the program Poland 2030 and programs for the development of the information society in Western Pomerania. It also shows the results of a survey conducted among employees of small and medium-sized enterprises in the region. The aim of this article is to show that the competence of employees in the use of information and communication technologies have a positive impact on the development of the information society and the economy.
Download file

Article file

Bibliography

1.Bochniarz P., Gugała K. (2005), Budowanie i pomiar kapitału ludzkiego w firmie, Wy-dawnictwo Poltext, Warszawa.
2.Budziewicz-Guźlecka A. (2014), Rola działalności naukowo-badawczej w rozwoju gospodarki opartej na wiedzy, w: Ekonomiczno-społeczne i techniczne wartości w gospodarce opartej na wiedzy, Ekonomiczne Problemy Usług nr 113, US, Szczecin.
3.Czaplewski M. (2007), E-biznes jako kierunek doskonalenia usług ubezpieczeń gospo-darczych, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Szczecin.
4.Drab-Kurowska A. (2013), Rozwój kapitału ludzkiego w przemyśle kreatywnym, w: Przemył kreatywny. Ekonomia na styku kultury i biznesu, red. J. Stankiewicz, Z. Binek, S. Kotylak, Zielona Góra.
5.E-umiejętności w kontekście zatrudnienia w Europie. Pomiar postępów i cele na przy-szłość. s. 19–21. http://eskills-monitor2013.eu/fileadmin/monitor2013 /documents/Country_Reports/Brochure/eSkills_Monitor_PL.pdf.
6.Jaki A. (2000), Kapitał intelektualny jako składnik kapitału przedsiębiorstwa, w: Zarządzanie wiedzą a procesy restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorstw, R. Bo-rowiecki (red.), VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków.
7.Kotylak S. (2013), Przemysł kreatywny – nowa era twórczej równowagi, w: Przemył kreatywny. Ekonomia na styku kultury i biznesu, red. J. Stankiewicz, Z. Binek, S. Koty-lak, Zielona Góra.
8.Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności. Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju, Warszawa 2011.
9.Powichrowska B. (2011), Model gospodarowania wiedzą w małych i średnich przedsiębiorstwach. Organizacja oparta na wiedzy. Materiały do studiowania, red. B. Powichrowska, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Białystok.