Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Politica

Currently: Acta Politica Polonica

ISSN: 0867-0617    OAI    DOI: 10.18276/ap.2015.32-06
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Issue archive / 2/2015 (32)
Przekształcenia własnościowe Szczecińskiej Stoczni Remontowej „Gryfia” po 1989 roku
(Ownership Transformations of Morska Stocznia Remontowa Gryfia SA after 1989)

Authors: Małgorzata Kamola-Cieślik
Uniwersytet Szczeciński, Instytut Politologii i Europeistyki
Keywords: the Sejm of the Republic of Poland the Council of Ministers of the Republic of Poland economic policy political transformation shipyard policy of ownership transformation
Data publikacji całości:2015
Page range:20 (85-104)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

Transformation of the ownership structure of state-owned companies was one of the key principles of the political transformation in Poland. The way the changes were implemented depended on the motivation of successive Polish governments, the executive management of companies concerned, trade unions and most of all on the economic situation of respective companies. The aim of the paper was to present the policies of the Council of Ministers ofthe Republic of Poland in terms of ownership transformations of Morska Stocznia Remontowa Gryfia SA between 1989 and 2015. Based on the analysis of research data, the determinant institutional-legal factors of the process were presented. The main objectives were to seek answers to the following questions: What decisions were made by the Polish government about ownership transformations of Morska Stocznia Remontowa Gryfia SA? and What were the effects of the policies implemented by the management of the shipyard in terms of its ownership transformations? Accordingly, analysis was conducted on the effect of decisions made by the Minister of Privatization (and then by the Minister of Treasury) on the course of ownership transformations of Morska Stocznia Remontowa Gryfia SA Furthermore, the cooperation between the management of Morska Stocznia Remontowa Gryfia SA, trade unions and the founding bodyof the shipyard was presented. An important aspect in the analysis of ownership transformations of Morska Stocznia Remontowa Gryfia SA was to identify the trends of restructurization of the shipyard in order to improve its difficult financial situation and to enable its privatization.
Download file

