Ekonomiczne Problemy Turystyki

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

ISSN: 1644-0501     eISSN: 2353-3188    OAI    DOI: 10.18276/ept.2016.2.34-29
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Issue archive / nr 2 (34) 2016
Doświadczenie pracy i jego znaczenie dla kształtowania postaw przyszłych kadr obsługi ruchu turystycznego
(Working Experience and its Importance in Shaping Future Tourist Employees’ Attitudes)

Authors: Aleksandra Grobelna
Akademia Morska w Gdyni
Keywords: tourism and hospitality students; working experience; internships; learning
Data publikacji całości:2016
Page range:17 (343-359)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The aim of this study was to evaluate internships as a form of the working experience, and to show their importance in shaping the attitudes and working intentions of tourism and hospitality students, who are perceived as a future and well qualified tourism workforce. The research problem was to find the answers for two specific questions: whether the student internships constitute an important educational space conducive to learning by providing students with real working experience; whether this experience can influence the perception of the industry and shape positive attitudes of students towards their future work in tourism. Research results showed that successful working experience during internships may potentially play an important role in shaping positive attitudes of students towards their future employment in the tourism industry and may contribute to their working intentions in the industry after graduation.
Download file

Article file

Bibliography

1.Barron P., Hospitality and Tourism Students' Part-time Employment: Patterns, Benefits and Recognition, Journal of Hospitality Leisure Sport and Tourism 2007, 6(2), s. 40-54
2.Beggs B., Ross C.M., Goodwin B., A Comparison of Student and Practitioner Perspectives of the Travel and Tourism Internship, Journal of Hospitality, Leisure, Sport and Tourism Education 2008, 7(1), s.31 - 39
3.Busby G.D., Gibson P., Tourism and hospitality internship experiences overseas: A British perspective, Journal of Hospitality, Leisure, Sport and Tourism Education 2010, 9(1), s. 4-12
4.Chen Ch-T., Hu J-L., Wang Ch-C., Chen Ch-Fu., A study of the effects of internship experiences on the behavioural intentions of college students majoring in leisure management in Taiwan, Journal of Hospitality, Leisure, Sport & Tourism Education 2011, 10(2), s.61 – 73
5.Chen T-L., Shen C-C., Today's intern, tomorrow's practitioner?—The influence of internship programmes on students' career development in the Hospitality Industry, Journal of Hospitality, Leisure, Sport & Tourism Education 2012, 11(1), pp. 29-40
6.Collins A.B., Gateway to the real world, industrial training: dilemmas and problems, Tourism Management, 2002, 23 (1), s. 93-96
7.Czerwińska A. , Kampania wizerunkowa McDonadld’ Polska jako pracodawcy - przemyślany Employer Branding a walka ze stereotypami [w:] Czas na EB Employer Branding & Corporate Social Responsibility, Urszula Gołaszewska – Kaczan (red.), Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2009, s. 65-71
8.Dąbrowska J., Employer branding. Marka pracodawcy w praktyce, Wyd. Słowa i Myśli, Lublin-Warszawa 2014
9.Global Talent Trends and Issues for the Travel & Tourism Sector, A report prepared by Oxford Economics for the World Travel & Tourism Council, January 2015, http://www.wttc.org/-/media/files/reports/policy%20research/global%20talent%20trends%20report%20-%20web.pdf; [10.2015].
10.Hsu L., Work motivation, job burnout, and employment aspiration in hospitality and tourism students—An exploration using the self-determination theory, Journal of Hospitality, Leisure, Sport & Tourism Education 2013,13, s. 180-189.
11.Jak zapewnić znakomitą obsługę klientów, Performance Research Associates, Wyd. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006
12.Jiang B., Tribe J., Tourism jobs – short-lived professions’: Student attitudes towards tourism careers in China, Journal of Hospitality, Leisure, Sport and Tourism Education 2009, 8(1), pp. 4 – 19
13.Kim H., Park E. J., The role of social experience in undergraduates’ career perceptions through internships, Journal of Hospitality, Leisure, Sport & Tourism Education 2013, 12 (1), s. 70-78
14.Kozioł L., System zapewnienia jakości kształcenia kadr w zakresie turystyki i rekreacji, [w:] Nowakowska A. red., Cele i treści akademickiego kształcenia w dziedzinie turystyki i rekreacji (materiały pokonferencyjne), Instytut Turystyki, Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie, Departament Turystyki, Ministerstwo Gospodarki, Kraków 2001, s. 29-40
15.Kusluvan, S., Kusluvan, Z., Eren, D. , Undergraduate tourism students’ satisfaction with student work experience and its impact on their future career intentions: a case study. In, Managing employee attitudes and behaviors in the tourism and hospitality industry, S. Kusluvan (ed.), NY: Nova Publishers, 2003, s. 135-151
