Ekonomiczne Problemy Turystyki

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

ISSN: 1644-0501     eISSN: 2353-3188    OAI    DOI: 10.18276/ept
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Issue archive / nr 2 (34) 2016

Year of publication:2016

Articles

# Title Page range Authors Actions
1.

Wyjazdy turystyczne w latach 2009-2014 na przykładzie łódzkiego biura podróży – agenta turystycznego


(Tourist Trips on The Example of Lódź Travel Agent in The Years 2009 – 2014)
12 (9-20) Jolanta Latosińska More
2.

Kierunki wyjazdów turystycznych młodzieży gimnazjalnej z wybranych województw


(TOURIST DESTINATIONS OF JUNIOR HIGH SCHOOL YOUTH FROM SELECTED POLISH VOIVODSHIPS)
14 (21-34) Zbigniew Podgórski, Adrian P. Lubowiecki-Vikuk More
3.

Wyjazdy wypoczynkowe dzieci i młodzieży na terenie województwa wielkopolskiego


(Children and Youth Tourism in the Region of Greater Poland)
13 (35-47) Magdalena Kugiejko More
4.

Turystyka i edukacja leśna a potrzeby współczesnych konsumentów


(Tourism and Forest Education – Consumer Needs Perspective)
11 (49-59) Katarzyna Kwiecińska, Małgorzata Kosicka-Gębska, Jerzy Gębski More
5.

Rejsy i szkolenia żeglarskie dla osób niepełnosprawnych jako modyfikacja produktu turystycznego służąca intensyfikacji ruchu turystycznego w tym segmencie konsumentów


(Sailing Criuses and Trainings Dedicated to Disabled People, as the Example of Tourism Product Modification Intensyfing Tourist Movements)
11 (61-71) Aleksandra Łapko, Magdalena Kamińska More
6.

Badania cech ruchu turystycznego w wybranych obiektach sanatoryjnych uzdrowiska Polańczyk


(Research on the Qualitative Characteristics of Tourism in Polańczyk Health Resort)
9 (73-81) Bogusław Sawicki, Anna K. Mazurek-Kusiak More
7.

Aktywność turystyczna seniorów w Polsce


(Tourist Activity of Seniors in Poland)
12 (83-94) Anna Ociepka, Sławomir Pytel More
8.

Aktywność turystyczna mieszkańców wsi – studium przypadku


(Tourism Activity of Rural Residents – Case Study)
11 (95-105) Jarosław Uglis, Adam Roszak More
9.

Aktywność turystyczna słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku, na przykładzie wybranych placówek w Wielkopolsce


(Tourist Activity of University of the Third Age’s Students on the Example of Selected Institutions in Wielkopolska (Greater Poland))
12 (107-118) Joanna Śniadek, Jowita Górka More
10.

Charakterystyka aktywności turystycznej seniorów w Polsce


(Characteristics of Tourist Activity of Seniors in Poland)
11 (119-129) Jan Zawadka More
11.

Strategiczna karta wyników w zarządzaniu obiektami hotelarskimi


(The Balanced Scorecard in Hotel Managment)
11 (131-141) Mateusz Naramski, Krzysztof Herman, Adam Szromek More
12.

Znaczenie personelu hotelu w budowaniu relacji z klientem (case study)


(The Importance of the Hotel Staff in Building Relationships with Customers)
11 (143-153) Maria Jeznach, Agnieszka Tul - Krzyszczuk, Natalia Niewęgłowska More
13.

Wybrane aspekty funkcjonowania OTA na polskim rynku hotelarskim


(Online Travel Agencies on Polish Hospitality Market)
11 (155-165) Adam Pawlicz More
14.

Przestrzenne zróżnicowanie bazy noclegowej w województwie wielkopolskim


(Spatial Diversity of Accommodation Facilities in Greater Poland)
10 (167-176) Anna Przybylska More
15.

Sezonowość wykorzystania bazy noclegowej w województwie opolskim w latach 2009-2012 – implikacje dla praktyki gospodarczej


(Seasonality Utilization of Accommodation in Opole Province in 2009-2012 – Implications for Business Practice)
11 (177-187) Daniel Puciato, Tadeusz Grabiński More
16.

Dostosowanie obiektów noclegowych do potrzeb osób niepełnosprawnych. Studium przypadku na przykładzie wybranych hoteli miasta Bielsko Biała


(Accessibility of Hotels in Bielsko Biała for Disabled Tourists)
12 (189-200) Jacek M. Ruszkowski, Irena Szewczyk More
17.

