Przeszłość Demograficzna Polski

Poland's Demographic Past

ISSN: 0079-7189    OAI    DOI: 10.18276/pdp.2017.39-08
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Issue archive / 39, 2017
Życie towarzyskie dziewiętnastowiecznej wiejskiej parafii. Analiza sieci społecznych
(Social Life of a 19th Century Rural Parish. A Network Analysis)

Authors: Aleksandra Dul ORCID
Uniwersytet Jagielloński, Wydział Historyczny
Keywords: Iwanowice village parish community social relations social network social network analysis SNA historical demography
Year of publication:2017
Page range:42 (167-208)
Cited-by (Crossref) ?:
Downloads ?: 666

Abstract

This paper attempts to provide a detailed characteristic of social relations among the inhabitants of Iwanowice parish, a rural area near Krakow, over a time span of fifteen years within the first half of the 19th century. Social network analysis tools are used for an assessment of the effect of various factors, such as place of residence, occupational structure, age, literacy and religious denomination, on the shaping of the observed social order. Moreover, additional graph measures are used to identify the key social actors of the community.
Download file

Article file

Bibliography

1.Barańska, Anna. Między Warszawą, Petersburgiem i Rzymem. Kościół a państwo w dobie Królestwa Polskiego (1815–1830). Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL, 2008.
2.Baudouin de Courtenay-Ehrenkreutz-Jędrzejewiczowa, Cezaria. Łańcuch tradycji. Teksty wybrane. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2005.
3.Blondel, Vincent D., Jean-Loup Guillaume, Renaud Lambiotte, Etienne Lefebvre. „Fast Unfolding of Communities in Large Networks”. Journal of Statistical Mechanics: Theory and Experiment 10 (2008): P10008 https://doi.org/10.1088/1742-5468/2008/10/P10008.
4.Brughmans, Tom. „Thinking Through Networks: A Review of Formal Network Methods in Archaeology”. Journal of Archaeological Method and Theory 20 (2013), 4: 623–662. https://doi.org/10.1007/s10816-012-9133-8.
5.Dziennik Praw Księstwa Warszawskiego. T. 1, nr 1–12. Warszawa: Drukarnia Xięży Piarów, 1810.
6.Fedorowski, Michał. Lud z okolic Żarek, Siewierza i Pilicy. Warszawa: Skład główny w księgarni M. Arcta, 1888.
7.Fertig, Christine. „Rural Society and Social Networks in Nineteenth-Century Westphalia: The Role of Godparenting in Social Mobility”. Journal of Interdisciplinary History 39 (2009), 4: 497–522. https://doi.org/10.1162/jinh.2009.39.4.497.
8.Gołębiowski, Łukasz. Lud Polski. Jego zwyczaje, zabobony. Warszawa: Drukarnia A. Gałęzowskiego i Społki, 1830.
9.Gourdon, Vincent. „Les témoins de mariage civil dans les villes européennes du XIXe siècle: quel intérêt pour l’analyse des réseaux familiaux et sociaux”. Histoire, Économie et Société 27 (2008), 2: 61–87.
10.Gourdon, Vincent. „Réseaux des femmes, réseaux de femmes. Le cas du témoignage au mariage civil au xixe siècle dans les pays héritiers du Code Napoléon (France, Pays-Bas, Belgique)”. Annales de démographie historique 112 (2006), 2: 33–55. https://doi.org/10.3917/adh.112.0033.
11.Guzzi-Heeb, Sandro. „Kinship, Ritual Kinship and Political Milieus in an Alpine Valley in 19th Century”. The History of the Family 14 (2009), 1: 107–123. https://doi.org/10.1016/ j.hisfam.2009.01.002.
