Studia i Prace WNEiZ US

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2080-4881     eISSN: 2300-4096    OAI
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Issue archive / nr 41/1 2015
Production and International Trade of Milk and Dairy Products in the USA

Authors: Piotr Bórawski
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Lauren Chenarides
Pennsylvania State University, the USA

James W. Dunn
Pennsylvania State University, the USA

Jonathan Tuthill
Pennsylvania State University, the USA
Keywords: milk dairy products exports imports balance
Data publikacji całości:2015
Page range:12 (197-208)

Abstract

The paper analyzes the production and foreign trade of milk and dairy products in the US. The main countries to which the US exports milk and milk products and importers were indicated. The data analysis was used descriptive and graphical methods. Source material constituted the USDA data. The USA is a major producer of milk in the world and the production of this raw material is varied regionally. Most milk producing states in 2013 in the USA include: California (41,256 million IBS), Wisconsin (27,572), New York (13,469), Idaho (13,431) and Pennsylvania (10,565). The USA exports milk and dairy products mainly to Mexico, China, Canada and the Philippines. Countries that provide milk and dairy products to the USA are mainly: New Zealand, Canada, Italy and France. The USA is a major exporter of milk on the world market and the 2012–2013 US exports accounted for 11% of the world export.
Download file

Article file

Bibliography

1.Baer-Nawrocka A., Grochowska R., Kiryluk-Dryjska E., Seremak-Bulge J., Szajner P., Światowy rynek mleka i jego wpływ na polskie mleczarstwo po zniesieniu kwot mlecznych, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej-PIB w Warszawie, Warszawa 2012.
2.Bonanno A., Chenarides L., Volpe III R., The Size vs. Health Trade-off in Lower-Income Households’ Food Choices: The Case of Fluid Milk, Agricultural & Applied Economics Association’s 2013 AAEA & CAES Joint Annual Meeting, Washington, DC 2013, August 4–6.
3.Dunn J.W,, Market psychology, “Dairy Outlook” 2014.
4.Gorynia M., Teoria handlu międzynarodowego a zagadnienia internacjonalizacji przedsiębiorstw, Ekonomista 5, Warszawa 1988.
5.Kacperska E., Wpływ handlu zagranicznego z Rosją na wielkość PKB Polski ze szczególnym uwzględnieniem handlu rolno-spożywczego, “Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie Problemy Rolnictwa Światowego” 2012, nr 12 (27).
6.Słownik historii myśli ekonomicznej, ed. J. Kundera Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
7.Krzemiński M., Polski handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi z wybranymi krajami UE-15 w latach 2005–2011, “Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie Problemy Rolnictwa Światowego” 2012, nr 12 (27), z. 4.
8.Landreteh H., Colander D.C., Historia myśli ekonomicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
9.Mayen C.D., Balagtas J.V., Alexander C.E., Vertical Economies of Scope in Dairy Farming, “Journal of Agricultural & Food Industrial Organization” 2009, Vol. 7, Issue 7.
10.Milk Production Report, USDA, February 2014.
11.ParzonkoA. , Globalne i lokalne uwarunkowania rozwoju produkcji mleka, Wydawnictwo SGGW w Warszawie, Warszawa 2013.
12.Parzonko A., Stan i kierunki zmian w produkcji mleka na świecie, “Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G.” 2009, t. 96.
13.Pawlak K., Zmiany w polskim handlu zagranicznym produktami rolno-spożywczymi po akcesji do Unii Europejskiej, “Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie Problemy Rolnictwa Światowego” 2014, nr 14 (29), z. 2.
14.Soczewka I., Ginter A., Handel międzynarodowy artykułami rolno-spożywczymi w Polsce w latach 2007–2011, “Journal of Agribusiness and Rural Development” 2013, No. 2 (28).
15.Stankiewicz W., Historia myśli ekonomicznej, PWE, Warszawa 2007.
16.US Dairy Export Council. Global Dairy Outlook 2015.
17.US Department of Agriculture 2014.
18.Yavuz F., Zulauf C., Schmitkey G., Miranda M., A Spatial Equilibrium Analysis of Regional Structural Change in the U.S. Dairy Industry, “Review of Agricultural Economics” 1996, Vol. 18.