Studia Maritima

ISSN: 0137-3587     eISSN: 2353-303X    OAI    DOI: 10.18276/sm.2016.29-09
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Issue archive / Vol. 29 2016
Eurazjatyzm międzywojenny w polskiej literaturze naukowej doby współczesnej.
(The Interwar Euroasiatism in the Contemporary Polish Scientific Literature- the State of Research.)

Authors: Henryk Walczak
Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet Szczeciński
Keywords: 20th–21st centuries. Poland academic research the interwar period the white émigrés Russia ‘Euroasiatism’
Year of publication:2016
Page range:12 (169-180)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The article presents the state of research on the interwar ‘Euroasiatism’ in contemporary Poland. It describes the achievements of Roman Bäcker, Ryszard Paradowski, Iwona Massaki, Lucjan Suchanek, Andrzej de Lazari, Sławomir Mazurek, etc.
Download file

Article file

Bibliography

1.Bäcker R., Dzieje eurazjatyzmu, w: Między Europą a Azją. Idea Rosji-Eurazji, red. S. Grzybowski, Toruń 1998.
2.Bäcker R., Eurazjatycka wizja idealnego ustroju politycznego, Zeszyty Naukowe WSHE, t. V: Nauki Humanistyczne i Społeczne, Włocławek 2000.
3.Bäcker R., Eurazjatyzm a konserwatywna rewolucja, w: Idee konserwatywne w Rosji, red. A. Raźny, Kraków 2010.
4.Bäcker R., Eurazjatyzm. Zarys dziejów organizacyjnych i ewolucji myśli politycznej, Acta Universitatis Nicolai Copernici. Studia Rosjoznawcze 1999, z. 4.
5.Bäcker R., Ewolucja eurazjatyzmu, Między Europą a Azją. Idea Rosji-Eurazji, red. S. Grzybowski, Toruń 1998.
6.Bäcker R., From Rejection to Attempts at Reconciliation Poles and Interwar Eurasian Movement, w: Russia between East and West. Scholarly Debates on Eurasianism, red. D. Shlapentokh, Leiden–Boston 2007.
7.Bäcker R., Między chłodną analizą a gorącym potępieniem. Polskie oceny międzywojennego eurazjatyzmu, w: Oblicza Wschodu w kulturze polskiej, red. G. Kotlarski, M. Figura, Poznań 1999.
8.Bäcker R., Międzywojenny eurazjatyzm. Od intelektualnej kontrakulturacji do totalitaryzmu?, Łódź 2000.
9.Bäcker R., Nowy typ homo sociologicus. Koncepcja jednostki w doktrynie politycznej eurazjatyzmu– jednego z odłamów międzywojennej emigracji rosyjskiej, w: Wychowanie a polityka. Między wychowaniem narodowym a państwowym, red. W. Wojdyło, Toruń 1999.
10.Bäcker R., Od futurystycznego postsłowianofilstwa do „nacjonalistycznego” totalitaryzmu, w: Między Europą a Azją. Idea Rosji-Eurazji, red. S. Grzybowski, Toruń 1998.
11.Bäcker R., Panować nad Eurazją czy nad całym światem? (geopolityczne aspekty doktryny międzywojennego eurazjatyzmu), „Arcana” 2000, nr 2.
12.Bäcker R., Polʹskie vozzreniâ na koncepcii Evrazii, w: Rossiâ v glazah slavânskogo mira otvet, red. A.V. Lipatov, Moskva 2007.
13.Danilkiewicz D., Idea eurazjatyzmu w myśli rosyjskiej, „Wschodni Rocznik Humanistyczny” 2010/2011, t. VII.
14.Eberhardt P., Rosyjski eurazjatyzm i jego konsekwencje geopolityczne, „Przegląd Geograficzny” 2005, z. 2.
15.Jedynak S., Eurazjatyzm – nowa ideologia Rosji, w: Naród, społeczeństwo, państwo. Studia z filozofii społecznej XIX i XX wieku, Warszawa 2002.
16.Gawor L., Eurazjanizm. Z historii rosyjskiej myśli społecznej, „Sofia” 2006, nr 6.
17.Kowalska H., Euroazjanizm a literatura staroruska, w: Literatura rosyjska i jej kulturowe konteksty, red. R. Łużny, Wrocław 1990.
18.Kuź A., Syndrom Szatowa, „Fronda” 1998, nr 11/12.
