Ekonomiczne Problemy Usług

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Issue archive / nr 117 2015
Koordynator klastra kluczowym elementem rozwoju innowacyjnych więzi integracyjnych
(Cluster coordinator as a main development element of innovative integration ties)

Authors: Roman Chorób
Uniwersytet Rzeszowski
Keywords: coordinator cluster integration innovation expansion
Year of publication:2015
Page range:10 (331-340)

Abstract

The main objective of this paper is to present the coordinator of cluster initiatives being the initiator the creation and expansion of innovative integration links. The concept of cluster leadership necessary to create effective measures for the creation and management structure of the cluster is part of a broader concept, where as the causative agent of innovation clusters are considered to human and social capital. Properly functioning clusters not only affect the competitiveness of the region, but also on the development of local and regional economy.
Download file

Article file

Bibliography

1.Adamiak K. (2013), Klastry w ujęciu regionu – charakterystyka i dynamika powstawa-nia, „Europa Regionum”, t. XVII, Szczecin.
2.Bojar E., Bojar M. (2008), Koncepcja klastrów a doświadczenia regionu lubelskiego, w: B. Plawgo (red.), Klastry gospodarcze jako czynnik rozwoju regionu, PWSIiP w Łomży, Łomża.
3.Brodzicki T. (2012), Teoretyczne aspekty koncepcji klastra, w: T. Brodzicki, J. Kuczewska (red.), Klastry i polityka klastrowa w Polsce. Konkurencyjność przedsię-biorstw, sektorów i regionów, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
4.Buczyńska G. (2014), Koordynator klastra – rola, działania, wyzwania, http://www.pi.gov.pl/parp/chapter_86196.asp?soid=9483E955378E44999F0D2969B5A9B574 [dostęp 22.12.2014].
5.Etzkovitz H., Leydesdorff L. (2000), The dynamics of innovation: from national systems and ‘Mode 2’ to a Triple Helix of University-industry-government relations, „Research Policy”, Vol. 29.
6.Fura B. (2012), Principles of Quality and ISO 14001 System Implementation in the Knowledge-Based Economy, w: M.G. Woźniak, G. Ślusarz (red.), Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Rozwój zrównoważony i problemy obszarów wiej-skich, Zeszyt 29, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
7.Köcker G.M. zu, Garnatz L. (2012), Klastry jako instrumenty inicjujące prace badaw-czo-rozwojowe między Niemcami a Koreą, PARP, Warszawa.
8.Kuczera K. (2014), Organizacja wirtualna – teoria a praktyka biznesu, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw”, nr 5.
9.Lämmer-Gamp T., Köcker G.M. zu, Christensen T.A. (2011), Klastry i ich indywidualizm. Wzrost gospodarczy poprzez polityki klastrowe ukierunkowane na kreowanie doskonałości w zarządzaniu klastrami, Wyd. VDI/VDE Innovation + Technik GmbH (VDI/VDE-IT), tłum. PARP, Berlin.
10.Lublińska-Kasprzak B. (2014), Słowo wstępne, w: B. Greenhalgh (red.), Internacjonali-zacja klastrów, PARP, Warszawa.
11.Szultka S., Brodzicki T., Wojnicka E. (2004), Klastry. Innowacyjne wyzwanie dla Pol-ski, IBnGR, Gdańsk.