Acta Politica Polonica

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Politica

ISSN: 2451-0432    OAI    DOI: 10.18276/ap.2018.44-04
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Issue archive / 2/2018 (44)
The Russian Federation’s involment in peace missions after the dissolution of the USRR

Authors: Michał Romańczuk
Uniwersytet Szczeciński, Instytut Politologii i Europeistyki
Keywords: peacekeeping forces military conflict Russian Federation post-Soviet area Balkans
Year of publication:2018
Page range:12 (41-52)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The global character of the United Nations is a result of the provisions contained in art. 34 of the United Nations Charter, which gives the UN Security Council the right to consider any situation that could threaten international security. After the collapse of the USSR, in the 1990s, the armed forces of the Russian Federation participated in the UN framework in the Balkans (including in Bosnia and Herzegovina, Croatia and Kosovo), as well as in operations in the post-Soviet area, carried out in within the Commonwealth of Independent States (CIS). The Russian Federation after the collapse of the USSR was particularly involved in military operations in the post-Soviet area, which sometimes raised many ethical and legal reservations. The aim of engaging the Russian peacekeeping forces in the post-Soviet area is to strive to maintain a dominant position in this area. Often their actions go beyond the legal framework and favor one of the parties to the conflict.
Download file

Article file

Bibliography

1.Abilova, O. (2016). Peacekeeping Contribution Profile. Russia. Pobrane z: http://www.providingforpeacekeeping.
2.org/2016/10/31/peacekeeping-contribution-profile-russia/ (25.07.2017).
3.Bartuzi, W., Pełczyńska-Nałęcz, K., Strachota, K. (2008). Abchazja, Osetia Południowa, Górski Karabach. Rozmrożone konflikty pomiędzy Rosją a Zachodem. Ośrodek Studiów Wschodnich. Pobrane z: https://www.osw.waw.pl/sites/default/files/raport_kkpd.pdf (25.07.2017).
4.Bryc, A. (2004). Cele polityki zagranicznej Federacji Rosyjskiej. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
5.Cianciara, A. (2014). Operacje pokojowe. W: A. Florczak, A. Lisowska (red.), Organizacje międzynarodowe w działaniu (s. 14–24). Wrocław: OTO Agencja Reklamowa.
6.Ciechanowski, G. (2013). Operacje pokojowe ONZ w XX wieku. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
7.Esslemont, T. (2009). UN monitors to leave Georgia. Pobrane z: http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/8150946.stm(19.07.2017).
8.Falkowski, M. (2006). Polityka Rosji na Kaukazie Południowym i w Azji Centralnej. Ośrodek Studiów Wschodnich. Pobrane z: https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/prace-osw/2006-06-15/polityka-rosji-na-kaukazie-poludniowymi-w-azji-centralnej (25.07.2017).
9.Конституция (1993). Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. Pobrane z: http://constitution.kremlin.ru/ (12.07.2018).
10.Kranz, J. (2011). Zbrojny konflikt rosyjsko-gruziński (2008) w świetle prawa międzynarodowego. W: Konflikt rosyjsko-gruziński w 2008 roku (s. 60–84). Gdynia: Akademia Marynarki Wojennej.
11.Kremlin.ru (2014). Военная доктрина Российской Федерации. Pobrane z: http://static.kremlin.ru/media/events/files/41d527556bec8deb3530.pdf (25.07.2017).
12.Kremlin.ru (2016). Указ Президента Российской Федерации от 30.11.2016 г. № 640 Об утверждении Концепции внешней политики Российской Федерации. Pobrane z: http://kremlin.ru/acts/bank/41451 (25.07.2017).
13.Lott, A., (2012). The Tagliavini Report Revisited. Jus ad Bellum and the Legality of the Russian Intervention in Georgia. Utrecht Journal of International and European Law, 28 (74), 4–21. DOI: http://doi.org/10.5334/ujiel.aw.
14.Министерство образования и науки Российской Федерации Федеральное государственное бюджетноеобразовательное учреждение высшего профессионального образования (2016). Pobrane z: http://dspace.susu.
15.ru/xmlui/bitstream/handle/0001.74/11167/2016_420_burobinasb.pdf?sequence=1 (25.07.2017).
16.Nikitin, A. (2011), Russia’s Participation in International Peacekeeping. Security Index. A Russian Journal of International Security, 3 (14), 43–48. DOI: 10.1080/19934270.2011.588449.
17.О порядке предоставления Российской Федерацией военного и гражданского персонала для участия в деятельности по поддержанию или восстановлению международного мира и безопасности. Федеральный закон от 23.06.1995 г. № 93-ФЗ, (1995). Pobrane z: http://www.kremlin.ru/acts/bank/8002 (12.07.2018).
18.Операции ООН при поддержaнию мира (2017). Цифры и факты. Pobrane z: http://www.un.org/ru/peacekeeping/resources/statistics/factsheet.shtml (25.07.2017).
19.Sepashvili, G., Khutsidze, N.S. (2006). Ossetia: Mapping Out Scenarios. Pobrane z: http://www.civil.ge/eng/article.php?id=11710 (20.08.2017).
20.Соглашение о принципах урегулирования грузинско-осетинского конфликта (1996). Pobrane z: http://docs.cntd.ru/document/1902246 (24.7.2017).
21.Solak, J. (2010). Konsekwencje zamrożonego konfliktu o Naddniestrze dla bezpieczeństwa europejskiego. Warszawa: Akademia Obrony Narodowej.
22.Topolski, I. (2009). Instrumenty militarne Federacji Rosyjskiej w regionie Europy Południowo-Wschodniej. Teka Komisji Politologii i Stosunków Międzynarodowych, 4, 100–109.
23.UN News (2009), Russia vetoes extension of UN mission in Georgia. Pobrane z: http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=31151&Cr=georgia&Cr1=#.VONFMCy0k_Q (19.07.2017).
24.United Nations (2008). United Nations Peacekeeping Operations Principles and Guidelines. Pobrane z: http://www.un.org/en/peacekeeping/documents/capstone_eng.pdf (25.07.2017).United Nations (2017a). Charter of the United
25.Nations. Pobrane z: http://www.un.org/en/charter-united-nations/ (25.07.2017).
26.United Nations (2017b). Tajikistan – UNMOT Background. Pobrane z: http://www.un.org/Depts/DPKO/Missions/unmot/UnmotB.htm (24.07.2017).
27.United Nations Peacekeeping (2017). Troop and police contributors archive (1990-2016) (2017). Pobrane z: http://www.un.org/en/peacekeeping/resources/statistics/contributors_archive.shtml (25.07.2017).
28.United Nations Security Council (1993). Resolution 858, adopted on 24 August 1993. Pobrane z: http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/858(1993) (20.08.2017).