19.Lazari A. de, Czy Moskwa będzie trzecim Rzymem. Studia o nacjonalizmie rosyjskim, Katowice 1995.
20.Lazari A. de, Eurazja, w: Mentalność rosyjska. Słownik, oprac., red. A. de Lazari, M. Brody, J. Faryna, W, Radolińska, S. Romańczuk, Katowice 1995.
21.Lazari A. de, O mentalnościowych korzeniach eurazjaatyzmu, w: Między Europą a Azją. Idea Rosji-Eurazji, red. S. Grzybowski, Toruń 1998.
22.Massaka I., Poszukiwanie korzeni eurazjatyzmu. „Scytowie”, Acta Universitatis Nicolai Copernici. Studia Rosjoznawcze 1999, z. 4.
23.Massaka I., Eurazjatyzm. Z dziejów rosyjskiego misjonizmu, Wrocław 2001.
24.Massaka I., Ideowe podłoże eurazjatyzmu, Zeszyty Naukowe WSHE 2000, t. 5.
25.Massaka I., Metafizyka „do wynajęcia”. Lew Karsawin i ruch eurazjański, „Slavia Orientalis” 1997, nr 4.
26.Massaka I., Z historii nacjonalizmu rosyjskiego. Euroazjatyzm, „Przegląd Rusycystyczny” 1996, z. 1–2.
27.Massaka I., Podstawy filozoficzne eurazjatyzmu, w: Między Europą a Azją. Idea Rosji – Eurazji, red. S. Grzybowski, Toruń 1998.
28.Mazurek S., Paradoksy modernizacji według Mikołaja Trubeckiego, w: Filantrop czyli nieprzyjaciel i inne szkice o rosyjskim renesansie religijno-filozoficznym, Warszawa 2004.
29.Mazurek S., Euroazjatyzm rosyjski – historiozofia i ideologia, „Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej” 1996, nr 41.
30.Mikołajec J., Orbik Z., The Eurasian school. Between metaphysics and science, „Krakowskie Studia Międzynarodowe” 2006, nr 1.
31.Nazmutdinov B.V., Politiko-pravovye vozzreniâ evrazijcev v rossijskom gosudarstvovedenii XX veka, Moskva 2013.
32.Paradowski R., Eurazjatycka koncepcja kultury. Zagadnienia ogólne, „Polityka Wschodnia” 2001.
33.Paradowski R., Eurazjatyckie Imperium Rosji. Studium idei, Toruń 2001.
34.Paradowski R., Idea Rosji-Eurazji i naukowy nacjonalizm Lwa Gumilowa, Warszawa 1996.
35.Paradowski R., Koncepcja eurazjatyzmu, „Studia Polityczne” 1995, nr 4.
36.Paradowski R., Obraz świata i urządzenie społeczeństwa. Lew Karsawin i ideologia euroazjatyzmu, „Kultura i Społeczeństwo” 1996, nr 2.
37.Potocki R., Potocka J., Eurazjatyzm, w: Encyklopedia Białych Plam, t. V, Radom 2001.
38.Potulski J., Piotr Sawicki – twórca geopolitycznej teorii eurazjatyzmu, „Studia Gdańskie. Wizje i Rzeczywistość” 2006, t. III.
39.Romanowski D., Powracający sen Rosji. Naród w koncepcji Iwana Sołoniewicza i Nikołaja Trubieckiego, „Slavia Orientalis” 2011, t. 60, nr 4.
40.Stachurka-Geller A., Koncepcja rosyjskiego euroazjatyzmu i jej współcześni kontynuatorzy, „Międzynarodowy Przegląd Polityczny” 2008, nr 3.
41.Suchanek L., Rosja – Europa – Azja. Euroazjaniści, ich poprzednicy i kontynuatorzy, w: Między Europą a Azją. Idea Rosji-Eurazji, red. S. Grzybowski, Toruń 1998.
42.Suchanek L., Rossiâ, Evropa i Vostok v koncepcii evrazijcev, „Slavia Orientalis” 1994, nr 1.
43.Szwed D., Eurazjatyzm – nacjonalizm kulturowy, ogólna charakterystyka, „Polityka Narodowa” 2008, nr 4.
44.Szymczyk J., Myśl społeczno-polityczna eurazjatyzmu, Zeszyty Społeczne KIK 2003, nr 11.
45.Uzdowski M., Eurazjanizm. Nowa idea w rosyjskim ruchu przeciwkomunistycznym, Warszawa 1928.
46.Waingertner P., Eurazjatyzm w ideologii Kremla, „Myśl.pl” 2006, nr 2.
47.Zdziechowski M., Eurazjatyzm rosyjski, w: M. Zdziechowski, Wybór pism, Kraków 1993.
48.Zuber M., Wpływ koncepcji eurazjatyzmu na pisarstwo historyczne Lwa Gumilowa, bmw 2008.