Ekonomiczne Problemy Turystyki

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

ISSN: 1644-0501     eISSN: 2353-3188    OAI    DOI: 10.18276/ept.2016.2.34-15
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Issue archive / nr 2 (34) 2016
Sezonowość wykorzystania bazy noclegowej w województwie opolskim w latach 2009-2012 – implikacje dla praktyki gospodarczej
(Seasonality Utilization of Accommodation in Opole Province in 2009-2012 – Implications for Business Practice)

Authors: Daniel Puciato
Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

Tadeusz Grabiński
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Keywords: accommodation tourist movement seasonality Opole province
Year of publication:2016
Page range:11 (177-187)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

This article aims to assess the seasonality of tourism in Opole province in 2009-2012. The study also proposes measures to mitigate its negative effects. Analysis of the results showed that the area of Opole there is a large seasonal tourist traffic, which was particularly low in January and December and in the first quarters of the years concerned. To reduce these negative tendencies proposed local and regional authorities and entrepreneurs relating to: stimulate the development of hotel facilities, differential pricing, preparation of special offers, or other than tourist use parts of objects.
Download file

Article file

Bibliography

1.Borodako K., Berbeka J., Rudnicki M., 2014, Znaczenie wysokospecjalistycznych usług biz-nesowych (KIBS) dla innowacji w przedsiębiorstwach turystyki biznesowej, w: Folia Turistica nr 32, Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Kra-kowie, Kraków, s. 195-213.
2.Borzyszkowski J., 2012, Organizacja i zarządzanie turystyką w Polsce, CeDeWu, Warszawa.
3.Dziedzic E., 1998, Obszar recepcji turystycznej jako przedmiot zarządzania strategicznego, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa.
4.Dziedzic E., Skalska T., 2013, Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju rynku usług turystycz-nych w Polsce, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa.
5.Gardzińska A., 2012, Koopetycja jako podstawa funkcjonowania klastrów turystycznych, w: Ekonomiczne Problemy Turystyki nr 17, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 658, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, s. 133-145.
6.Goranczewski B., Puciato D., 2010, Zastosowanie analizy SWOT w formułowaniu strategii rozwoju turystyki na obszarach recepcyjnych, w: Turyzm nr 20, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 45-55.
7.Grobelna A., Biełuszko K., 2014, Zarządzanie turystyką biznesową na przykładzie hoteli ekonomicznych i średniej klasy w województwie pomorskim, w: Logistyka nr 3, Instytut Lo-gistyki i Magazynowania w Poznaniu, Poznań, s. 2212-2223.
8.Hadzik A., 2008, Wybrane aspekty turystyki zrównoważonej na wiejskich obszarach uzdro-wiskowych, w: Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich nr 2, Polska Akademia Nauk, Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi, Kraków, s. 287-296.
9.Jaremen D., Nawrocka E., 2012, Zmiany w zarządzaniu hotelami w okresie kryzysu ekono-micznego, w: Zeszyty Naukowe Kolegium Gospodarki Światowej nr 35, Oficyna Wydawni-cza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa, s. 76-91.
10.Kachniewska M., 2012, Wpływ kryzysu gospodarczego na metody zarządzania obiektami hotelowymi, w: International Journal of Management and Economics nr 35, Oficyna Wydaw-nicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa, s. 61-75.
11.Kornak A., 1985, Ekonomika turystyki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
12.Meyer B., 2004, Turystyka jako ekonomiczny czynnik kształtowania przestrzeni, Wydawnic-two Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
13.Mrozowicz K., Cichy K., 2009, Zarządzanie gospodarką turystyczną w świetle badań sektora hotelarskiego – wybrane problemy, w: Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Eko-nomicznej w Tarnowie nr 3, Wydawnictwo Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, Tarnów, s. 95-110.
14.Niedziółka A., Perchał A. 2013, Factors of agritourism in rural areas development, w: Prze-gląd Organizacji nr 11, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierowania, Warszawa, s. 54-59.
15.Niezgoda A., Zmyślony P., 2006, Popyt turystyczny: uwarunkowania i perspektywy rozwoju, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
16.Niezgoda A., i in., 2012, Rynek turystyczny. Ekonomiczne zagadnienia turystyki, Wolters Kluwer, Warszawa 2012.
17.Oleśniewicz P., Widawski K., 2013, Turystyka edukacyjna w kontekście turystyki szkolnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
18.Orfin K., Sidorkiewicz M., Wolna-Samulak A., 2012, Kreowanie ofert specjalnych w obiek-tach hotelarskich a wydłużanie sezonu turystycznego, w: Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu nr 24, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 710, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, s. 385-396.
19.Panasiuk A., 2007, Cooperation links between touristic companies and self-government units, w: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 1, Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ”, Warszawa, s. 62-66.
20.Panasiuk A., 2010, Ekonomika turystyki i rekreacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warsza-wa.
21.Puciato D., 2008, Inwestycje turystyczne jako forma pobudzania popytu turystycznego na przykładzie gminy Głuchołazy, w: Gospodarka a Środowisko nr 10, Prace Naukowe Uniwer-sytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 29, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oscara Langego we Wrocławiu, Wrocław, s. 118-128.
22.Puciato D., 2010, Determinanty popytu na narciarskie usługi rekreacyjne, w: Rozprawy Na-ukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu nr 31, Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Wrocław, s. 357-361.
23.Puciato D., Grabiński T., 2012, Ruch turystyczny w województwie opolskim w roku 2012. Ra-port z badań, Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna, Opole 2012.
24.Puciato D., Grabiński T., 2015, Ocena wybranych aspektów produktu turystycznego Opolsz-czyzny w świetle badań ruchu turystycznego, w: Folia Turistica nr 34, Wydawnictwo Aka-demii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, Kraków, s. 43-67.
25.Puciato D., Łoś A., Mrozowicz K., 2013, Franchising as a way of reducing moral hazard in the tourism market, w: Argumenta Oeconomica nr 1, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekono-micznego we Wrocławiu, Wrocław, s. 127-147.
26.Roman M., 2009, Inicjatywy klastrowe w agroturystyce na przykładzie Okopskiej Organizacji Turystycznej, w: Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich nr 6, Polska Akademia Nauk, Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi, Kraków, s. 187-195.
27.Sołtysik M., 2013, Uwarunkowania i modele międzysektorowej polityki turystycznej w pod-miejskich gminach Legnicy i Wrocławia, Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Wrocław.
28.Szromek A., 2010, Wskaźniki ekonomiczne stosowane w zarządzaniu działalnością tury-styczno-leczniczą w gminach i przedsiębiorstwach uzdrowiskowych, w: Problemy Zarządza-nia nr 3, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, s. 108-118.
29.Instytut Turystyki, 1995, Terminologia turystyczna, Zalecenia WTO, Warszawa.