Search

Result: Found records: 48.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. Korzyści i koszty funkcjonowania umowy o małym ruchu granicznym z Rosją w opiniach mieszkańców terenu przygranicznego
(Opuscula Sociologica)
nr 2/2015 2015 Go to
2. Samorząd terytorialny na obszarze wielkiego księstwa poznańskiego w latach 1815–1848
(Studia Administracyjne)
nr 7 2015 2015 Go to
3. Władztwo rady i gmina w reprezentacji dużych miast pruskich w średniowieczu
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 2016 2016 Go to
4. „Bzik na punkcie mieszkania”, czyli mieszkanie i jego otoczenie w Prusach w latach 1871 – 1918
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 2016 2016 Go to
5. Insurance for small and medium business in Russia
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 116 2015 2015 Go to
6. Prädispositionen polnischer Außenpolitik: Russland – Polen – Deutschland
(Acta Politica Polonica)
1/2011 (24) 2011 Go to
7. Działalność i myśl polityczna na przykładzie koncepcji polityki zagranicznej Ruchu Odbudowy Polski
(Acta Politica Polonica)
3/2014 (29) 2014 Go to
8. Badania nad rodziną w miastach zaboru pruskiego w XIX i na początku XX wieku. Stan obecny i perspektywy badawcze
(Przeszłość Demograficzna Polski)
37, 2015, nr 1 2015 Go to
9. Umieralność niemowląt w „polskich” rejencjach Prus na początku XX wieku
(Przeszłość Demograficzna Polski)
37, 2015, nr 3 2015 Go to
10. Prawnoautorska ochrona programów komputerowych i baz danych w Federacji Rosyjskiej – wybrane zagadnienia na tle prawnoporównawczym
(Acta Iuris Stetinensis)
2/2016 (14) 2016 Go to
11. Small border traffic between Poland and the Kaliningrad Oblast of the Russian Federation as an element of cross-border cooperation
(European Journal of Service Management)
Vol. 19, 3/2016 2016 Go to
12. “New Historical Demography” in Russia: evolution or a leap?
(Przeszłość Demograficzna Polski)
38, 2016, nr 1 2016 Go to
13. The early Soviet family in the documents of the All-Russia Communist Party Census of 1922
(Przeszłość Demograficzna Polski)
38, 2016, nr 1 2016 Go to
14. Molecular study of Prussian carp – an invasive species in the lakes of the Leszno Lakeland
(Acta Biologica)
No. 23 2016 Go to
15. The Annexation of Crimea in Russian Literature of the 18th and 21st Centuries*
(Rocznik Komparatystyczny)
6 (2015) 2015 Go to
16. Stosowanie nadrzędnych zasad rachunkowości w Rosji
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 2017 Go to
17. Z badań nad polityką zagraniczną księcia wołogoskiego Warcisława IV (1309-1326)
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 2017 2017 Go to
18. Między Rosją a Zachodem. Polityczno-społeczny wymiar relacji Mołdawii z Unią Europejską
(Opuscula Sociologica)
nr 3/2016 2016 Go to
19. Determinants and Barriers to the Tourism Development in Kaliningrad Oblast of the Russian Federation and Warmia and Mazury Region
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 4 (36) 2016 2016 Go to
20. О паремиографии Морица Ильича Михельсона
(Annales Neophilologiarum)
9 (2015) 2015 Go to
21. International response to Russian aggression against Ukraine
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 14 (2017) 2017 Go to
22. Eurazjatyzm międzywojenny w polskiej literaturze naukowej doby współczesnej.
(Studia Maritima)
