Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / 4/2017

Year of publication:2017

Articles

# Title Page range Authors Actions
1.

Zmiany ustawy podatku od towarów i usług w 2017 roku i ich wpływ na małe przedsiębiorstwa branży budowlanej


(THE IMPACT OF CHANGES TO THE REGULATIONS OF VAT IN 2017 ON SMALL CONSTRUCTION COMPANIES)
9 (11-19) Anna Balicka More
2.

Infrastruktura portowa jako przedmiot podatku od nieruchomości


(PORT INFRASTRUCTURE AS A SUBJECT OF PROPERTY TAX)
10 (21-30) GRZEGORZ BUCIOR, Karolina Gościniak More
3.

Problemy pomiaru efektywności funkcjonowania systemu informacyjnego rachunkowości


(THE EFFICIENCY OF THE ACCOUNTING INFORMATION SYSTEM – THE PROBLEMS OF MEASUREMENT)
9 (31-39) Olga Szołno, Adam Bujak More
4.

Zysk na okazyjnym nabyciu czy ujemna wartość firmy?


(A BARGAIN PURCHASE GAIN OR NEGATIVE GOODWILL?)
8 (41-48) Olga Grzybek More
5.

Analiza kar nałożonych przez KNF na spółki notowane na GPW za nieprawidłowości w zakresie pomiaru utraty wartości aktywów


(ANALYSIS Of THE PENALTIES IMPOSED BY THE POLISH fINANCIAL SUPERVISION AUTHORITY ON COMPANIES LISTED ON THE WARSAW STOCK EXCHANGE FOR ThE NON-COMPlLANCES IN THE MEASUREMENT OF IMPAIRMENT OF ASSETS)
17 (49-65) Michał Hendryk, Stanisław Hońko More
6.

Paradygmat podatku w nauce rachunkowości – szkic problemu


(TAX PARADIGM IN ACCOUNTING – SKETCH OF THE PROBLEM)
9 (67-75) Jolanta Iwin-Garzyńska More
7.

Dokumentowanie operacji gospodarczych w celach podatkowych a dowody księgowe


(DOCUMENTING OF BUSINESS TRASACTION FOR TAX PURPOSES AND ACCOUNTING DOCUMENTS)
9 (77-85) Elżbieta Jędruczyk, Magdalena Kupraszewicz More
8.

Odwrotne obciążenie podatkiem VAT w aspekcie płynności małych podmiotów z branży budowlanej


(REVERSE CHARGE AND LIQUIDITY Of SMALL CONSTRUCTION COMPANIES)
9 (87-95) Angelika Kaczmarczyk More
9.

Ujęcie funduszu sołeckiego w systemie rachunkowości gminy


(THE INTEGRATION OF THE SOŁECKI FOUND INTO THE COMMUNITY’S ACCOUNTANCY)
8 (97-104) Monika Kaczurak-Kozak More
10.

Obszary oddziaływań behawioralnych na rachunkowość finansową i zarządczą


(AREAS OF BEHAVIORAL INFLUENCES ON FINANCIAL AND MANAGEMENT ACCOUNTING)
14 (105-118) Teresa Kiziukiewicz, Elżbieta Jaworska More
11.

Stosowanie nadrzędnych zasad rachunkowości w Rosji


(BASIC ACCOUNTING PRINCIPLES – THE RUSSIA CASE)
8 (119-126) Joanna Koczar More
12.

Zróżnicowanie taryf za usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków


(TYPES AND DIVERSIFICATION Of TARIFFS FOR SUPPLY OF PORTABLE WATER AND SEWAGE DISPOSAL SERVICES)
9 (127-135) Roman Kotapski More
13.

Charakterystyka czynników wpływających na wycenę aplikacji mobilnych


(OVERVIEW OF FACTORS INFLUENCING THE VALUE OF MOBILE APPLICATIONS)
8 (137-144) Krzysztof Łuczak More
14.

Rachunkowość projektów w systemie rachunkowości


(THE PROJECTS ACCOUNTING IN THE ACCOUNTING SYSTEM)
11 (145-155) Iwona Majchrzak More
15.

