Ekonomiczne Problemy Usług

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2016.123-05
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Issue archive / nr 123 2016
Elektroniczny punkt kontaktowy dla biznesu – istota i funkcje
(Electronic contact point for business – nature and functions)

Authors: Joanna Drobiazgiewicz
Uniwersytet Szczeciński
Keywords: e-government the electronic point of contact Internet
Year of publication:2016
Page range:8 (49-56)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

This article reveals the essence and functions of electronic contact points for business as a tool that can improve the implementation of the procedures involved in setting up, running and closing a business. The introduction of single contact points were initiated by Directive 2006/123/EC known as the Services Directive.
Download file

Article file

Bibliography

1.Budziewicz-Guźlecka A. (2008), Rozwój usług e-government w Polsce, w: Technologie Wiedzy w Zarządzaniu Publicznym ‘07, red. J. Gołuchowski, A. Frąckiewicz-Wronka, Wyd. AE w Katowicach, Katowice.
2.Czaplewski M. (2010), Możliwości i korzyści z wykorzystania Internetu w kontaktach firm ubezpieczeniowych z klientami, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 595, Ekonomiczne Problemy Usług nr 55, red. G. Rosa, A. Smalec, L. Gracz, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
3.Dyrektywa 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. dotycząca usług na rynku wewnętrznym, Dz. Urz. UE L 376/36 z dnia 27 grudnia 2006 r.
4.Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2015 r., GUS 2015.
5.The Performance of the Points of Single Contact – an assessment against the PSC Charter, http://ec.europa.eu/ [dostęp 10.01.2015].
6.United Nations E-Government Survey 2014, E-Government for the Future We Want, United Nations, http://www.unpan.org/e-government [dostęp 15.01.2016].
7.Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, DzU 2010, nr 47, poz. 278.
8.Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, DzU 2013, poz. 672 z późn. zm.
9.http://ec.europa.eu/growth/single-market/services/services-directive/ [dostęp 15.01.2016].