Ekonomiczne Problemy Usług

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Issue archive / nr 117 2015
E-commerce w małych i średnich firmach
(E-commerce in small and medium-sized enterprises)

Authors: Magdalena Ratalewska
Uniwersytet Łódzki

Janusz Zrobek
Uniwersytet Łódzki
Keywords: e-commerce SMEs IT
Data publikacji całości:2015
Page range:10 (267-276)

Abstract

The emergence of e-commerce technology promotes tangible, favourable changes in the manner of doing business by enterprises. Nowadays there are many well-documented benefits of the introduction of electronic commerce by SMEs. These benefits are related to the expansion of customer base, increased investments in new products, entering new markets and streamlining business activities. The aim of the paper is to show the extent to which SMEs use the potential of e-commerce.
Download file

Article file

Bibliography

1.Bąk M., Kulawczuk P. (1999), Poradnik eksportera dla MSP, Polska Fundacja Promo-cji i Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Warszawa.
2.Coraz większa konkurencja na polskim rynku e-commerce, www. retailnet.pl, [14.01.2015].
3.Gregor B., Stawiszyński M. (2002), E-Commerce, Oficyna Wydawnicza Branta, Byd-goszcz – Łódź.
4.Hartman A., Sifonis J., Kador J. (2001), E-biznes. Strategie sukcesu w gospodarce in-ternetowej. Sprawdzone metody organizacji przedsięwzięć e-biznesowych, K.E. Liber, Warszawa.
5.ICT, E-Business and Small and Medium Enterprises, OECD No. 86, OECD Digital Economy Papers from http://dx.doi.org [30.01.2015].
6.Iwanow D., The impact of e-commerce on small-size companies in Sweden, http://www.diva-portal.org [29.01.2015].
7.Lunden B., Svensson U. [2011], Marketing dla małych i średnich przedsiębiorstw, BL Info Polska, Gdańsk.
8.Malara Z. (2007), Przedsiębiorstwo w globalnej gospodarce. Wyzwania współcze-sności, PWN, Warszawa.
9.Raport: E-handel w polskich małych i średnich przedsiębiorstwach, Związek Praco-dawców Branży Internetowej IAB Polska, Warszawa, październik 2014, http://iab.org.pl [15.01.2015].
10.Stanisławski R. (2013), Wpływ dynamicznych zdolności innowacyjnych na kształtowa-nie przewagi konkurencyjnej małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, „Organizacja i Kierowanie”, nr 4.
11.Szewczyk A. (red.) (2006), Podstawy e-biznesu, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
12.Szreder M. (2000), Statystyczny obraz sektora małych i średnich przedsiębiorstw woje-wództwa pomorskiego, „Pieniądze i Więź”, nr 3.
13.Ustawa z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej, DzU 2004 nr 173 poz. 1807.
14.Wrycza S., Gajda D. (2015), Pomorskie e-MSP, http://ppg.ibngr.pl/e-pomorze/pomorskie-e-msp [31.01.2015].