Odpisy aktualizujące rzeczowe aktywa trwałe w ośrodkach wypracowujących korzyści ekonomiczne


(WRITE-OFFS FOR NON-FINANCIAL FIXED ASSETS AND THEIR EFFECT ON THE PROFIT OR lOSS)
10 (157-166) Elżbieta Marcinkowska, Joanna Sawicka, Anna Stronczek More
16.

Inwentaryzacja w aspekcie koncepcji rzetelnego i jasnego obrazu


(INVENTORY IN THE CONCEPT Of TRUE AND FAIR VIEW)
13 (167-179) Teresa Maszczak More
17.

Podatek dochodowy a wybór formy prawnej działalności gospodarczej


(INCOME TAX AND CHOICE OF LEGAL FORM OF BUSINESS)
9 (181-189) Michał Poszwa More
18.

Sprzeczności krajowych regulacji rachunkowości w zakresie instrumentów finansowych – artykuł dyskusyjny


(CONTRADICTIONS OF POLISH ACCOUNTING REGULATIONS ABOUT FINANCIAL INSTRUMENTS)
8 (191-198) Małgorzata Rówińska More
19.

Ceny transferowe w regulacjach prawa bilansowego i podatkowego


(TRANSFER PRICING IN BALANCE SHEET AND TAX LAW)
8 (199-206) Anna Zbaraszewska More
20.

Wycena przedsiębiorstwa a wycena zasobów niematerialnych w rachunkowości


(IMPORTANCE VALUATION OF INTANGIBLE ASSETS IN ACCOUNTING FOR THE VALUATION OF ENTERPRISES WITH ASSETS BASED METHODS)
11 (207-217) Tomasz Zygmański More
21.

Wartość informacyjna wybranych wskaźników oceny kondycji finansowej przedsiębiorstw


(INFORMATION VALUE OF SELECTED RATIOS TO ASSESS THE FINANCIAL CONDITION OF COMPANIES)
9 (221-229) Adam Adamczyk, Dawid Dawidowicz More
22.

Porównywalność informacji sprawozdawczych w świetle założeń koncepcyjnych MSSF


(COMPARABILITY OF REPORTING INFORMATION IN THE LIGHT Of CONCEPTUAL FRAMEWORK OF IFRS)
10 (231-240) Barbara Gierusz, Teresa Martyniuk More
23.

Prognozowanie zagrożenia finansowego biur podróży na podstawie sprawozdań finansowych – wybrane problemy


(FORECASTING Of THE FINANCIAL THREAT OF TRAVEL AGENTS ON THE BASIS OF FINANCIAl STATEMENTS – SElECTED ISSUES)
11 (241-251) Magdalena Głębocka More
24.

Prezentacja procesów kształtujących wynik finansowy uczelni


(THE PRESENTATION OF PROCESSES INFLUENCING THE FINANCIAL RESULT OF A UNIVERSITY)
10 (253-262) Waldemar Gos More
25.

Wdrożenie jednolitego pliku kontrolnego w praktyce działalności gospodarczej małych i średnich przedsiębiorstw


(THE IMPLEMENTATION OF AN AUDIT FILE FOR TAX IN PRACTIS ECONOMIC ACTIVITY Of SMALL AND MEDIUM SIZEd ENTERPRISES)
9 (263-271) Joanna Góralska More
26.

Analiza wolnych przepływów pieniężnych jako element oceny zagrożenia upadłością małych i średnich przedsiębiorstw


(ANAlYSIS OF FREE CASH FLOWS AS THE ELEMENT OF THE HAZARD ASSESSMENT OF THE BANKRUPTCY OF SMALL AND AVERAGE ENTERPRISES)
10 (273-282) Artur Hołda, Magdalena Konat-Staniek More
27.

Wpływ modelu biznesu na przyjęte zasady ujmowania i wyceny wybranych składników sprawozdania finansowego


(THE IMPACT OF THE BUSINESS MODEL ON THE ADOPTED PRINCIPLES OF RECOGNITION AND MEASUREMENT OF SELECTED ITEMS Of FINANCIAL STATEMENTS)
10 (283-292) Mariusz Karwowski More
28.

Wpływ standardu XBRL na asymetrię informacyjną na rynku kapitałowym


(THE IMPACT OF XBRL ADOPTION ON INFORMATION ASYMMETRY IN CAPITAL MARKET)
9 (293-301) Katarzyna Klimczak More
29.

