Ekonomiczne Problemy Usług

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2016.123-24
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Issue archive / nr 123 2016
Human capital network in the e-economy

Authors: Anna Kwiecień
The University of Economics in Katowice
Keywords: human capital knowledge worker human capital network
Year of publication:2016
Page range:9 (255-263)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The given article tries to define the specific form of human capital – human capital network. The article underlines the role of human capital in modern economy. Moreover, the article explains the notion of a knowledge worker. The article shows that human capital network is a concept which is the combination of a modern knowledge worker with requests of a modern market which is highly dominated by many kinds of network relationships and by modern technologies. The main goal of the article is to identify the notion of human capital network.
Download file

Article file

Bibliography

1.Amabile T., Khaire M. (2011), Kreatywność a rola lidera, Harvard Business Review Polska, nr 96/2011.
2.Bochniarz P., Gugała K. (2005), Budowanie i pomiar kapitału ludzkiego w firmie, War-szawa: Poltext.
3.Bohdziewicz P. (2013), Korporacyjni nomadzi w przestrzeni międzyorganizacyjnej (wirtualno-sieciowej), w: Kapitał ludzki w strukturach wirtualno-sieciowych. Nowe role pracowników i menadżerów wiedzy, red. Z. Antczak, Warszawa: Difin.
4.Castells M. (2007), Społeczeństwo sieci, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
5.Davenport T. (2007), Zarządzanie pracownikami wiedzy, Kraków: Wolters Kluwer.
6.Drucker P.F. (2004), The American CEO, “Wall Street Journal”, December 30.
7.Dziwulski J. (2012), Zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacji inteligentnej, w: Zarządzanie kapitałem intelektualnym w organizacji inteligentnej, red. W. Harasim, Warszawa: Wyższa Szkoła Promocji.
8.Fryczyńska M. (2012), Kompetencje kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach siecio-wych. Potencjał i ryzyko, w: Przedsiębiorstwa sieciowe i inne formy współpracy sie-ciowej, red. S. Łobejko, Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
9.Jabłoński A. (2014), Myślenie systemowe i sieciowe w konstruowaniu modeli biznesu, „Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie”, nr 2.
10.Jaruga A., Fijałkowska J. (2002), Rachunkowość i zarządzanie kapitałem intelektual-nym – koncepcje i praktyka, Gdańsk: ODDK.
11.Kwiecień A. (2013), Pracownik wiedzy – kluczowa postać przedsiębiorstw Nowej Eko-nomii, w: Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, red. M.G. Woźniak, zeszyt 36, Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
12.Łobejko S. (2010), Przedsiębiorstwo sieciowe. Zmiany uwarunkowań i strategii
13.w XXI wieku, Warszawa: SGH.
14.Perechuda K., Morawski M. (2005), Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, Warsza-wa: PWN.
15.Sokołowska A. (2005), Zarządzanie kapitałem intelektualnym w małym przedsiębior-stwie, Warszawa: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne.
16.www.gazeta-it.pl/zw/git39/zw_hr.html.