Przeszłość Demograficzna Polski

Poland's Demographic Past

ISSN: 0079-7189    OAI    DOI: 10.18276/pdp.2015.2.37-06
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS  DOAJ

Issue archive / 37, 2015, nr 2
Wielkość rodziny i gospodarstwa domowego w miastach południowej Małopolski w XVII i XVIII wieku
(The Size of the Family and Household in the Towns of Southern Lesser Poland in the 17th and 18th Centuries)

Authors: Piotr Miodunka
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych
Keywords: small towns Lesser Poland (Polish: Małopolska) a biological family a household lodgers servants
Data publikacji całości:2015
Page range:19 (129-147)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The article presents the question of an average size of the biological family, the household, and an average population of a house in smaller towns of Southern Lesser Poland, and from 1772 the western part of Galicia. The presented problems have been researched on the basis of narrative sources (municipal court’s registers) and quantitative sources (inventories, military conscription lists, parish registers). The author has also used the method of family reconstruction (Wojnicz); and confirmed that the desired model of the family was a simple family, which is visible in young married couples’ aspirations for independence, as well as older parents’ aspirations for providing sufficient income to survive after making over their real property. A biological family was usually composed of 4 people. Not much bigger were the Old Polish burgher households, which were composed of 4.5–5 people on average in Christian families and about four in the Jewish ones. What is more, those households were clearly smaller than the peasant ones, but the houses in smaller towns more frequently than in the country were occupied by more than one household. Servants were common in households and lodgers in houses.
Download file

Article file

Bibliography

1.Cezary Kuklo, Badania nad demografią rodzin w mieście doby preindustrialnej, [w:] Struktury demograficzne rodziny na ziemiach polskich do połowy XIX wieku. Przegląd badań i problemów, red. Piotr Guzowski, Cezary Kuklo, Białystok 2014, 51–78.
2.Cezary Kuklo, Demografia Rzeczypospolitej przedrozbiorowej, Warszawa 2009.
3.Cezary Kuklo, Gospodarstwo domowe osób starszego pokolenia w miastach na ziemiach polskich w epoce późnofeudalnej, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej” 58, 2010, nr 1.
4.Cezary Kuklo, Kobieta samotna w społeczeństwie miejskim u schyłku Rzeczypospolitej szlacheckiej, Białystok 1998.
5.Cezary Kuklo, Wielkość i struktura gospodarstwa domowego w Polsce wczesnonowożytnej. Próba charakterystyki, [w:] Cała historia to dzieje ludzi… Studia z historii społecznej ofiarowane profesorowi Andrzejowi Wyczańskiemu w 80-tą rocznicę urodzin i 55-lecie pracy naukowej, red. Cezary Kuklo, Piotr Guzowski, Białystok 2004.
6.Cezary Kuklo, Wnuki i dziadkowie w domach, kamienicach i dworkach w drugiej połowie XVIII wieku, [w:] W kręgu rodziny epok dawnych. Dzieciństwo, red. Bożena Popiołek, Agnieszka Chłosta-Sikorska, Marcin Gadocha, Warszawa 2014.
7.Emilia Brodnicka, Ludność parafii Wieleń nad Notecią w drugiej połowie XVIII w., „Przeszłość Demograficzna Polski” 2, 1969.
8.Józef Buzek, Wpływ polityki żydowskiej rządu austriackiego w latach 1777–1788 na wzrost zaludnienia żydowskiego w Galicyi, „Czasopismo Prawnicze i Ekonomiczne” 4, 1903.
9.Maria Bogucka, Rodzina w polskim mieście XVI–XVII wieku: wprowadzenie w problematykę, „Przegląd Historyczny” 74, 1983, z. 3.
10.Michael Anderson, Family Structure in Nineteenth Century Lancashire, Cambridge 1971.
11.Michał Kopczyński, Studia nad rodziną chłopską w Koronie w XVII–XVIII wieku, Warszawa 1998.
12.Mikołaj Szołtysek, Struktura gospodarstwa domowego w Koronie i na Litwie a funkcje rodziny w końcu XVIII wieku: rozbieżności czy podobieństwo, [w:] Rodzina, gospodarstwo domowe i pokrewieństwo na ziemiach polskich w perspektywie historycznej – ciągłość czy zmiana?, red. Cezary Kuklo, Warszawa 2013.
13.Peter Laslett, Introduction: the history of the family, [w:] Household and Family in Past Time, red. Peter Laslett, Richard Wall, Cambridge 1972.
14.Piotr Dymmel, Testamenty mieszczan wojnickich 1599-1809, Wojnicz 1997.
15.Piotr Miodunka, Społeczność małych miast południowej Małopolski w XVI–XVIII wieku, Kraków 2009.
16.Radosław Poniat, Służba domowa w miastach na ziemiach polskich od połowy XVIII do końca XIX wieku, Warszawa 2014.
17.Stanisław Waszak, Dzietność rodziny mieszczańskiej i ruch naturalny ludności miasta Poznania w końcu XVI i w XVII wieku, „Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych” 16, 1954.
18.Wojciech Sołtys, Ludność miasta Brzozowa w latach 1794–1890, „Rocznik Województwa Rzeszowskiego” 8, 1975.