Zróżnicowanie przestrzenne bazy noclegowej jako determinanta ruchu turystycznego w Polsce


(Spatial Diversity of Accommodation as a Determinant of Tourism in Poland)
10 (201-210) Ewa Świstak, Monika Świątkowska More
18.

Istota animacji urlopowej i jej rola w kształtowaniu jakości obsługi ruchu turystycznego


(Leisure Time Animation and its Role in Shaping the Quality of Tourist Traffic Service)
13 (211-223) Sylwia Toczek-Werner More
19.

Analiza oferty biur podróży skierowanej do dzieci i młodzieży w województwie zachodniopomorskim


(Analysis of Travel Agents Offer Addressed to Children and Young People in West Pomeranian Voivodeship)
12 (225-236) Karolina Michalska More
20.

Nowe technologie na rynku przewozów lotniczych


(New Technologies on the Air Transport Market)
13 (237-249) Ewa Grabińska, Sebastian Grabowski More
21.

Przychody pozabiletowe w transporcie lotniczym


(Ancillary Revenues in Air Transport)
10 (251-260) Joanna Hawlena More
22.

Wykorzystanie algorytmu Conway’a w procesie optymalizacji obsługi ruchu turystycznego w przedsiębiorstwach uzdrowiskowych


(The Conway Algorithm Use in The Optimization Process of Tourism Services in Spa Company)
12 (261-272) Adam Szromek More
23.

Charakterystyka wybranych cech infrastruktury turystycznej na przykładzie „ Parków wodnych”


(Description of Selected Features of the Tourism Industry on the Example of Water Parks)
11 (273-283) Dariusz Ilnicki, Izabela Gruszka, Anna Krajewska–Smardz More
24.

Tematyczne parki rozrywki w Europie i Polsce w percepcji turystów


(Theme Parks in Europe and Poland in the Tourists Perception)
11 (285-295) Zuzanna Tchorek, Olena Kulykovets, Hanna Górska-Warsewicz More
25.

Największe atrakcje turystyczne w województwie świętokrzyskim w opinii turystów


(Greatest Tourist Attractions in Świętokrzyskie Voivodeship by the Tourists’ Opinions)
11 (297-307) Artur Zieliński, Katarzyna Janeczko More
26.

Organizacja żywienia przez uczestników niezorganizowanych wyjazdów turystycznych


(Organization of Nutrition by Participants of Non-Organized Tourist Trips)
11 (309-319) Iwona Kowalczuk More
27.

Wycena zadośćuczynienia i odszkodowania za zmarnowany urlop w opinii turystów polskich i niemieckich w świetle wyników badań własnych


(Economization Functions of Compensation for Wasted Holiday on the Background of Polish and Germany)
9 (321-329) Agnieszka Maciąg More
28.

Zdolność do absorpcji wiedzy w przedsiębiorstwach turystycznych – identyfikacja znaczenia i możliwości pomiaru


(Absorptive Capacity in Tourism Enterprises – The Significance and Measurement Possibilities)
13 (331-343) Marcin Olszewski, Marlena Bednarska More
29.

Doświadczenie pracy i jego znaczenie dla kształtowania postaw przyszłych kadr obsługi ruchu turystycznego


(Working Experience and its Importance in Shaping Future Tourist Employees’ Attitudes)
17 (343-359) Aleksandra Grobelna More
30.

Środki wsparcia z Unii Europejskiej a diagnoza potrzeb edukacyjnych i rozwój innowacyjnych form kształcenia dla branży turystycznej


(European Union Support Funds. The Diagnosis of Educational Needs and the Development of Innovative Education Forms for the Tourist Field)
16 (361-376) Julita Markiewicz-Patkowska, Piotr Oleśniewicz, Sylwia Lasota, Mariusz Sołtysik More
31.

Kształcenie kadr dla potrzeb obsługi ruchu turystycznego


(Education of Staff for the Needs of Tourism Industry)
9 (377-385) Anna Tokarz-Kocik More
32.

Uwarunkowania postaw wobec pracy w gospodarce turystycznej w kontekście kreowania kapitału klienta


(Work Attitudes as the Basis for Customer Capital Building in the Tourism Industry)
12 (387-398) Marlena Bednarska, Marcin Olszewski More