16.Kusluvan, S., Kusluvan, Z., Perceptions and attitudes of undergraduate tourism students towards working in the tourism industry in Turkey. Tourism Management 2000, 21, s. 251-269
17.Łaguna M., Szkolenia, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2008
18.Lam T., Ching L., An exploratory study of an internship program: The case of Hong Kong students, International Journal of Hospitality Management 2007, 26, s. 336-351
19.Leary-Joyce J., Budowanie wizerunku pracodawcy z wyboru, Wyd. Wolters Kluwer Polska , Kraków 2007
20.Losy absolwentów szkół i uczelni kształcących kadry dla turystyki, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Active Group, 2014. http://www.msport.gov.pl/article/praca-badawcza-losy-absolwentow-szkol-i-uczelni-ksztalcacych-kadry-dla-turystyki, [data dostępu 10.2015]
21.Lundberg, Ch. Gudmundson, A., Andersson, T.D., Herzberg’s Two-Factor Theory of work motivation tested empirically on seasonal workers in hospitality and tourism 2009, Tourism Management 30, s.890-899
22.Marciszewska B., Kształtowanie umiejętności rozwiązywania realnych problemów rynkowych studentów kierunków i specjalności turystycznych [w:] Kadry w gospodarce turystycznej, red. A. Panasiuk, Zeszyty Naukowe nr 496, Ekonomiczne Problemy Usług Nr 19, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008, s. 101-106
23.Martin W.B., Zarządzanie jakością obsługi w restauracjach i hotelach, Wyd. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006
24.Mohsin, A., Lengler, J. Kumar, B., Exploring the antecedents of intentions to leave the job: the case of luxury hotel staff. International Journal of Hospitality Management 2013, 35, s. 48-58
25.Panasiuk A., Jakość Obsługi ruchu turystycznego, [w:] Meyer B. red., Obsługa ruchu turystycznego, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2006
26.Piotrowska E., Niestandardowe formy promocji pracodawcy, [w:] Czas na EB Employer Branding & Corporate Social Responsibility, Urszula Gołaszewska – Kaczan (red.), Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2009, s. 81-91
27.Program rozwoju turystyki do 2020 roku, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Załącznik do uchwały nr 143/2015 Rady Ministrów z dnia 18 sierpnia 2015 r., https://bip.msit.gov.pl/bip/projekty-aktow-prawnyc/zakonczony-proces-legi/inne/1599,program-rozwoju-turystyki-do-2020-roku.html?search=571, [data dostępu 10.2015]
28.Richardson, S., Butler, G., Attitudes of Malaysian Tourism and Hospitality Students' towards a Career in the Industry, Asia Pacific Journal of Tourism Research 2012, 17, s. 262-276.
29.Roney S.A., Öztin P., Career Perceptions of Undergraduate Tourism Students: A Case Study in Turkey, Journal of Hospitality, Leisure, Sport & Tourism Education 2007 , 6(1), s. 4-17
30.Ruhanen L., Robinson R., Breakey N., A tourism immersion internship: Student expectations, experiences and satisfaction, Journal of Hospitality, Leisure, Sport & Tourism Education 2013, 13, s. 60-69
31.Shin S-H., Lee T.J., Degree of motivation of international hospitality students in their work place, Journal of Hospitality Leisure Sport and Tourism 2011, 10(1), s. 135-144
32.Solnet, D., Robinson R., Cooper Ch., An industry partnerships approach to tourism education, Journal of Hospitality, Leisure, Sport & Tourism Education 2007, 6(1), s.66-70
33.Srinivasan S., Karmarkar A., Changing perception of students towards Hotel Management Course while pursuing the course, International Journal of Informative & Futuristic Research 2014, 1 (9), s. 101-114
34.Tomaszewski T. (red.), Psychologia ogólna. Pamięć, uczenie się, język, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1995
35.Turel P., Wojna o talenty, czyli przyczyny rosnącej roli employer branding w budowaniu strategii personalnej organizacji, [w:] Czas na EB Employer Branding & Corporate Social Responsibility, Urszula Gołaszewska – Kaczan (red.), Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2009, s. 109-116
36.Wan, Y.K.P., Wong, I.A., Kong, W.H., Student career prospect and industry commitment: the roles of industry attitude, perceived social status, and salary expectations, Tourism Management 2014, 40, s. 1-14.
37.Winiarski R., Sylwetka absolwenta wyższych studiów w zakresie turystyki i rekreacji, [w:] Nowakowska A. red., Cele i treści akademickiego kształcenia w dziedzinie turystyki i rekreacji (materiały pokonferencyjne), Instytut Turystyki, Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie, Departament Turystyki, Ministerstwo Gospodarki, Kraków 2001, s. 41-46
38.Zopiatis A., Theocharous A.L., Revisiting hospitality internship practices: A holistic investigation, Journal of Hospitality, Leisure, Sport & Tourism Education 2013, 13, s. 33-46