Ekonomiczne Problemy Usług

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2016.123-21
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Issue archive / nr 123 2016
Dynamiczna analiza rozwoju społeczeństwa informacyjnego
(Dynamic analysis of the development of the information society)

Authors: Anna Janiga-Ćmiel
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Keywords: full-factor multivariate GARCH model information society
Year of publication:2016
Page range:12 (223-234)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The paper examines the development of Polish information society as well as the information society of selected countries in the period from 2005 to 2015 (Luxembourg, Poland, Bulgaria, Germany, Greece). The theory of the construction of a full-factor multivariate GARCH model and its estimation method are discussed. The aim of the studies discussed in the paper is an analysis of the interrelations between the information society of Poland and selected EU countries. The multivariate GARCH models showing mutual relative interrelations within the dynamics of empirical distributions, particularly within the dynamics of the expected values and variances, will be presented.
Download file

Article file

Bibliography

1.Fiszeder P. (2009), Modele klasy GARCH w empirycznych badaniach finansowych, Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
2.Forbes K., Rigobon R. (2002), No Contagion, Only Interdependence: Measuring Stock Market Co-movements, „Journal of Finance”, 57.
3.Ganczar M. (2009), Informatyzacja Administracji Publicznej. Nowa jakość usług pu-blicznych dla obywateli i przedsiębiorców, Warszawa: CeDeWu.
4.Janiga-Ćmiel A. (2013), Detecting shocks in the economic development dynamics of selected countries, „Folia Oeconomica Stetinensia” 13 (21), Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
5.Janiga-Ćmiel A. (2014), Dynamiczna analiza procesów rozwoju gospodarczego, Ka-towice: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
6.Rudnicki M., Jabłoński M. (2011), Administracja Publiczna Wobec Procesu Globali-zacji, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
7.Szpringer W. (2012), Innowacyjne modele e-biznesu. Aspekty instytucjonalne, War-szawa: Difin.
8.Vrontos I.D., Dellaportas P., Politis D.N. (2003), A full-factor Multivariate GRACH model, „Ecomometrics Journal”.
9.Zorska A. (2011), Chaos czy twórcza destrukcja? Ku nowym modelom w gospodarce i polityce, Warszawa: Wydawnictwo SGH w Warszawie.