Ekonomiczne Problemy Usług

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Issue archive / nr 117 2015
Wpływ transformacji na cyfryzację i wirtualizację polskiej gospodarki
(The influence of transformation of the digitization and virtualization of polish economy)

Authors: Jolanta Sala
Powiślańska Szkoła Wyższa

Halina Tańska
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Keywords: balance of transformation e-competences e-development e-inclusion
Year of publication:2015
Page range:10 (623-632)

Abstract

The article is a synthetic balance of system transformation over the past 30 years in the context of digitization and virtualization of Polish economy. It exposes elementary quantitative data comparing the beginning of the transition from the current data. Formulates two myths of transformation and points to the risks resulting from them.
Download file

Article file

Bibliography

1.Diagnoza dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014–2020, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji (wersja z 5.12.2013), Warszawa 2013.
2.Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014–2020, wersja 4.0 (z dnia 8.01.2014), Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Warszawa 2014.
3.Castells M. (2008), Społeczeństwo sieci, Wydawnictwo PWN, Warszawa.
4.Sala J., Tańska H. (2005), Miejsce, ranga i etyka zawodu informatyka w społe-czeństwie informacyjnym, w: Informacja w społeczeństwie XXI wieku, red. M. Ró-szkiewicz, E. Wędrowska, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
5.Sala J., Tańska H. (2008), Kształcenie kadr dla potrzeb gospodarki elektronicznej, w: Współczesne aspekty informacji, red. J. Goliński, K. Krauze, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
6.Sala J., Tańska H. (2011), Pomiędzy utopią a rzeczywistością rozwoju społeczeństwa informacyjnego, w: Drogi dochodzenia do społeczeństwa informacyjnego. Stan obecny, perspektywy rozwoju i ograniczenia, red. H. Babis, R. Czaplewski, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
7.Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2009–2013 (2013), GUS, Warszawa.
8.Stiglitz J. (2004), Ekonomia sektora publicznego, Wydawnictwo Naukowe PWN, War-szawa.
9.Stiglitz J. (2006), Szalone lata dziewięćdziesiąte, Wydawnictwo Naukowe PWN, War-szawa.
10.Targowski A. (1971), Informatyka: klucz do dobrobytu, Państwowy Instytut Wydawni-czy, Warszawa.
11.Winiarski B. (2012) (red.), Polityka gospodarcza, Wydawnictwo Naukowe PWN, War-szawa.