Ekonomiczne Problemy Usług

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Issue archive / nr 117 2015
Kształtowanie kompetencji cyfrowych poprzez uczestnictwo w kursach e-learningowych
(Digital competence formation through e-learning)

Authors: Edyta Kulej-Dudek
Politechnika Częstochowska

Klaudia Smoląg
Politechnika Częstochowska
Keywords: Digital competence e-learning information and communications technology
Year of publication:2015
Page range:10 (633-642)

Abstract

Digital competence formation is crucial for appropriate functioning in digital society, in which information and communication technologies prevail. Digital competence is characterized in this paper. Selected results of researches concerning the level of digital competence are described. The e-learning as a form of education which supports the development of digital competence among potential employees is presented in this paper.
Download file

Article file

Bibliography

1.Abramowicz W. (2002), Obywatel uczący się, w: Polska w drodze do globalnego społe-czeństwa informacyjnego. Raport o rozwoju społecznym, Warszawa.
2.Drabik D., Tuszyński H. (2013), Kompetencje cyfrowe młodzieży w Polsce, http://www.fundacja.orange.pl/ajax,download,6.html?hash=0f5aa713ad85f0eb0206445d95e19543. [dostęp 6.01.2015].
3.Dudek D. (2012), Narzędzia i podstawowe umiejętności w środowisku e-lear-ningowym – analiza i wyniki badań, w: Wykorzystanie wybranych technologii komunikacji w zarządzaniu wartością organizacji, red. L. Kiełtyka, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.
4.Furgoł S., Hojnacki L. (2005), Od dydaktyki instrumentalnej w kierunku pedagogiki ery informacyjnej – dwie synergie, w: Edukacja techniczna i informatyczna: kreowanie nowoczesnego modelu kształcenia, red. M. Kajdasz-Aouil, A.M. Michalski, E. Podoska-Filipowicz, Wyd. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz.
5.Hyla M. (2005), Przewodnik po e-learningu, Oficyna Ekonomiczna Kraków.
6.Jasiewicz J. (2014), Kompetencje cyfrowe Polaków, http://sdsi.pti.org.pl/index.php/ pol/content/download/1166/5982/file/Jasiewicz%20-%20kompetencje%20 cyfro-we%20Polak%C3%B3w.pdf [dostęp 29.12.2014].
7.Lee B.C., Yoon J.O., Lee I. (2009), Learners’ acceptance of e-learning in South Korea: Theories and results, Computers & Education 53, s. 1320–1329.
8.Polska cyfrowa na lata 2014–2020 (2014), https://www.mir.gov.pl/fundusze/Fundusze_Europejskie_2014_2020/Documents/POPC_4_0_8_01_14_ost_10012014.pdf. [dostęp 8.01.2015].
9.Sørebø Ø., Halvari H., Gulli V.F., Kristiansen R. (2009), The role of self-determination theory in explaining teachers’ motivation to continue to use e-learning technology. Computers & Education, 53, s. 1177–1187.
10.Społeczeństwo informacyjne w liczbach 2013 (2013), Departament Społeczeństwa Informacyjnego, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Warszawa, https://mac.gov.pl/files/wp-content/uploads/2013/09/Spoleczenstwo-informacyjne-w-liczbach-2013.pdf [dostęp 16.11.2014].
11.Społeczeństwo informacyjne w liczbach 2014 (2014), Departament Społeczeństwa Informacyjnego, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Warszawa, https://mac.gov.pl/file/spoleczenstwoinformacyjnewliczbach2014srodeklekkipdf [do-stęp 6.01.2015].
12.www.epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tin00011&plugin=1 [dostęp 20.01.2015].