Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2017.88/1-11
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / 4/2017
Stosowanie nadrzędnych zasad rachunkowości w Rosji
(BASIC ACCOUNTING PRINCIPLES – THE RUSSIA CASE)

Authors: Joanna Koczar
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Keywords: basic accounting principles Russian accounting law accounting system
Year of publication:2017
Page range:8 (119-126)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

Purpose – The article aims to answer the question about the place of basic accounting principles in the accounting system in Russia after its political system transformation. Design/methodology/approach – Analysis of the literature on the subject and legal acts, deduction. Findings – The article presents the basic accounting principles and analyses their presence in the contemporary accounting system in Russia. Originality/value – The demonstration of the presence of basic accounting principles in the Russian account- ing law currently in force and the presentation of their earlier occurrence in the theory and practice of Russian accounting.
Download file

Article file

Bibliography

1.Булатов, М. (2005). Теория бухгалтерского учёта. Москва: Экзамен.
2.Цыганков, К. (2011). Начала теории бухгалтерского учёта. Москва: Инфра-М.
3.Glynn, J.J., Perrin, J., Murphy, M.P. (2003). Rachunkowość dla menedżerów. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
4.Gmytrasiewicz M. (1977). Teoretyczne podstawy modeli ewidencji księgowej. Warszawa: SGPiS. Gmytrasiewicz, M. (red.) (2005). Encyklopedia rachunkowości. Warszawa: LexisNexis.
5.Gmytrasiewicz, M., Karmańska, A. (2002). Rachunkowość nansowa. Warszawa: Difin.
6.Gmytrasiewicz, M., Karmańska, A., Olchowicz, I. (1998). Rachunkowość nansowa. Warszawa: Di n. Hendriksen, E.A., van Breda, M.F. (2002). Teoria rachunkowości. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. Koczar, J. (2012). Polityka rachunkowości a rosyjskie prawo bilansowe. W: H. Żukowska, B. Sawicka, Zawartość informacyjna polityki rachunkowości. Wybrane problemy. Lublin: Wydawnictwo KUL.
7.Koczar, J. (2016). Uproszczona rachunkowość podmiotów sektora MSP – przykład Federacji Rosyjskiej. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 80 (2), 141–149.
8.Micherda, B. (2006). Podstawy rachunkowości. Aspekty teoretyczne i praktyczne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
9.Nowak, E. (1998). Rachunkowość. Kurs podstawowy. Warszawa: PWE.
10.Nowak, E. (2016). Rachunkowość. Zasady i metody. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
11.Olchowicz, I. (2001). Podstawy rachunkowości. Warszawa: Difin.
12.Палий, В. (2007). Международные стандарты учёта и финансовой отчётности. Москва: Инфра-М. Соколов, Я., Соколов, В. (2011). История бухгалтерского учета. Москва: Магистр, Инфра-М. Walińska, E. (2014). Rachunkowość nansowa. Warszawa: Wolters Kluwer.