Ujęcie w sprawozdaniu finansowym leasingowanych samolotów – studium przypadku Enter Air SA


(THE RECOGNITION OF LEASED AIRCRAFT IN THE FINANCIAL STATEMENT – CASE STUDY OF ENTER AIR SA)
10 (303-312) Sławomir Lisek More
30.

Zastosowanie metody DEA do oceny efektywności wybranych banków w Polsce


(APPLICATION OF THE DEA METHOD TO ASSESS THE EFFECTIVENESS OF SELECTED BANKS IN POLAND)
10 (313-322) Agnieszka Mastalerz More
31.

Raportowanie CSR w piśmiennictwie naukowym – analiza bibliometryczna


(CSR REPORTING IN SCIENTIFIC LITERATURE – BIBLIOMETRIC ANALYSIS)
14 (323-336) Łukasz Matuszak, Ewa Różańska More
32.

Wyzwania i dylematy raportowania zintegrowanego


(CHALLENGES AND DILEMMAS OF INTEGRATED REPORTING)
8 (337-344) Bartłomiej Nita More
33.

Dyskusyjne problemy ustalania i wykorzystania ekonomicznej wartości dodanej


(CONTROVERSIAL PROBLEMS WITH DETERMINING AND USING ECONOMIC VALUE ADDED)
8 (345-352) Daniel Nowicki More
34.

Wycena roślinnej produkcji w toku a sprawozdanie finansowe


(VALUATION OF PLANT PRODUCTION IN PROGRESS AND FINANCIAL STATEMENTS)
12 (353-364) Dawid Obrzeżgiewicz More
35.

Zmiany w sprawozdawczości finansowej jednostek dużych i grup kapitałowych w krajowych regulacjach rachunkowości


(CHANGES IN THE FINANCIAL REPORTING OF LARGE ENITITIES AND CAPITAL GROUPS IN POLISH ACCOUNTING REGULATIONS)
9 (365-373) Lucyna Poniatowska More
36.

Metody identyfikacji niewypłacalności i ocena zagrożenia bankructwem


(ENTERPRISE VIABILITY AND SOLVENCY EVALUATION METHODS)
8 (375-382) Edyta Piątek, Magdalena Konat-Staniek More
37.

Raportowanie zintegrowane w badaniach naukowych – analiza bibliometryczna


(INTEGRATED REPORTING IN RESEARCH – BIBLIOMETRIC ANALYSIS)
12 (383-394) Ewa Różańska, Łukasz Matuszak More
38.

Zakres pojęciowy terminu „informacja niefinansowa” jako źródło zróżnicowania ujawnień niefinansowych przedsiębiorstw


(THE CONCEPTUAL SCOPE OF THE TERM “NON-FINANCIAL INFORMATION” AS A SOURCE Of DIVERSITY OF NON-FINANCIAL DISCLOSURE Of ENTERPRISES)
7 (395-401) MONIKA SOBCZYK More
39.

Wykorzystanie modelu CART-Logit do analizy fałszerstw sprawozdań finansowych


(THE HYBRID CART-LOGIT MODEL APPLICATION IN THE DETECTION OF FALSIFIED FINANCIAL STATEMENT)
10 (403-412) Marek Sylwestrzak More
40.

Wybór strategii kosztowej w procesie zarządzania kosztami zakładu ubezpieczeń


(THE CHOICE OF THE COST STRATEGY IN THE COST MANAGEMENT PROCESS IN THE INSURANCE COMPANY)
9 (415-423) Magdalena Chmielowiec-Lewczuk More
41.

Cele strategiczne według perspektyw osobistej zbilansowanej karty wyników na podstawie opinii pracowników naukowo-dydaktycznych uczelni publicznych z województwa zachodniopomorskiego – wyniki badań


(STRATEGIC GOALS ACCORDING TO THE PERSPECTIVES Of THE PERSONAL BALANCED SCORECARd IN OPINION OF THE ACADEMIC TEACHERS FROM THE WESTPOMERANIAN REGION PUBLIC UNIVERSITIES – RESEARCH RESULTS)
12 (425-436) Ilona Kędzierska-Bujak, Joanna Habelman More
42.

Analiza symptomów zagrożenia niewypłacalnością przed podjęciem decyzji o restrukturyzacji przedsiębiorstwa


(THE ANALYSIS OF SYMPTOMS OF INSOLVENCY IN RESTRUCTURING PROCESS)
10 (437-446) Robert Kowalak More
43.

