Search

Result: Found records: 408 (record limit: 100, number of pages: 5).
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. Subjective vs Objective Evaluation of Knee Stability in Patients before and after Anterior Cruciate Ligament Reconstruction
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 6, No. 2/2014 2014 Go to
2. Knee Joint Position Sense in Physically Active Patients after ACL Reconstruction
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 7, No. 3/2014 2014 Go to
3. The effects of a 10-week step aerobics training on VO 2 max, isometric strength, and body composition of young women
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 4, No. 4/2013 2013 Go to
4. New and rare water mite (HydracHnidia) species in Polish fauna found in the Krąpiel river and valley water bodies in Ińskie lake district
(Acta Biologica)
No. 22 2015 Go to
5. Botanical origin of West Pomeranian Honeys
(Acta Biologica)
No. 22 2015 Go to
6. Standardy zarządzania usługami informatycznymi
(Studia Informatica Pomerania)
ZN 878 SI nr 38 2015 Go to
7. Samorząd lokalny i bank partnerami współpracy w rozwoju lokalnym
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 2015 2015 Go to
8. Extraversion and its Importance in the Hospitality Workplace. Analysing the Selected Job Outcomes
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 3 (31) 2015 2015 Go to
9. Kreowanie wizerunku marki offline a online
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 866 PZFiM nr 39 2015 Go to
10. Oczekiwania dolnośląskich podmiotów medycznych względem klastra turystyki medycznej w świetle badań empirycznych
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 867 PZFiM nr 40 2015 Go to
11. Korzyści i bariery współpracy podmiotów lokalnych na przykładzie banków i samorządów terytorialnych w świetle badań empirycznych
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 41/2 2015 2015 Go to
12. Architektoniczność jako paradygmat sztuki Aleksandra Rodczenki. Konteksty konstruktywizmu
(Nowa Krytyka)
34 rok 2015 2014 Go to
13. Charakterystyka usług ekoturystycznych na terenach wiejskich w Polsce. Studium przypadku wybranych podmiotów ekoturystycznych
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 1 (29) 2015 2015 Go to
14. WYKORZYSTANIE NOWYCH TECHNOLOGII W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ OŚRODKÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W POLSCE
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 39/2 2015 2015 Go to
15. INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA W ZARZĄDZANIU ZASOBAMI LUDZKIMI – PERSPEKTYWA ADAPTACJI I RÓŻNIC POKOLENIOWYCH
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 39/3 2015 2015 Go to
16. PRZEGLĄD STOSOWANYCH PRAKTYK WSPÓŁCZESNEGO HR INSPIRACJĄ DLA HR MENEDŻERA
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 39/3 2015 2015 Go to
17. ADAPTACJA NOWEGO PRACOWNIKA I WZAJEMNE DZIELENIE SIĘ WIEDZĄ NA PRZYKŁADZIE PRZEDSIĘBIORSTW SEKTORA MSP
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 39/3 2015 2015 Go to
18. System nagród jako mechanizm wspierający wewnątrzorganizacyjne dzielenie się wiedzą
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 39/4 2015 2015 Go to
19. Wybrane aspekty zachowań konsumentów w kontekście zrownoważonej konsumpcji
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 40/2 2015 2015 Go to
20. O przedstawieniach natury w średniowiecznych żywotach świętego Wojciecha
(Meluzyna)
nr 2 (3) 2015 2015 Go to
21. Zaplecze inwencyjne Spitamegeranomachii Jana Achacego Kmity
(Meluzyna)
nr 2 (3) 2015 2015 Go to
22. „Rzeczpospolita Ptasia” jako przykład produktu ekoturystycznego kreowanego w Euroregionie „Pro Europa Viadrina”
(Europa Regionum)
t. 24 2015 2015 Go to
23. Rola ekoturystyki w rozwoju gmin na przykładzie Euroregionu Glacensis
(Europa Regionum)
t. 24 2015 2015 Go to
24. Long-distance Running and its Effects on Cardiorespiratory Adaptation and Physiological Strain in Marathon Runners
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 13, No. 1/2016 2016 Go to
25. Assessment of Anaerobic Endurance Based on Selected Biochemical Parameters in 400 m/400 m Hurdles Male Athletes
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 14, No. 2/2016 2016 Go to
26. Przedsiębiorczość internetowa w blogosferze
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 116 2015 2015 Go to
27. Terytorium – miejsce budowania konkurencyjności podmiotów gospodarczych
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 121 2015 2015 Go to
28. Mobilne zakupy w Polsce i w Holandii
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 122 2016 2016 Go to
29. Wprowadzenie wybranej aplikacji mobilnej na rynek międzynarodowy
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 122 2016 2016 Go to
30. WPŁYW DOCHODU NA DECYZJE KONSUMENTA NA RYNKU – ANALIZA WYBRANYCH TEORII KONSUMPCJI
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 44/1 2016 2016 Go to
31. POSTAWY KONSUMENTÓW WOBEC ZACHOWAŃ Z ZAKRESU KONSUMPCJI WSPÓLNEJ – CZY EKONOMIA WSPÓŁDZIELONA MA SZANSE NA UPOWSZECHNIENIE?