Vol. 29 2016 2016 Go to
23. Handel morski i porty Brandenburgii-Prus w drugiej połowie XVII i w XVIII wieku.
(Studia Maritima)
Vol. 28 2015 2015 Go to
24. Elementarne szkoły wiejskie finansowane z funduszu szkolnego na Pomorzu pruskim latach 1777-1807
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 2018 2018 Go to
25. Uproszczona rachunkowość podmiotów sektora MSP – przykład Federacji Rosyjskiej
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2016 2016 Go to
26. Maść czarownic w literaturze rosyjskiej pierwszej połowy XX wieku
(Studia Językoznawcze)
t. 16, 2017 2017 Go to
27. Nadieżda Durowa i początki rosyjskiej autobiografii
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (2) 2014 2014 Go to
28. Rośliny o dwubarwnych kwiatach w podaniach i nomenklaturze Słowian wschodnich
(Studia Językoznawcze)
t. 13, 2014 2014 Go to
29. Barwy w liryce Fiodora Glinki
(Studia Językoznawcze)
t. 13, 2014 2014 Go to
30. Ludność ewakuowana z zachodnich powiatów guberni grodzieńskiej na Syberii w 1916 roku na przykładzie guberni tomskiej
(Przeszłość Demograficzna Polski)
39, 2017 2017 Go to
31. ZBROJENIA MORSKIE ROSJI W OKRESIE POCUSZIMSKIM (1905–1914)
(Studia Maritima)
Vol. 30 2017 2017 Go to
32. The Russian Federation’s involment in peace missions after the dissolution of the USRR
(Acta Politica Polonica)
2/2018 (44) 2018 Go to
33. Katolicka społeczność Gdańska w świetle ksiąg metrykalnych z drugiej połowy XVIII wieku. Nowe spojrzenie na przemiany demograficzne w wielowyznaniowym, protestanckim ośrodku
(Przeszłość Demograficzna Polski)
40, 2018 2018 Go to
34. Decyzje rozwodowe szlachty pomorskiej w drugiej połowie XVIII i na początku XIX wieku. Perspektywa antropologiczna
(Przeszłość Demograficzna Polski)
40, 2018 2018 Go to
35. Формирование и развитие дефиниции термина «слово» в русском языкознании
(Annales Neophilologiarum)
11 (2017) 2017 Go to
36. Rosyjska doktryna eurazjatycka
(Acta Politica Polonica)
1/2019 (47) 2019 Go to
37. DER KONFLIKT ZWISCHEN DEN HERZÖGEN VON POMMERN-STETTIN UND DEM DEUTSCHEN ORDEN IN PREUßEN UM DIE BESETZUNG DES ERZBISTUMS RIGA IN DEN JAHREN 1394–1403 IM LICHTE NEUESTER STUDIEN
(Studia Maritima)
Vol. 32 2019 2019 Go to
38. „Zielone ludziki” w polityce zagranicznej Federacji Rosyjskiej w drugiej dekadzie XXI wieku
(Acta Politica Polonica)
2/2019 (48) 2019 Go to
39. Francuscy emigranci w pruskiej kolonii Wymysłów w latach 1797-1800
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 2020 2020 Go to
40. Annihilation or Revival? On the Binary Topos “barbaric vs. civilized” in Russian and Polish Poetry at the Beginning of the 20th Century*
(Rocznik Komparatystyczny)
4 (2013) 2013 Go to
41. “Barbaric Yawp” in Russian
(Rocznik Komparatystyczny)
4 (2013) 2013 Go to
42. Poradziecka prawnuczka: (auto)biograficzna narracja międzypokoleniowa w powieści graficznej Soviet Daughter Julii Alekseyevej
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (14) 2020 2020 Go to
43. Polityka religijna cesarzy Pawła I i Aleksandra I w sprawie Kościoła grecko-unickiego w południowo-zachodnim terytorium Imperium Rosyjskiego
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 28 2021 2021 Go to
44. Erziehung zur Mehrsprachigkeit am Beispiel der Erfahrungen von Germanistik-Studierenden ukrainischer Herkunft
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 31 2022 Go to
45. Klasztory bazylianów prawobrzeżnej Ukrainy i ich udział w Powstaniu Listopadowym 1830 roku
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 29 2022 2022 Go to
46. Ukraine’s Balance Policy between European Union and Russia
(Acta Politica Polonica)
2/2022 (54) 2022 Go to
47. A Top-down Approach to the Historical Demography of 18th-Century Pomerania
(Przeszłość Demograficzna Polski)
44, 2022 2022 Go to
48. La vita religiosa nello Stato sovietico. Le coraggiose testimonianze della fede nel periodo delle persecuzioni religiose
(Colloquia Theologica Ottoniana)
38/2022 2022 Go to
Page