Studia i Prace WNEiZ US

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.44/3-01
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Issue archive / nr 44/3 2016
ROLA I ZNACZENIE EWALUACJI PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W PROCESIE ROZWOJU REGIONALNEGO
(Role and importance of evaluation of projects co-financed with funds of the european union in the process of regional development)

Authors: Tomasz Hoffmann
Politechnika Koszalińska
Keywords: project management project-thinking evaluation of projects
Year of publication:2016
Page range:12 (11-22)
Klasyfikacja JEL: H43
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The article undertakes problems, the meaning and the part of the evaluation in the management with projects. The exploratory attention became concentrated on the presentation of the concept of the evaluation and the proof is the influence on the project management. Furthermore one tried also to indicate how far the evaluation is an effective tool of the evaluation of reached purposes and foundations as result of the realization of projects.
Download file

Article file

Bibliography

1.Borowczak, A. (2012). Stan i kierunki badań ewaluacyjnych rozwoju regionalnego w Polsce. Studia KPZK PAN, CXL (II).
2.Bowen, G., Rose, R., Ware, W. (2006). The Reliability and Validity of the School Success Profile Learning Organization Measure. Evaluation and Program Planning, 29, 12–29.
3.Dubisz, J. (red.). (2003). Słownik języka polskiego. T. 2. Warszawa: PWN.
4.Frączkowski, K. (2003). Zarządzanie projektem informatycznym. Projekty w środowisku wirtualnym. Czynniki sukcesu i niepowodzeń projektów. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej.
5.Gavareshki, M. (2004). New Fuzzy GERT Method for Research Projects Scheduling. International Engineering Management Conference.
6.Grucza, B. (2013). Koncepcje ewaluacji. W: M. Trocki, M. Juchniewicz (red.), Ocena projektów – koncepcje i metody (s. 45–57). Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
7.Grzeszczyk, T. (2012). Modelowanie ewaluacji w projektach europejskich. Warszawa: Placet.
8.Kerzner, H. (2003). Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling and Controlling. USA.
9.Koźmiński, A.K., Piotrowski, W. (red.). (2004). Zarządzanie. Teoria i praktyka. Warszawa: PWN.
10.Kutschenreiter-Praszkiewicz, I. (2007). Redukcja rozmytych grafów przedsięwzięć. Badania Operacyjne i Decyzje, 3–4, 12–24.
11.Lock, D. (2009). Podstawy zarządzania projektami. Warszawa: PWE.
12.Nadskakuła, O. (2010). Ewaluacja projektów. Warszawa: Wydawnictwo i Firma Poligraficzna Bizarre.
13.Nasierowski, W. (1978). Metoda GERT. Przegląd Organizacji, 2, 35–50.
14.Olejniczak, K., Kozak, M., Lendzion, B. (red.). (2008). Teoria i praktyka ewaluacji interwencji publicznej. Warszawa: Akademia Leona Koźmińskiego, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
15.Papanicolas, I., Smith, P.C., Mosialos, E. (2008). Methodological Paper: What Are the Methodological Issues Related to Measuring Health Care Performance. Brussels: European Commission.
16.Pawlak, M. (2011). Zarządzanie projektami. Warszawa: PWN.
17.Pritsker, A.A.B. (1966). GERT Graphical Evaluation and Review Technique. RAND Research The Research Memorandum, NASA.
18.Radnor, H., (1996). Ewaluacja. Warszawa: MEN.
19.Roszkowski, H., Wiatrak, A.P. (2005). Zarządzanie projektem. Istoty i procedury i ich zastosowanie przy korzystaniu z środków Unii Europejskiej. Warszawa: Wyd. SGGW.
20.Trocki, M., Grucza, B. (2007). Zarządzanie projektem europejskim. Warszawa: PWE.
21.Trocki, M., Grucza, B., Ogonek, K. (2009). Zarządzanie projektami. Warszawa: PWE.
22.Zawicki, M. (red.). (2014). Wprowadzenie do nauk o polityce publicznej. Warszawa: PWE.