Przeszłość Demograficzna Polski

Poland's Demographic Past

ISSN: 0079-7189    OAI    DOI: 10.18276/pdp.2015.4.37-03
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS  DOAJ

Issue archive / 37, 2015, nr 4
Ruchliwość społeczno-zawodowa Żydów i formowanie się gospodarstw żydowskich w Piotrkowie Trybunalskim w latach 1808–1870
(Social and Professional Mobility of the Jews and Appearance of Jewish Households in Piotrków Trybunalski in 1808–1870)

Authors: Tomasz M. Jankowski
Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
Keywords: social and professional mobility a family households marriages the Jews Piotrków Trybunalski
Year of publication:2015
Page range:22 (61-82)
Cited-by (Crossref) ?:
Downloads ?: 388

Abstract

The article is the second part of the analysis of Jewish marriage certificates from Piotrków Trybunalski between 1808 and 1870. The author discusses social strategies of matching spouses on the basis of the declared grooms’ and the parents’ professions in the certificates; he also takes into consideration where the newlyweds had lived before contracting marriage and afterwards in order to explore the dwelling habits and the support on part of the parents. The results of the investigations, indicating social and professional endogamous preferences and neolocality, are analysed in the demographic and cultural context of the time. In the end, the author sums up the demographic differences and similarities between the Jews and the Christians and asks a question on the role of religion, social, and economic in shaping the demographic behaviour of the Jews from Piotrków.
Download file

Article file

Bibliography

1.Andrew B. Appleby, Disease or Famine? Mortality in Cumberland and Westmorland 1580–1640, „The Economic History Review” 26, 1973, no. 3.
2.Andrzej Karpiński, W walce z niewidzialnym wrogiem. Epidemie chorób zakaźnych w Rzeczypospolitej w XVI–XVIII wieku i ich następstwa demograficzne, społeczno-ekonomiczne i polityczne, Warszawa 2000.
3.Cormac O Grada, Jean-Michel Chevet, Famine and Market in Ancien Regime France, "The Journal of Economic History" 62, 2002, no. 3.
4.Czesław Biernat, Statystyka obrotu towarowego Gdańska w latach 1651–1815, Warszawa 1962.
5.Fernand Braudel, Kultura materialna, gospodarka i kapitalizm XV–XVIII wiek, t. 1: Struktury codzienności, tłumczenie Maria Ochab i Piotr Graff, Warszawa 1992.
6.Franciszek Jukniewicz, Zjawiska meteorologiczne i stan urodzajów, oraz pomory w Polsce w latach 1697–1750, "Sprawozdania Towarzystwa Naukowego we Lwowie" 17, 1937, z. 1.
7.Jean-Michel Chevet, Les crises démographiques en France à la fin du XVIIe et au XVIIIe siècle: un essai de mesure, „Histoire & Mesure” 8, 1993, nr 1–2.
8.Józef Gierowski, Między saskim absolutyzmem a złotą wolnością: z dziejów wewnętrznych Rzeczypospolitej w latach 1712–1715, Wrocław 1953.
9.Karen J. Cullen, Famine in Scotland: The ‘Ill Years’ of the 1690s, Edinburgh 2010.
10.Krystyna Górna, Narodziny, śluby i zgony na Górnym Śląsku w XVIII wieku, [w:] Wesela, chrzciny i pogrzeby w XVI–XVIII wieku. Kultura życia i śmierci, red. Henryk Suchojad, Warszawa 2001.
11.Massimo Livi Bacci, Mortality Crises in a Historical Perspective: the European Experience, [w:] The Mortality Crisis in Transitional Economies, red. Giovanni A. Cornia, Renato Paniccia, Oxford 2000.
12.Partick R. Galloway, Basic Patterns in Annual Variations in Fertility, Nuptiality, Mortality and Prices in Pre-industrial Europe, "Population Studies" 42, 1988, no. 2.
13.Stanisław Hoszowski, Dynamika rozwoju zaludnienia Polski w epoce feudalnej (X–XVIII w.), „Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych” 13, 1951.
14.Stanisław Hoszowski, Klęski elementarne w Polsce w latach 1587–1648, [w:] Prace z dziejów Polski feudalnej ofiarowane Romanowi Grodeckiemu w 70. rocznicę urodzin, red. Zofia Budkowa i in., Warszawa 1960.
15.Tommy Bengtsson, Göran Broström, Famines and mortality crises in 18th to 19th century southern Sweden, "Genus" 67, 2011, nr 2.
16.Tommy Bengtsson, Göran Broström, Mortality Crises in Rural Southern Sweden 1766–1860, [w:] Demographic Responses to Economic and Environmental Crises, red. Satomi Kurosu, Tommy Bengtsson, Cameron Campbell, Kashiwa 2010.
17.Tommy Bengtsson, Martin Dribe, Fertility Response to Short-term Economic Stress: Deliberate Control or Reduced Fecundability?, "Lund Papers in Economic History" 78, 2002.
18.Wilhelm Abel, Massenarmut und Hungerkrisen im vorindustriellen Europa, Hamburg 1974.
19.Władysław Adamczyk, Ceny w Warszawie w XVI i XVII wieku, Lwów 1938.
20.Zenon Guldon, Jacek Wijaczka, Zarazy a zaludnienie i gospodarka Polski w dobie wielkiej wojny północnej, [w:] Rzeczpospolita w dobie wielkiej wojny północnej, red. Jadwiga Muszyńska, Kielce 2001.