Acta Politica Polonica

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Politica

ISSN: 2451-0432    OAI    DOI: 10.18276/ap.2019.47-09
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Issue archive / 1/2019 (47)
Rosyjska doktryna eurazjatycka
(Russian Eurasian doctrine)

Authors: Ryszard Tomczyk
Uniwersytet Szczeciński, Wydział Humanistyczny
Keywords: Eurasian doctrine Russian Federation Europe Asia
Year of publication:2019
Page range:13 (113-125)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

Today Russians believe that geopolitics is a problem of external security of the country, a defense of national interests in the world. Is a state of the internal situation and the economic development of society. The concept of Russia’s geopolitical function depends on how it responds to the challenges of the modern world. The development of the scientific discussion about geopolitics was the Russian Federation was founded. Proponents of the doctrine point out that in the intellectual discussion of Eurasia is the diversity of Russian culture, which is different from the culture of the West. Russian geopolitical theorists say that the strategic actions should integrate political and economic elites in Europe and Asia countries. Russia wants to maintain influence in Eastern Europe and Central Asia, therefore, aims to create a Eurasian Union. It will be important institution in the contemporary balance of power between the European Union and the Asia-Pacific region. Initiatives undertaken by analyzing geopolitical dimension, mainly theoretical and practical, it should be considered that Russia aspires to play a major global role in the 21th century. Eurasian doctrine seeks to change the balance of power in the world, weakening the position of the United States and the marginalization of the countries of Central and Eastern Europe and Central Asia.
Download file

Article file

Bibliography

1.Bäcker, R. (2000). Międzywojenny eurazjatyzm. Od intelektualnej kontrakulturacji do totalitaryzmu? Lublin: Ibidem.
2.Charkow, W. (2002). Głębokie nurty rzeki. Belarus, 6. Pobrane z: belarus-magazine.by/pl.
3.Huntington, S. (2007). Zderzenie cywilizacji. Warszawa: Muza.
4.Karpiński, A. (2012). Trójkąt Kaliningradzki. Obszar konstruowania nowych form społeczeństwa przyszłości. Geopolityka,
5.9 (18), 2–7.
6.Korejba, J. (2012). Eurazjatyckie mocarstwo bez Azji? Nowa Europa Wschodnia, 13 lipca. Pobrane z: http://www.new.
7.org.pl/1043-eurazjatyckie-mocarstwo-bez-azji (05.2019).
8.Mackinder, H.J. (1919). Democratic Ideals and Reality. A Study in the Politics of Reconstruction. New York: Lightning
9.Source Inc.
10.Marczak, T. (2010). Widmo Wielkiej Eurazji. Nasz Dziennik, 19 października.
11.Matusiak, T. Putin planuje Unię Euroazjatycką. Pobrane z: www.uniaeuropejska.org/polityka (7.05.2019)
12.Mazurek, K.Ł. (2012). Zbrojeniowe przebudzenie Rosji. Blog o stosunkach międzynarodowych. Pobrane z: https://
13.blogcim.wordpress.com/2012/04/17/zbrojeniowe-przebudzenie-rosji/.com/2012/04/17 (8.05.2019).
14.Memches, F. (2012). Nowe wschodnie imperium. Rzeczpospolita, 22 lutego. Pobrane z: https://archiwum.rp.pl/artykul/
15.1123459-Nowe-wschodnie--imperium.html (10.05.2019).
16.Michalak, R. (2012). Religijne uwarunkowania radykalnego rosyjskiego nacjonalizmu. Athenaeum, 33, 23–35.
17.Nizioł, M. (2004). Dylematy kulturowe międzynarodowej roli Rosji. Lublin: Wydawnictwo UMCS.
18.Nowak, L. (2003). Euroazjatyzm jako rosyjskie odrodzenie (praca doktorska). Biblioteka Wydziału Dziennikarstwa
19.i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, druk nr 17/2003. Warszawa.
20.Paradowski, R. (2001). Eurazjatyckie imperium Rosji. Studium idei. Toruń: Elipsa.
21.Prilepin, Z. (2008). Sańkja. Wołowiec: Wydawnictwo Czarne.
22.Szirin Michałowski, W. (2012). Wielka gra o Kaukaz. Pobrane z: http://geopolityka.net/wielka-gra-o-kaukaz
23.(10.05.2019).
24.Wallerstein, I. (1974). The Modern World-System. Capitalist Agriculture and the Origins of the European World-Economy
25.in the Sixteenth Century. T. 1. New York–London: Academic Press.
26.Wallerstein, I. (1980). The Modern World-System II. Mercantilism and the Consolidation of the European World-Economy,
27.1600–1750. T. 2. New York: Academic Press.
28.Wallerstein, I. (1989). The Modern World-System III. The Second Great Expansion of the Capitalist World-Economy,
29.1730–1840’s. T. 3. San Diego: Academic Press.
30.Wallerstein, I. (2011). The Modern World-System IV. Centrist Liberalism Triumphant 1789–1914. T. 4. Berkeley, Los
31.Angeles: University of California Press.
32.Wilk, A., Żochowski, P. (2011). Francja i Niemcy zacieśniają współpracę wojskową z Rosją. Pobrane z: https://www.
33.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2011-06-29/francja-i-niemcy-zaciesniaja-wspolprace-wojskowa-z-rosja
34.Дугин, A. (1997). Основы геополитики. Москва.
35.Геополитика России (2017). Pobrane z: www. stoletie.ru/geopolitika (8.09.2018).
36.Гpoмыкo, Ю. (2004). Сценарная паноплия – Сценарий для России: русский путь. Азиатская стратегия России.
37.Pobrane z: http://mmk-mission.ru/pan15.html (6.09.2018).
38.Гpoмыкo, Ю. (2006). Антропологическая доктрина как основа продвижения России к мировому лидерству.
39.Pobrane z: mmk-mission.ru/polit/antrop (7.10.2018).
40.Гpoмыкo, Ю. (Как сменить кожу левым? Патриоты – это правые? Pobrane z: mmk-mission.ru/polit/konver
41.(6.10.2018).
42.Ивашoв, Л. Что в действительности стоит за планами войны США против Ирака. Pobrane z: mmk-mission.ru/
43.polit/geo (7.10.2018).