Przeszłość Demograficzna Polski

Poland's Demographic Past

ISSN: 0079-7189    OAI    DOI: 10.18276/pdp.2016.2.38-05
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS  DOAJ

Issue archive / 38, 2016, nr 2
Spis ludności parafii Konopnica z 1760 roku
(The Census of the Population of the Parish in Konopnica of 1760)

Authors: Piotr Rachwał
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Nauk Humanistycznych
Keywords: census confessional census a family Konopnica parish (birth/death) certificates
Year of publication:2016
Page range:17 (117-133)
Cited-by (Crossref) ?:
Downloads ?: 702

Abstract

The Parish in Konopnica was created in the first half of the 15th century. Before the partitions of Poland it belonged to the Cracow diocese, and in 1805 it became part of theLublin diocese, which had just been set up. The presented census of the congregation of 1760 is a list of the people authorised to the Easter confession. The statistical data aresituated in the oldest existing death register, which takes up six pages. In total, there are 1393 people mentioned. The form is homogeneous. Each item is numbered, which isfollowed by the first name and surname of the head of the family, other members of the family, and finally the number of all the members of the household. What is missing isthe age of the people and the numbers of the houses.
Download file

Article file

Bibliography

1.Archidiecezja Lubelska, red. Nowak Piotr B. i in. Lublin: Gaudium, 2000.
2.Atlas historyczny (archi)diecezji lubelskiej 1805–2010, red. Henryk Gapski. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL, 2011.
3.Budzyński, Zdzisław. Kresy południowo-wschodnie w drugiej połowie XVIII wieku. T. 1–3. Przemyśl–Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2005–2008.
4.Budzyński, Zdzisław. „Nieznane spisy dekanalne eparchii lwowskiej jako źródło do dziejów pogranicza polsko-ruskiego w drugiej połowie XVIII wieku”. W: Historia. Archiwistyka. Ludzie. Księga pamiątkowa w pięćdziesiątą rocznicę powołania Archiwum Państwowego w Rzeszowie, red. Jan Basta, Grzegorz Zamoyski, 39–56. Warszawa–Rzeszów: Archiwum Państwowe, 2000.
5.Chachaj, Jacek. Bliżej schizmatyków niż Krakowa… Archidiakonat lubelski w XV i XVI wieku. Lublin: Werset, 2012.
6.Cieślak, Franciszek, Gawarecki Henryk, Stankowa Maria. Lublin w dokumencie 1317–1967. Lublin: Wydawnictwo Lubelskie, 1976.
7.Guzowski, Piotr. „Spis parafian Zarzecza Delatyńskiego z 1763 roku”. Przeszłość Demograficzna Polski, 31 (2012): 95–107.
8.Janczak, Julian K. „Statystyka ludności Królestwa Polskiego 1815–1830”. Przeszłość Demograficzna Polski, 14 (1983): 17–23.
9.Kościół i społeczeństwo Małopolski w II połowie XVIII w. Materiały źródłowe. T. 1: Ludność i organizacja diecezji krakowskiej, oprac. Bogumił Szady. Lublin: Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, 2010.
10.Kowalski, Waldemar. „Znaczenie archiwów parafialnych w badaniach nad dziejami przedrozbiorowymi”. Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne, 75 (2001): 19–64.
11.Księga sądowa podlubelskiej wsi Konopnicy, oprac. Grzegorz Jawor, Małgorzata Kołacz-Chmiel. Lublin: Wydawnictwo UMCS, 2009.
12.Kuklo, Cezary. Demografia Rzeczypospolitej przedrozbiorowej. Warszawa: Wydawnictwo DiG, 2009.
13.Kumor, Bolesław. Dzieje diecezji krakowskiej do roku 1795. T. 4. Kraków: Wydawnictwo św. Stanisława BM Archidiecezji Krakowskiej, 2002.
14.Kumor, Bolesław. „Przedrozbiorowe wizytacje kościelne jako źródło demograficzne”. Przeszłość Demograficzna Polski, 2 (1969): 3–46.
15.Kumor, Bolesław. „Spis ludności diecezji krakowskiej prymasa M. J. Poniatowskiego z 1787 r.”. Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne, 35 (1977): 255–283.
16.Litak, Stanisław. Atlas Kościoła łacińskiego w Rzeczypospolitej Obojga Narodów w XVIII wieku. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL, 2006.
17.Materiały do historii miasta Lublina 1317–1792, oprac. Jan Riabinin. Lublin: Wydawnictwo, „Dziennika Zarządu Miasta Lublina”, 1938.
18.Nawrocka, Zenobia I. Ludność parafii Konopnica w XVIII–XIX wieku. Praca magisterska (maszynopis), Katolicki Uniwersytet Lubelski, 1980.
19.Rachwał, Piotr, „Staropolskie księgi metrykalne w archiwach parafialnych archidiecezji lubelskiej”. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 63 (2015), nr 4: 585–601.
20.Rzemieniecki, Konrad. „Spis ludności rzymskokatolickiej w parafii Tartaków z lat 1787 i 1789”. Przeszłość Demograficzna Polski (2014) nr 36: 113–150.
21.Szafran, Przemysław. Rozwój średniowiecznej sieci parafialnej w Lubelskiem. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL, 1958.
22.Szołtysek, Mikołaj. „Od makromodeli do mikrohistorii – gospodarstwo domowe w parafii bujakowskiej w latach 1766–1803”. Przeszłość Demograficzna Polski, 25 (2004): 7–76.