Studia i Prace WNEiZ US

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2017.48/2-28
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / nr 48/2 2017
Zróżnicowanie działań w zakresie zarządzania wiekiem
(Diversification of activities in the field of age management)

Authors: Katarzyna Stankiewicz
Politechnika Gdańska
Keywords: age management SME Poland Germany Sweden
Year of publication:2017
Page range:13 (327-339)
Klasyfikacja JEL: J11 J14 J24 J26 M12 M14
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

Article concerns the problem of age management, particularly the diversity of age management implementation methods in countries of different conditions relating to the situation of the elderly in the labor market, it is in Sweden, Germany and Poland. Own research results was presented on the background of the results carried out under Best Agers Lighthouses – Strategic Age Management for SME in The Baltic Sea Region. This allowed to verify whether there are differences of the effects of age management in perception of surveyed employees from these countries.
Download file

Article file

Bibliography

1.Dietz, D.M., Walwei, D.U. (2011). Germany – No Country for Old Workers? Zeitschrift ArbeitsmarktForschung, 44 (4), 363–376. Pobrane z: http://doi.org/10.1007/s12651-011-0092-4.
2.Drew, H. (2013). Managing Ageing Workforces: Empirical Evidence from Germany. CESR Review.
3.Eurostat. (2015). Employment Statistics. Pobrane z: http://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php/Employment_statistics# (10.10.2016).
4.Frerichs, F., Lindley, R.M., Aleksandrowicz, P., Baldauf, B., Galloway, S. (2012). Active Ageing in Organisations : A Case Study Approach. International Journal of Man power, 33 (6), 666–684. http://doi.org/10.1108/01437721211261813.
5.Kołodziejczyk-Olczak, I. (2013). Zarządzanie wiekiem – jak pracodawcy mogą odpowiadać na wyzwania demograficzne? W: Rozwiązania sprzyjające aktywnemu starzeniu się w wybranych krajach Unii Europejskiej. Raport końcowy (s. 82–95). Łódź: Uniwersytet Łódzki.
6.Kołodziejczyk-Olczak, I. (2014a). Zarządzanie wiekiem a polityka wspierania starszych. Doświadczenia Polskie na tle innych krajów. Studia Demografi czne, 2 (166), 37–56.
7.Kołodziejczyk-Olczak, I. (2014b). Reactive and Proactive Age Management Strategies in Polish Companies - Research Results. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 9 (933), 137–155.
8.Litwiński, J., Sztanderska, U. (2010). Wstępne standardy zarządzania wiekiem w przedsiębiorstwach. Warszawa: PARP.
9.Stankiewicz, K. (2015). Niezgodność przekonań i działań menedżerów wobec pracowników w wieku 55+. Edukacja Ekonomistów i Menedżerów, 35 (1), 95–107.
10.Statistisches Bundesamt (2011). Older People in Germany and the EU. Pobrane z: https://www.de-statis.de/EN/Publications/Specialized/Population/OlderPeopleEU.pdf?_blob= publicationFile (10.10.2016).
11.Szukalski, P. (2014). Inicjatywy i działania na rzecz podwyższenia aktywności zawodowej osób w wieku 50 + w wybranych krajach Europy Północnej i Zachodniej. W: P. Szukalski (red.), Starzenie się ludności a solidarnośc międzypokoleniowa (s. 117–132). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
12.Szweda-Lewandowska, Z. (2013). Raport krajowy Szwecja. W: E Kryńska, P Szukalski (red.), Rozwiązania sprzyjające aktywnemu starzeniu się w wybranych krajach Unii Europejskiej. Raport końcowy (s. 120–130). Łódź: Uniwersytet Łódzki.
13.Wiktorowicz, J. (2013). Starzenie się ludności Unii Europejskiej jako wyzwanie dla rynku pracy. W: E. Kryńska, P Szukalski (red.), Rozwiązania sprzyjające aktywnemu starzeniu się w wybranych krajach Unii Europejskiej. Raport końcowy (s. 19–44). Łódź: Uniwersytet Łódzki.