Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2017.88/1-06
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / 4/2017
Paradygmat podatku w nauce rachunkowości – szkic problemu
(TAX PARADIGM IN ACCOUNTING – SKETCH OF THE PROBLEM)

Authors: Jolanta Iwin-Garzyńska ORCID
Uniwersytet Szczeciński Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
Keywords: tax accounting paradigm
Year of publication:2017
Page range:9 (67-75)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

Purpose – An indication of the essence of the tax category in accounting. Design/methodology/approach – Methods of literature analysis In theory of economics, tax and accounting theory. Findings – Presents the essence of science in tax accounting, which causes the practical dimension of coexi- stence with tax category. Originality/value – Original presentation of the tax category in accounting science in the aspect of paradigm shift in this category.
Download file

Article file

Bibliography

1.Babiarz, S., Dauter, B., Gruszczyński, B., Hauser, R., Kabat, A., Niezgótka-Medek, M. (2009). Ordynacja Podat- kowa. Komentarz. Wyd. 5. Warszawa: LexisNexis.
2.Brzezin, W. (1998). Ogólna teoria rachunkowości. Częstochowa: Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej. Brzeziński, B. (2001). Uwagi o znaczeniu de nicji w prawie podatkowym. W: R. Mastalski (red.), Księga Jubileuszowa prof. Marka Mazurkiewicza. Wrocław: O cyna Wydawnicza Unimex.
3.Coase, R.H. (1990). The Firm, the Market, and the Law. Chicago: University of Chicago Press.
4.Dobija, M. (2005). Teoria rachunkowości w zarysie. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie.
5.Flejterski, S. (2002). Eklektyczny paradygmat współczesnych nansów. Wnioski i rekomendacje dla nauki i praktyki. W: K. Znaniecki (red.), Finanse, bankowość i ubezpieczenia wobec wyzwań współczesności. T. 2. Katowice: Wydawnictwo Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach.
6.Frydman, R., Goldberg, M.D. (2007). Imperfect Knowledge Economics: Exchange Rates and Risk. Princeton: Princeton University Press.
7.W. Gabrusewicz, Kamieniecka, M. (2007). MSR 12 Podatek dochodowy. Warszawa: Difin.
8.Głuchowski, J., Patyk, J. (2009). Zarys polskiego prawa podatkowego. Warszawa: LexisNexis.
9.Gmytrasiewicz, M. Peche, T., Świderska, G. (1980). Teoretyczne podstawy rachunkowości. Warszawa: PWN. Godłów-Legiędź, J. (2010). Współczesna ekonomia. Ku nowemu paradygmatowi. Warszawa: C.H. Beck. Gomułowicz, A., Małecki, J. (204). Podatki i prawo podatkowe. Warszawa: LexisNexis.
10.Górski, J. (1975). Metody poznawcze rachunkowości. Warszawa: PWE.
11.Hendriksen, E.A., van Breda, M.F. (2002). Teoria rachunkowości. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. Iwin-Garzyńska, J. (2010). Szkice o kapitale i podatkach w istocie nauki finansów przedsiębiorstw. Warszawa: Difin.
12.Jarugowa, A. (1991). Niektóre wyznaczniki rozwoju rachunkowości. W: A. Jarugowa (red.), Współczesne problemy rachunkowości. Warszawa: PWE.
13.Kuhn, T.S. (1968). Struktura rewolucji naukowych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
14.Kulicki, J. (2012). Dowody w postępowaniu podatkowym. Analizy BAS, 6 (73).
15.Remlein, M. (2014). Teoria a nauka rachunkowości. Studia Oeconomica Posnaniensia, 2 (4).
16.Skrzywan, S. (1937). Wpływ ustawodawstwa podatkowego na księgowość i bilanse przedsiębiorstw oraz znaczenie gospodarcze i skutki tego wpływu. Katowice.
17.Świderska, G.K., Więcław, W. (2009). Sprawozdanie nansowe według polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości. Warszawa: Difin.
18.Wolińska, E. (1997). Rachunkowość finansowa w świetle podatku dochodowego. Warszawa: Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce.