Studia Językoznawcze

synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny

ISSN: 1730-4180     eISSN: 2353-3161    OAI
CC BY-SA   Open Access   ERIH PLUS

Issue archive / t. 13, 2014
Barwy w liryce Fiodora Glinki
(Colours in Fiodor Glinka’s poetry)

Authors: Agnieszka Lis-Czapiga
Uniwersytet Rzeszowski
Keywords: Fiodor Glinka Russian poetry colours
Year of publication:2014
Page range:12 (115-126)

Abstract

The article discusses functions of colours in the poetry of Fiodor Glinka – 19th century Russian poet. The colour range of his poetry is fi lled with chromatic and achromatic colours mainly. Not only clear colours but also their shades have been analysed in the present survey. Red and blue appear most frequently in Glinka’s poetry, yellow, white and black coming next, and green as the least frequent. High tones predominate in the poetry, the colours are usually intense, rich and vivid. Their symbolic function is usually to link with the culture and archetypes. Rich colours help to create vividness, build atmosphere, display informative, expressive and evaluative functions. With the help of linguistic means of expression the author imitates the techniques characteristic for painting, what confi rms his high poetic artistry.
Download file

Article file

Bibliography

1.Herder, Leksykon symboli, przekł. J. Prokopiuk, Warszawa 1992.
2.Jakimiuk W., Malarski charakter percepcji świata w liryce Fiodora Tiutczewa, Białystok 1996.
3.Komorowska E., Barwa w języku polskim i rosyjskim. Rozważania semantyczne, Szczecin 2010.
4.Kopaliński W., Słownik symboli, Warszawa 2001.
5.Kusiak-Skotnicka Ł., O poezji religijnej Fiodora Glinki, „Zeszyty Naukowe KUL” 1991, nr 1-2, s. 79-88.
6.Lis-Czapiga A., Obraz Północy i Południa w liryce Szkoły Tiutczewowskiej, w: Świat Słowian w języku i kulturze XIII. Wybrane zagadnienia z literatur i kultur słowiańskich, red. D. Dziadosz, A. Krzanowska, Szczecin 2012, s. 100-109.
7.Lis-Czapiga A., Szkoła Tiutczewowska w poezji rosyjskiej XIX wieku – aspekt formalny (płaszczyzna stylowa i leksykalna), „Slavia Orientalis” 2012, nr 1 (t. LXI), s. 29-48.
8.Małek E., Biblia i apokryfy w późnej twórczości Fiodora Glinki. Poemat „Tajemnicza kropla”, w: Biblia w literaturze i folklorze narodów wschodniosłowiańskich, red. R. Łużny, D. Piwowarska, Kraków 1998, s. 231-240.
9.Michera W., Kolory w procesie symbolizacji, w: Symbol i poznanie. W poszukiwaniu koncepcji integrującej, red. T. Kostyrko, Warszawa 1987, s. 86-106.
10.Rzepińska M., Historia koloru w dziejach malarstwa europejskiego, t. I, II, Warszawa 1989.
11.Tokarski R., Semantyka barw we współczesnej polszczyźnie, Lublin 1995.
12.Глинка Ф.Н., Избранные произведения, Ленинград 1957.
13.Глинка Ф.Н., Сочинения, Москва 1986, w: http://az.lib.ru/g/glinka_f_n/text_0140.shtml, 28.08.2008.
14.Зверев В.П., «И долгота и счастье лет!», w: tegoż, Русские поэты первой половины XIX века. Очерки жизни и творчества с приложением избранных стихов и библиографических справок, Москва 2002, s. 11-37.
15.Зверев В.П., Духовные связи Ф.И. Тютчева и Ф.Н. Глинки, w: http://www.portal-slovo.ru/rus/philology/258/421/5041/$print_all/, 04.08.2008.
16.Зверев В.П., Федор Глинка – русский духовный писатель, Москва 2002.
17.Карпец В.И., И мне равны и миг, и век..., w: Ф.Н. Глинка, Сочинения, Москва 1986, http://az.lib.ru/g/glinka_f_n/text_0140.shtml, 28.08.2008.
18.Кожинов В.B., О «тютчевской» школе в русской лирике (1830-1860-е годы), w: К истории русского романтизма, отв. ред. Ю. Манн, Москва 1973, s. 345-385.
19.Поэты тютчевской плеяды, Москва 1982.
20.Сахаров В.И., Романтизм в России: эпоха, школы, стили. Очерки, Москва 2004.
21.Славянская мифология. Энциклопедический словарь, отв. ред. С.М. Толстая, Москва 2002.
22.Эпштейн М., „Природа, мир, тайник вселенной...”. Система пейзажных образов в русской поэзии, Москва 1990, w: http://www.nvkz.kuzbass.net/dworecki/other/e/enter.htm, 23.05.2007.