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/3 2016 2016 Go to
32. ZMIANY W ZACHOWANIACH NABYWCÓW NA RYNKU MODY
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/3 2016 2016 Go to
33. KOMUNIKACJA W ŚRODOWISKU WIELOKULTUROWYM
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 44/3 2016 2016 Go to
34. ANALIZA RYNKU NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANYCH W GMINIE KOMORNIKI W LATACH 2010–2013
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 46/1 2016 2016 Go to
35. The use of molecular techniques in the taxonomy of water mites (Hydrachnidia, Acari)
(Acta Biologica)
No. 23 2016 Go to
36. Rejsy i szkolenia żeglarskie dla osób niepełnosprawnych jako modyfikacja produktu turystycznego służąca intensyfikacji ruchu turystycznego w tym segmencie konsumentów
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 2 (34) 2016 2016 Go to
37. Doświadczenie pracy i jego znaczenie dla kształtowania postaw przyszłych kadr obsługi ruchu turystycznego
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 2 (34) 2016 2016 Go to
38. Co-Existence of Physical Activity (PA) and other Energy-Balance Related Behaviours among Adolescents Participating in PA Intervention in Poland.
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 16, No. 4/2016 2016 Go to
39. Uwarunkowania budowania relacji małych i średnich przedsiębiorstw z podmiotami otoczenia
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 2017 Go to
40. Transport i gospodarka morska w inteligentnych specjalizacjach jako czynnik poprawy konkurencyjności regionów w Polsce
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 2 (34) 2016 2016 Go to
41. Transfer of information in the purchasing processes of generation Z – usage of virtual vs. real channels and its marketing implications
(Marketing i Zarządzanie)
nr 5 (46) 2016 2016 Go to
42. Online website in brand creation of online store
(Marketing i Zarządzanie)
nr 5 (46) 2016 2016 Go to
43. Postrzeganie archetypów marki w opinii różnych grup docelowych klientów
(Marketing i Zarządzanie)
nr 3 (44) 2016 2016 Go to
44. Aktywność marketingowa podmiotów turystyki medycznej Dolnego Śląska w świetle wyników badań jakościowych
(Marketing i Zarządzanie)
nr 3 (44) 2016 2016 Go to
45. Wydajność pracy w Polsce w latach 2000-2013 na tle wybranych krajów Unii Europejskiej
(Europa Regionum)
t. 25 2015 2015 Go to
46. Wybrane problemy prawne projektowania (designu)
(Europa Regionum)
t. 29 2016 2016 Go to
47. Moment ogłoszenia upadłości a sposób zaspokojenia wierzytelności ze świadczonych okresowo najmu i dzierżawy względem upadłego
(Europa Regionum)
t. 29 2016 2016 Go to
48. Wybrane zagadnienia prawne elektronicznej dokumentacji medycznej
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 126 (2) 2017 2017 Go to
49. Motywy decyzji o zadłużeniu przedsiębiorstw. Wyniki badań polskich spółek giełdowych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2017 (85) 2017 Go to
50. Kategoryzacja portów jachtowych jako możliwość uzyskania przewagi konkurencyjnej
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/2 2017 2017 Go to
51. Kompetencje menedżerów w zrównoważonej organizacji
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/2 2017 2017 Go to
52. Transgraniczny aspekt szkolenia studentów na przykładzie projektu „Pomerania”
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
2/2013 2013 Go to
53. Gospodarcze znaczenie turystyki w krajach Unii Europejskiej
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 47/1 2017 2017 Go to
54. Analiza jakości komunikacji w aglomeracji górnośląskiej
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 2 (38) 2017 2017 Go to
55. Czynniki wpływające na bezpieczeństwo uprawiania turystyki żeglarskiej na przykładzie województwa zachodniopomorskiego
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 2 (38) 2017 2017 Go to
56. Praca dyplomowa jako przedmiot prawa autorskiego
(Acta Iuris Stetinensis)
2/2017 (18) 2017 Go to
57. Wykładnia przesłanek autorskoprawnej ochrony w przypadkach tak zwanych granicznych. Zarys metody
(Acta Iuris Stetinensis)
2/2017 (18) 2017 Go to
58. „Spitamegeranomachia” Jana Achacego Kmity - edycja księgi pierwszej
(Meluzyna)
nr 1 (6) 2017 2017 Go to
59. „[…] mała apologia pro domo sua […]”. O Domu na Rozdrożu Ewy Bieńkowskiej
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (1) 2013 2014 Go to
60. Spitamegeranomachia Jana Achacego Kmity – edycja księgi drugiej
(Meluzyna)
nr 2 (7) 2017 2017 Go to
61. Spis treści
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (2) 2014 2014 Go to
62. Tożsamość, performatywność, komunikacja – genderowe aspekty autobiografizmu
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (2) 2014 2014 Go to
63. Literatura dokumentu osobistego kobiet. Ewolucja teorii, zmiany praktyk lekturowych
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (2) 2014 2014 Go to
