Studia Maritima

ISSN: 0137-3587     eISSN: 2353-303X    OAI    DOI: 10.18276/sm
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Issue archive / Vol. 29 2016

Year of publication:2016

Articles

# Title Page range Authors Actions
1.

Prolegomena do studiów nad wojną, konfliktem i ładem międzynarodowym


(Prolegomena to the Studies into the War, Conflict and International Order)
17 (5-21) Krzysztof Komorowski More
2.

Wojna i konflikt zbrojny jako przedmiot badań historyków.


(War and armed conflict as a subject of research for historians.)
19 (23-41) Karol Olejnik More
3.

Ślady żeglugi po morzu martwym w tekstach antycznych (IVBC-IIAC).


(Traces of navigation in the Dead Sea in ancient texts (4thBC-AD2nd).)
19 (43-61) Piotr Briks More
4.

Rola wojen i konfliktów w kształtowaniu ładu europejskiego w średniowieczu.


(The Role of War and Conflicts in Shaping the European Order in the Middle Ages.)
18 (63-80) Wojciech Iwańczak More
5.

Wojna północna (1655-1660) jako casus wczesnonowożytnej geopolityki.


(The Second Northern War (1655-1660) as a Casus of the Early Modern Geopolitics.)
31 (83-113) Dariusz Makiłła More
6.

System wersalski i jego rozkład.


(The Versailles System and its Decay.)
11 (115-125) Tomasz Schramm More
7.

Wojna 1920 roku wedle Józefa Piłsudskiego i Michaiła Tuchaczewskiego. Znaczenie polskiego zwycięstwa dla Europy.


(The 1920 War According to Józef Piłsudski and Michaił Tuchaczewski. The Significance of the Polish Victory for Europe.)
14 (127-140) Włodzimierz Suleja More
8.

Geopolityka w cieniu swastyki.


(GEOPOLITICS IN THE SHADOW OF THE SWASTICA (HAKENKREUTZ).)
27 (141-167) Eugeniusz Cezary Król More
9.

Eurazjatyzm międzywojenny w polskiej literaturze naukowej doby współczesnej.


(The Interwar Euroasiatism in the Contemporary Polish Scientific Literature- the State of Research.)
12 (169-180) Henryk Walczak More
10.

Rola Generała Kazimierza Sosnkowskiego w kształtowaniu stosunków polsko-francuskich w okresie II Reczypospolitej.


(The Role of General Kazimierz Sosnkowski in the Shaping of the Relations between Poland and France during the Second Republic.)
21 (181-201) Andrzej Wojtaszak More
11.

Zmiany dyskursu o inżynierii społecznej pod wpływem pierwszej i drugiej wojny światowej jako czynnik stabilizaji/destablilizacj ładu międzynarodowego.


(Changes in the Discourse on the Social Engineering Influenced by WW1 and WW2 as a Destabilising/Stabilising Factor of the International Order.)
13 (203-215) Piotr Madajczyk More
12.

U kresu zimnej wojny- brytyjska ocena relacji z ZSRR i państwami Europy Środkowo-Wschodniej w 1988 roku.


(At the End of the Cold War- The British Opinion about the Relations with the USSR and the States of Central and Eastern Europe in 1988.)
16 (217-232) Paweł Leszczyński More
13.

Konflikty lokalne podczas zimnej wojny jako wyraz konfrontacji zbrojnej mocarstw bez wypowiedzenia wojny.


(Local conflicts during the Cold Was as an Expression of Armed Confrontation of the Superpowers without Declaring Wars.)
18 (235-252) Juliusz S. Tym More