Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2017.88/1-18
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / 4/2017
Sprzeczności krajowych regulacji rachunkowości w zakresie instrumentów finansowych – artykuł dyskusyjny
(CONTRADICTIONS OF POLISH ACCOUNTING REGULATIONS ABOUT FINANCIAL INSTRUMENTS)

Authors: Małgorzata Rówińska
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Keywords: financial instruments valuation revaluation reserve
Data publikacji całości:2017
Page range:8 (191-198)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

Purpose – The aim of the article is to indicate areas of the lack of cohesion within polish regulations concerning accounting of financial instruments. Design/methodology/approach – The critical analysis of the polish accounting law for assessing the conformity of nancial instruments’ valuation principles, synthesis, deduction. Findings – Contradictions in polish accounting law about nancial instruments refer in particular to issues associated with the valuation and including effects for her. The lack of cohesion within a accounting law was noticed also with reference to micro entities. Originality/value – The article indicates the lack of consistency of polish accounting law for nancial instru- ments. This leads to divergence of solutions used by accounting entities, according to the author.
Download file

Article file

Bibliography

1.Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie rocznych spra- wozdań nansowych, skonsolidowanych sprawozdań nansowych i powiązanych sprawozdań niektórych rodzajów jednostek, zmieniająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/43/WE oraz uchylająca dyrektywy Rady 78/660/EWG i 83/349/EWG. Dz. Urz. L 182/19 z 29.6.2013.
2.Ferraro, O. (2011). Comprehensive Income in Italy: Reporting Preferences and Its effects on Performance Indica- tors. Journal Of Modern Accounting and Auditing, 7 (12).
3.Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. Dz.U. 1997, nr 78 poz. 483 z późn. zm.
4.MSR 1 (2016). Prezentacja sprawozdań nansowych. Warszawa: Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.
5.Pfaff, J. (2011). Kapitały własne i ich ujęcie w ewidencji. W: J. Pfaff, Z. Messner (red.), Rachunkowość finansowa z uwzględnieniem MSSF. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
6.Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów nansowych (tekst jednolity). Dz.U. 2017, poz. 277.
7.Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 lutego 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych. Dz.U. 2004, poz. 266.
8.Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych. Dz.U. 2015, poz. 1850.
9.Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. T.j. Dz.U. 2016, poz. 1047 z późn. zm.
10.Wszelaki, A. (2010). Zasady sporządzania sprawozdania nansowego banku w świetle założeń koncepcyjnych Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 14.