Przeszłość Demograficzna Polski

Poland's Demographic Past

ISSN: 0079-7189    OAI    DOI: 10.18276/pdp.2018.40-04
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS  DOAJ

Issue archive / 40, 2018
Katolicka społeczność Gdańska w świetle ksiąg metrykalnych z drugiej połowy XVIII wieku. Nowe spojrzenie na przemiany demograficzne w wielowyznaniowym, protestanckim ośrodku
(The Catholic Community of Gdańsk in the Light of Record Books from the Second Half of the 18th Century. A New Look at Demographic Changes in the Multi-faith Protestant Center)

Authors: Sławomir Kościelak
Keywords: Royal Prussia Gdańsk interfaith relations statistic of religions registry books city cloisters
Year of publication:2018
Page range:21 (83-103)
Cited-by (Crossref) ?:
Downloads ?: 424

Abstract

This article postulates revising the previous arrangements for demographic change in modern Gdańsk, which were devised nearly 30 years ago by the Gdańsk researcher Jan Baszanowski, who died prematurely in 1989, and which appeared in a posthumously-published monograph. Baszanowski’s calculations, based only on tables of vital statistics drawn up by municipal agencies, should be compared with entries in the registers (relatively wellpreserved for the modern period) from Gdańsk parishes (both Protestant and Catholic). Analysis of the registers will also provide new data. Without questioning the general statistical trends outlined in Baszanowski’s findings, it is absolutely imperative to return to research on the demography of Gdańsk and other cities in Royal Prussia.
Download file

Article file

Bibliography

1.Baszanowski, Jan. Przemiany demograficzne w Gdańsku w latach 1601–1846. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 1995.
2.Baszanowski, Jan. „Statistics of Religions Denominations and Ethnic Problems in Gdańsk in 17–18th Centuries”. Studia Maritima 7, (1988): 49–72.
3.Baszanowski, Jan. „Statystyka wyznań a zagadnienia etniczne Gdańska w XVII–XVIII wieku”. Zapiski Historyczne 54 (1989), 1: 57–82.
4.Baszanowski, Jan. „Tabele ruchu naturalnego i ludności Gdańska z lat 1601–1846”. Przeszłość Demograficzna Polski 13 (1981): 67–87.
5.Kizik, Edmund. „Uwagi o ruchu naturalnym w parafii NMP w Gdańsku w drugiej połowie XVII i XVIII wieku”. W: Życie lokalnych społeczności w Prusach Królewskich wpisane w księgi metrykalne, red. Wojciech Zawadzki, 59–74. Elbląg: Warmińskie Wydawnictwo Diecezjalne, 2016.
6.Kościelak, Sławomir. „Gdańszczanie w księgach metrykalnych podmiejskich dóbr kościelnych. Problem konwersji, więzi pokrewieństwa i układów familijno-ekonomicznych”. W: Życie lokalnych społeczności w Prusach Królewskich wpisane w księgi metrykalne, red. Wojciech Zawadzki, 75–94. Elbląg: Warmińskie Wydawnictwo Diecezjalne, 2016.
7.Kościelak, Sławomir. Jezuici w Gdańsku od drugiej połowy XVI do końca XVIII wieku. Gdańsk–Kraków: Gdańskie Wydawnictwo Naukowe, Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy, 2003.
8.Kościelak, Sławomir. „Katholische »Ersatz« -Eliten im protestantischen Danzig an der Wende vom 17. zum 18. Jahrhundert”. Documenta Pragensia 33 (2014): 507–521.
9.Kościelak, Sławomir. Katolicy w protestanckim Gdańsku od drugiej połowy XVI do końca XVIII wieku. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2012.
10.Kościelak, Sławomir. „Panorama katolickiej społeczności w Gdańsku w pierwszej połowie XVII wieku. Zarys problemu”. W: Miscellanea pomorskie. Studia z dziejów Pomorza Zachodniego i Nadwiślańskiego, red. Wojciech Skóra, 9–23. Słupsk: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej, 2008.
11.Kościelak, Sławomir. „Rejestr katolików gdańskich pierwszej połowy XVII wieku. Problem przydatności i wiarygodności ksiąg metrykalnych w badaniach nad stosunkami międzywyznaniowymi w dużym protestanckim ośrodku”. Textus et Studia 4 (2015): 25–46.
12.Kuklo, Cezary. „Czy reformacja wpłynęła na struktury demograficzne rodziny i jej funkcjonowanie w epoce staropolskiej?” Czasy Nowożytne 31 (2018): 55–71.
13.Kuklo, Cezary. Demografia Rzeczypospolitej przedrozbiorowej. Warszawa: Wydawnictwo DiG, 2009. Kotecki, Roman. „Rejestracja metrykalna wiernych w świetle potrydenckiego ustawodawstwa Kościoła katolickiego. Szczególne uwzględnienie prawodawstwa diecezji chełmińskiej, gnieźnieńskiej, płockiej i włocławskiej”. Nasza Przeszłość 112 (2009): 135–179.
14.Paluchowski, Piotr. „Danziger Erfahrungen” w latach 1739–1793. Studium z dziejów gdańskiego czasopiśmiennictwa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Semper, 2013.
15.Paradysz, Jan. „Współczesna demografia regionalna i kilka wniosków z niej wypływających”. Przeszłość Demograficzna Polski 26 (2005): 167–189.