Renesans koncepcji budżetowania od zera


(THE RENAISSANCE OF ZERO-BASE BUDGETING)
9 (447-455) Marcin Kowalewski More
44.

Umiejscowienie controllingu oraz zasady wyodrębniania ośrodków odpowiedzialności za koszty w Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej


(THE SETTLEMENT OF CONTROLLING AND IDENTIFICATION OF COST CENTERS IN THE MUNICIPAL HEAT PLANT)
12 (457-468) Mirosław Kowalewski More
45.

Cykle informacyjne w rachunkowości zarządczej restauracji – studium przypadku


(INFORMATION CYCLES IN RESTAURANT MANAGEMENT ACCOUNTING – CASE STUDY)
8 (469-476) Monika Łada, Anna Dereń More
46.

Ujęcie braków w tradycyjnym rachunku kosztów


(FAILURE COSTS IN TRADITIONAL COST ACCOUNTING)
9 (477-485) Katarzyna Michałowska More
47.

Jakość w badaniach interpretatywnych rachunkowości zarządczej


(QUALITY IN INTERPRETATIVE MANAGEMENT ACCOUNTING RESEARCH)
11 (487-497) Bożena Nadolna More
48.

Ewolucja zrównoważonej karty wyników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych


(THE EVOLUTION OF BALANCED SCORECARD IN THE SOCIAL INSURANCE INSTITUTION)
12 (499-510) Maria Nieplowicz More
49.

Ryzyko kosztów i koszty ryzyka


(COST RISK AND THE COST OF RISK)
8 (511-518) Edward Nowak More
50.

Kalkulacja kosztów zadań oświatowych jednostek samorządu terytorialnego w jednoetapowym modelu rachunku kosztów działań


(COST CALCULATION FOR EDUCATIONAL TASKS OF POLISH LOCAL GOVERNMENT IN ONE-STAGE MODEL Of ACTIVITY-BASED COSTING)
11 (519-529) Joanna Nucińska More
51.

Informacyjne wspomaganie procesu decyzyjnego na przykładzie konwersji zobowiązań na kapitały własne


(SUPPORTING INFORMATION OF THE DECISION MAKING PROCESS ON THE EXAMPLE OF THE CONVERSION OF LIABILITIES INTO EQUITY)
9 (531-539) Piotr Oleksyk More
52.

Strategie społecznie odpowiedzialnego inwestowania w polityce inwestycyjnej polskich przedsiębiorstw


(THE CONCEPT OF SOCIALLY RESPONSIBLE INVESTING IN THE INVESTMENT POLICY Of POLISH COMPANIES)
11 (541-551) Marzena Remlein More
53.

Innowacja w zarządzaniu publicznymi uczelniami wyższymi – Kompleksowy System Informacyjny Uniwersytetu Łódzkiego


(INNOVATION IN THE MANAGEMENT OF PUBLIC UNIVERSITIES – COMPREHENSIVE INFORMATION SYSTEM OF THE UNIVERSITY OF LODZ)
15 (553-567) Irena Sobańska, Jacek Kalinowski More
54.

Projekty badawczo-rozwojowe w procesie kreowania wartości przedsiębiorstwa


(R&D PROJECTS IN THE PROCESS OF CREATION OF COMPANY VALUE)
7 (569-575) Piotr Wanicki More
55.

Przegląd koncepcji systemów pomiaru dokonań w przedsiębiorstwie


(AN OVERVIEW OF THE ENTERPRISE’S PERFORMANCE MEASUREMENT SYSTEMS CONCEPTS)
9 (577-585) Piotr Waśniewski More
56.

Wpływ zasobów finansowych słuchacza na wybór kierunku studiów podyplomowych


(IMPACT OF THE STUDENT’S HOUSEHOLD BUDGET ON THE SELECTION OF A GIVEN MAJOR AT POST-GRADUATE STUDIES)
13 (589-601) Magdalena Barańska More
57.

Wizerunek biegłego rewidenta według opinii studentów Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku


(IMAGE OF AUDITOR IN OPINION OF STUDENTS OF WSB UNIVERSITY IN GDAŃSK)
12 (603-614) Jacek Jaworski, Renata Gmińska More