64. „Ja sama w coraz większym stopniu uświadamiam sobie kobiecą barwę tego, co robię”. "Transe – Traumy – Transgresje" i „Seria z Różą” w kontekście trendów autobiografii kobiecych
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (2) 2014 2014 Go to
65. Auto/biografia kontrfaktyczna Doris Lessing
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (2) 2014 2014 Go to
66. Queerowanie intymistyki. Iwaszkiewicz, Zawieyski, Gide
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (2) 2014 2014 Go to
67. Matka, autobiografia. Próby
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (2) 2014 2014 Go to
68. Pomiędzy cierpieniem a trywializacją: cielesność trans i jej filmowe reprezentacje
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (2) 2014 2014 Go to
69. Autobiografizowanie jak powietrze
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (2) 2014 2014 Go to
70. Lista
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (2) 2014 2014 Go to
71. Byliśmy białą plamą na mapie nauki polskiej… Z prof. Erazmem Kuźmą rozmawia Piotr Krupiński
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (2) 2014 2014 Go to
72. Pożegnanie Szefa
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (2) 2014 2014 Go to
73. Zapiski z grudnia 1981
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (2) 2014 2014 Go to
74. Ze wspomnień starego stoczniowca
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (2) 2014 2014 Go to
75. Nadieżda Durowa i początki rosyjskiej autobiografii
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (2) 2014 2014 Go to
76. Starość (nie)wypowiedziana w późnej twórczości Julii Hartwig
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (2) 2014 2014 Go to
77. „Życie a życie to jest duża różnica”. O biografiach Bronisławy Wajs – Papuszy
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (2) 2014 2014 Go to
78. Historia pisana na własnej skórze
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (2) 2014 2014 Go to
79. Autobiografizm jako cecha gatunkowa oraz komunikacyjna literatury popularnej na przykładzie twórczości Joanny Chmielewskiej
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (2) 2014 2014 Go to
80. Spis treści
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 2 (3) 2014 2014 Go to
81. Autobiograficzny trójkąt: miasto – świadectwo – Zagłada
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 2 (3) 2014 2014 Go to
82. Witold Gombrowicz: autobiografizm w trzech odsłonach
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 2 (3) 2014 2014 Go to
83. Podróże do Niemiec i do Polski. Emocje Żydów odwiedzających poholocaustową Europę
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 2 (3) 2014 2014 Go to
84. Pop-nostalgie, przekaz religijny a tożsamość nastolatka w świetle współczesnej prozy niemieckiej
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 2 (3) 2014 2014 Go to
85. Napisać noc
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 2 (3) 2014 2014 Go to
86. Testament – przypadek obozu śmierci Kulmhof
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 2 (3) 2014 2014 Go to
87. „Opowiadanie o życiu kobiety jest bezczelnością”
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 2 (3) 2014 2014 Go to
88. Wspomnienia z września 1939 roku towarzysza pancernego 33 Wydzielonego Dyonu Pancernego Wilno
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 2 (3) 2014 2014 Go to
89. Dojrzewanie do siebie przez autobiografię
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 2 (3) 2014 2014 Go to
90. Mówione „miniatury” autobiograficzne pograniczy
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 2 (3) 2014 2014 Go to
91. Kadysz za zgładzone miasto
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 2 (3) 2014 2014 Go to
92. Odmierzanie pamięci
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 2 (3) 2014 2014 Go to
93. Piotr Zaremba i generacja 1910
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 2 (3) 2014 2014 Go to
94. "[…]względnie w innym porcie [...]". Młodzieńcze inspiracje Piotra Zaremby
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 2 (3) 2014 2014 Go to
95. Pisanie przeszłości. "Wygnańcy" Jana M. Piskorskiego oraz "Między Stettinem a Szczecinem" Jana Musekampa
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 2 (3) 2014 2014 Go to
96. Autobiografia i apologia
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 2 (3) 2014 2014 Go to
97. Rzeczy i ich ludzie. "W obronie rzeczy" Bjørnara Olsena
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 2 (3) 2014 2014 Go to
98. Etyka troski jako camera obscura współczesnej filozofii polityki. O znaczeniu tego, co zakryte
(Analiza i Egzystencja)
41 (2018) 2018 Go to
99. Initial research on necrophagous true flies (Diptera) in Gryfino Commune
(Acta Biologica)
No. 25 2018 Go to
100. A faunistic and ecological characterization of the water mites (Acari: Hydrachnidia) of the Bukowa River (central-eastern Poland)
(Acta Biologica)
No. 25 2018 Go to
Page