Article file

Bibliography

1.Akt notarialny przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego Szczecińskiej Stoczni Remontowej „Gryfia” w spółkę akcyjną, Szczecin, 28 marca 1996 r., AZ SSR „Gryfia” SA.
2.Analiza działalności gospodarczej za rok 1991, Szczecin, marzec 1992 r., APS, SSR „Gryfia”, sygn. 885.
3.Bałtowski Maciej, Miszewski Maciej, Transformacja gospodarcza w Polsce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
4.Dudek Antoni, Historia polityczna Polski 1989–2012, Wydawnictwo Znak, Kraków 2013.
5.Jasina Piotr, Stocznie: Morska nie chce z Gryfią, 14.06.2013, http://www.strefabiznesu.gp24.pl/print/artykul/stocznie-morska-nie-chce-z-gryfią.
6.Kamola-Cieślik Małgorzata, Polityka przekształceń własnościowych przedsiębiorstw państwowych w okresie transformacji systemowej w Polsce, Wydawnictwo Zapol, Szczecin 2013.
7.Kamola-Cieślik Małgorzata, Przekształcenia własnościowe Stoczni Remontowej „Parnica” w Szczecinie w okresie transformacji systemowej w Polsce, w: Oblicza polskiej modernizacji. Próba bilansu transformacji systemowej III Rzeczypospolitej, red. Eryk Krasuck
8.Kraśnicki Andrzej, Gryfia chce robić zrzutę, APR zamyka ten temat, „Gazeta Wyborcza.Szczecin” z 3.09.2010.
9.Kraśnicki Andrzej, O co chodzi Gryfii? „Gazeta Wyborcza. Szczecin” z 3.03.1999. Kubowska Elżbieta, Czas na rozwój, rozmowa z Hanną Hanć, prezes Morskiej Stoczni Remontowej „Gryfia” w Szczecinie, „Kurier Szczeciński” z 30.03.2015.
10.List otwarty związkowców zawodowych MSR Gryfia do premiera, 13.03.2014, http://www.iswinoujscie.pl/drukuj/30748.
11.Morska Stocznia Remontowa „Gryfia” SA, Silna, stabilna, konkurencyjna, „Czas Gryfii” dodatek do „Kuriera Szczecińskiego” z 13–15.06.2014.
12.Najpierw prywatyzacja, „Gazeta Wyborcza. Szczecin” z 24.04.1999. Najwyższa Izba Kontroli, Delegatura w Szczecinie, Informacja o wynikach kontroli
13.przekształceń własnościowych w morskich stoczniach remontowych, Szczecin, lipiec 1998 r.
14.Notatka ze spotkania w dniu 4.11.1994 r. w MTiGM Z. D ereszkiewicza z przedstawicielami Szczecińskiej Stoczni Remontowej „Gryfia” w osobach dyrektora stoczni M. Litwiniaka oraz przewodniczącego rady pracowniczej P. Sikorskiego, Warszawa, listopad 1994 r.,
15.Odpowiedź sekretarza stanu w Ministerstwie Stoczni Remontowej „Gryfia” na zapytanie posła na Sejm RP Grzegorza Napieralskiego, 7.04.2015, http://orka2.sejm.gov.pl/IZ6.nsf/main/57471466.
16.Pismo dyrektora Szczecińskiej Stoczni Remontowej „Gryfia” Tomasza Gadomskiego do ministra transportu i gospodarki morskiej Bogusława Liberadzkiego w sprawie Programu restrukturyzacji Szczecińskiej Stoczni Remontowej „Gryfia”, 19.05.1994 r., AAN, MTiGM, sy
17.Pismo ministra transportu i gospodarki morskiej Bogusława Liberadzkiego do ministra przekształceń własnościowych Wiesława Kaczmarka w sprawie wniosku Szczecińskiej Stoczni Remontowej „Gryfia” o przekształcenie tego przedsiębiorstwa w jednoosobową spółkę S
18.Pismo prezes zarządu Pomorskiego Banku Kredytowego SA Barbary Bartkowiak do wiceministra transportu i gospodarki morskiej Zenona Dereszkiewicza w sprawie warunków ugody bankowej między Szczecińskiej Stoczni Remontowej „Gryfia” a jej wierzycielami, Szczeci
19.Protokół nr 15/II/99 z posiedzenia rady nadzorczej drugiej kadencji Szczecińskiej Stoczni Remontowej „Gryfia” SA z dnia 31.01.1999 r., AZ SSR „Gryfia” SA.
20.Protokół z posiedzenia rady pracowniczej w dniu 26.08.1991 r., APS, SSR „Gryfia”, sygn. 294.
21.Protokół z posiedzenia rady pracowniczej z dnia 26.01.1995 r., APS, SSR „Gryfia”, sygn. 299.
22.Prus Paweł, Gryfia. Stocznia na wyspie. Monografia na 55-lecie istnienia, Verlag & Publisher Szczecińska Stocznia Remontowa GRYFIA SA, Szczecin 2007.
23.Rabenda Mariusz, Spór zbiorowy o obróbkę skrawaniem w Gryfii, „Gazeta Wyborcza. Szczecin” z 14.05.2014.
24.Sprawozdanie stenograficzne z X kadencji Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, 7 posiedzenie z 12.09.1989 r.
25.Uchwała nr 20/VI/94 rady pracowniczej Szczecińskiej Stoczni Remontowej „Gryfia”, Szczecin, 21.06.1994 r., AAN, MTiGM, sygn. 9/195.
26.Uchwała nr 41/IV/91 z posiedzenia rady pracowniczej z 8.07.1991 r. dotycząca przekształcenia stoczni w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa, APA, SSR „Gryfia”, sygn. 294.
27.Uchwała nr 462/III/02 zarządu Szczecińskiej Stoczni Remontowej „Gryfia” SA podjęta dnia 13.03.2002 r. w sprawie oceny przez radę nadzorczą sprawozdania finansowego za okres od 1.01.2001 do 31.12.2001 r., AZ SSR „Gryfia” SA.
28.Uchwała nr 47/VI/94 rady pracowniczej Szczecińskiej Stoczni Remontowej „Gryfia” z dnia 18.10.1994 r., APS, SSR „Gryfia”, sygn. 298.
29.Uchwała nr 54/II/99 rady nadzorczej Szczecińskiej Stoczni Remontowej „Gryfia” SA z siedzibą w Szczecinie z dnia 25.04.1999 r., AZ SSR „Gryfia” SA.
30.Uchwała nr 607/III/04 zarządu Szczecińskiej Stoczni Remontowej „Gryfia” SA z siedzibą w Szczecinie podjęta dnia 16.04.2004 r. w sprawie przedłożenia radzie nadzorczej do oceny sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2003 r., AZ SSR „
31.Uchwała nr 86/III/02 rady nadzorczej Szczecińskiej Stoczni Remontowej „Gryfia” SA z dnia 27.07.2002 r. w sprawie wyrażenia opinii odnośnie przekroczenia wskaźnika przyrostu wynagrodzeń, AZ SSR „Gryfia” SA.
32.Uchwała nr 92/III/02 w sprawie zaopiniowania Wstępnej koncepcji konsolidacji Szczecińskiej Stoczni Remontowej „Gryfia” SA z Morską Stocznią Remontową SA, AZ SSR „Gryfia” SA.
33.Uchwała nr 20/VI/95 rady pracowniczej Szczecińskiej Stoczni Remontowej „Gryfia” z dnia 30.05.1995 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekształcenie Szczecińskiej Stoczni Remontowej „Gryfia” w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa, APS, SSR „Gryfia”, sygn. 299.
34.Ustawa z 25.09.1981 r. o samorządzie załogi, Dz.U. 1981, nr 24, poz. 123 z późn. zm. Ustawa z dnia 18.07.1990 r. o utworzeniu urzędu Ministra Przekształceń Własnościowych, Dz.U. 1990, nr 51, poz. 299.
35.Ustawa z dnia 7.10.1999 r. o wspieraniu restrukturyzacji przemysłowego potencjału obronnego i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Dz.U. 1999, nr 83, poz. 932.
36.Ustawa z dnia 8.08.1996 r. o urzędzie Ministra Skarbu Państwa, Dz.U. 1996, nr 106, poz. 493.