12.Hamberger, Klaus, Cyril Grange, Michael Houseman, Christian Momon. „Scanning for Patterns of Relationship: Analyzing Kinship and Marriage Networks with Puck 2.0”. The History of the Family 19 (2014), 4: 564–596. https://doi.org/10.1080/1081602X.2014.892436.
13.Kodrębski, Jan. „Prawo rzymskie a Kodeks Napoleona w Polsce XIX wieku”. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica, 38 (1988): 155–174.
14.Leeuwen, Marco H.D. van, Ineke Maas, Andrew Miles. HISCO: Historical International Standard Classification of Occupations. Leuven: Leuven University Press, 2002.
15.Łączyński, Zenon, red. Prawo cywilne obowiązujące w województwach centralnych (reprint z wydania Warszawa 1937). Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze, 1997.
16.Martin, Shawn, W. Michael Brown, Richard Klavans, Kevin W. Boyack. „OpenOrd: An Open-source Toolbox for Large Graph Layout”, Proceedings SPIE 7868: 786806. https://doi.org/10.1117/12.871402.
17.Misztal, Henryk. Polskie prawo wyznaniowe. Zagadnienia wstępne. Rys historyczny. Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL, 1996.
18.Newman, Mark E.J., Michelle Girvan. „Finding and Evaluating Community Structure in Networks”. Physical Review E 69 (2004), 2: 026113. https://doi.org/10.1103/PhysRevE.69.026113.
19.Pelczar, Józef. Prawo małżeńskie katolickie z uwzględnieniem prawa cywilnego obowiązującego w Austryi, w Prusach i w Królestwie Polskiem. Kraków: nakładem autora, 1890.
20.Poisot, Timothée. „An a Posteriori Measure of Network Modularity”. F1000Research 2 (2013): 130. https://doi.org/10.12688/f1000research.2-130.v3.
21.Prakash, B. Aditya, Mukund Seshadri, Machiraju Sridhar, Christos Faloutsos. „EigenSpokes: Surprising patterns and Scalable Community Chipping in Large Graphs”. W: Advances in Knowledge Discovery and Data Mining. 14th Pacific-Asia Conference, PAKKD 2010 Proceedings Part II, red. Mohammed J. Zaki, Jeffrey Xu Yu, B. Ravindran, Vikram Pudi, 435–448. Berlin–Heidelberg: Springer, 2010.
22.Rostworowski, Emanuel. „Rola urzędu wiejskiego w walce klasowej wsi”. W: Studia z dziejów wsi małopolskiej w drugiej połowie XVIII wieku. Praca zbiorowa Katedry Historii Polski Nowożytnej i Najnowszej Uniwersytetu Jagiellońskiego i Pracowni Badań Agrarnych Instytutu Historii PAN, red. Celina Bobińska, 363–400. Warszawa: Książka i Wiedza, 1957.
23.Ruffini, Giovanni. Social Networks in Byzantine Egypt. Nowy Jork: Cambridge University Press, 2011.
24.Słomka, Jan. Pamiętniki włościanina od pańszczyzny do dni dzisiejszych. Z przedmową dr. Franciszka Bujaka, profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kraków: Krakowska Drukarnia Nakładowa, 1912.
25.Sulimierski, Filip, Władysław Walewski, Bronisław Chlebowski, red. Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. Warszawa: nakł. Filipa Sulimierskiego i Władysława Walewskiego, 1880.
26.Świętochowski, Aleksander. Historja chłopów polskich w zarysie. Cz. 2: W Polsce podległej. Lwów–Poznań: Wydawnictwo Polskie, 1928.
27.Wnęk, Konrad. Własność nieruchomości w Krakowie w połowie XIX w.: studia nad stałym katastrem galicyjskim. Kraków: Historia Iagellonica, 2011.
28.Wyżga, Mateusz. „Mobilność i migracje chłopów do miast polskich doby preindustrialnej. Z badań nad mikroregionem krakowskim”. Przeszłość Demograficzna Polski 37 (2015), 2: 95–128. https://doi.org/10.18276/pdp.2015.2.37-05.
29.Ziółek, Ewa M. Między tronem i ołtarzem. Kościół i państwo w Księstwie Warszawskim. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL, 2012.