Colloquia Germanica Stetinensia

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Colloquia Germanica Stetinensia

ISSN: 2450-8543     eISSN: 2353-317X    OAI    DOI: 10.18276/cgs.2022.31-09
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Issue archive / nr 31
Erziehung zur Mehrsprachigkeit am Beispiel der Erfahrungen von Germanistik-Studierenden ukrainischer Herkunft
(Education towards multilingualism on the example of experiences of German philology students from Ukraine)

Authors: Louise van Wijgerden ORCID
Uniwersytet Szczeciński, Instytut Językoznawstwa, Szkoła Doktorska
Keywords: multilingualism Ukrainian-Russian bilingualism bilingual education foreign language study
Year of publication:2022
Page range:14 (157-170)
Cited-by (Crossref) ?:
Downloads ?: 235

Abstract

The article discusses the multilingualism of students with Ukrainian background who study German philology in Poland. It presents results of a pilot study on students’ experiences with multilingual education. The respondents’ statements, collected in in-depth interviews, reveal subjective perceptions of their own language biographies. Their education towards multilingualism began with an early Ukrainian-Russian bilingualism since they were raised in a bilingual environment in Ukraine. Moreover, the development of multilingual competence was largely influenced by their family environment. It can be concluded that early experiences with bilingualism, openness to languages in the family and parental support in learning other foreign languages can positively influence education towards multilingualism.
Download file

Article file

Bibliography

1.Baker, Colin. Foundations of Bilingual Education and Bilingualism. Bristol: Multilingual Matters, 2011.
2.Bialystok, Ellen. „Consequences of bilingualism for cognitive development“. In: Handbook of bilingualism: Psycholinguistic approaches, hrsg. v. Judith F. Kroll, Anette M. B. De Groot, 269–295. New York: Oxford University Press, 2005.
3.Bloomfield, Leonard. Language. New York: Holt, 1933.
4.Brzeziński, Jerzy. Podstawy glottodydaktyczne nauczania języka polskiego dzieci polonijnych. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 1987.
5.Craik, Fergus, Ellen Bialystok, Morris Freedman. „Delaying the onset of Alzheimer disease: bilingualism as a form of cognitive reserve“. Neurology 75(19) (2010):1726–1729.
6.Cunningham, Una. Growing Up with Two Languages. A Practical Guide for Multilingual Families and Those Who Support Them. Fourth Edition. London, New York: Routledge, 2020.
7.Grosjean, François. Bilingual. Life and Reality. Cambridge: Harvard University Press, 2010.
8.Hentschel, Gerd. „‚Trasjanka‘ und ‚Suržyk‘ – zum Mischen von Sprachen in Weißrussland und der Ukraine: Einführung in die Thematik und Ausblick auf den Band“. In: Trasjanka und Suržyk – gemischte weißrussisch-russische und ukrainisch-russische Rede. Sprachlicher Inzest in Weißrussland und der Ukraine, hrsg. v. Gerd Hentschel, Oleksandr Taranenko, Sjarhej Zaprudski, 1–26. Frankfurt a. M.: Peter Lang, 2014.
9.Katchan, Olga. „Wczesna dwujęzyczność – sprzymierzeniec czy nieprzyjaciel?“. In: Psychologiczne aspekty dwujęzyczności, hrsg. v. Ida Kurcz, 155–172. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2006.
10.Kurcz, Ida. Psychologiczne aspekty dwujęzyczności. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2006.
11.Macalister, John. „Beginnings“. In: Family language policies in a multilingual world: Opportunities, challenges, and consequences, hrsg. v. John Macalister, Seyed Hadi Mirvahedi, 1–10. New York: Routledge, 2017.
12.Mackey, William. „The description of bilingualism“. Canadian Journal of Linguistics/ Revue Canadienne De Linguistique 7(2) (1962): 51–85.
13.Mężyk, Agata, Dorota Lipiec. „Strategie i zasady wychowania dwujęzycznego w świadomości rodziców“. Głos – Język – Komunikacja 4 (2017): 40–52.
14.Müller, Natascha, Tanja Kupisch, Katrin Schmitz, Katja Cantone-Altintas. Einführung in die Mehrsprachigkeitsforschung. 3 Aufl. Tübingen: Narr Verlag, 2011.
15.Olpińska-Szkiełko, Magdalena. „Glottodydaktyczne implikacje lingwistycznych badań nad dwujęzycznością i koncepcji wychowania dwujęzycznego“. Lingwistyka Stosowana 9 (2014): 103–115.
16.Olpińska-Szkiełko, Magdalena. Nauczanie dwujęzyczne w świetle badań i koncepcji glottodydaktycznych. Warszawa: Euro-Edukacja, 2009.
17.Olpińska-Szkiełko, Magdalena. Wychowanie dwujęzyczne w przedszkolu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Kulturologii i Lingwistyki Antropocentrycznej, 2013.
18.Olpińska, Magdalena. Wychowanie dwujęzyczne. Warszawa: Katedra Języków Specjalistycznych Uniwersytetu Warszawskiego, 2004.
19.Otwinowska, Agnieszka, Natalia Banasik, Marta Białecka-Pikul, Dorota Kiebzak-Mandera, Katarzyna Kuś, Aneta Miękisz, Jakub Szewczyk, Maria Cywińska, Agnieszka Kacprzak, Magda Karwaia, Joanna Kołak, Magda Łuniewska, Karolina Mieszkowska, Zofia Wodniecka, Ewa Haman. „Dwujęzyczność u progu edukacji szkolnej – interdyscyplinarny projekt badawczy“. Neofilolog 39/1 (2012): 7–29.
20.Pułaczewska, Hanna. Mütter sprechen – Erziehung mit Herkunftssprache Polnisch am Beispiel Regensburg. Hamburg: Verlag Dr. Kovač, 2018.
21.Racławska-Daniluk, Małgorzata. Dwujęzyczność i wychowanie dwujęzyczne z perspektywy lingwistyki i logopedii. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2011.
22.Sopata, Aldona. „Dwujęzyczność dzieci a ich rozwój poznawczy i językowy“. Polski w Niemczech. Pismo Federalnego Związku Nauczycieli Języka Polskiego 7 (2019): 16–23.
23.Sopata, Aldona. „Wczesna wielojęzyczność: rola wieku rozpoczęcia akwizycji języka“. Lingwistyka Stosowana 2013: 135–144.
24.Sopata, Aldona. Erwerbstheoretische und glottodidaktische Aspekte des frühen Zweitspracherwerbs. Sprachentwicklung der Kinder im natürlichen und schulischen Kontext. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2009.
25.Stępkowska, Agnieszka. „Rodzinna polityka dwujęzyczności w Polsce na wybranym przykładzie“. Scripta Neophilologica Posnaniensia XVII (2017): 329–343.
26.Weinreich, Uriel. Languages in contact. New York: Linguistic Circle of New York, 1953.