Search

Result: Found records: 133 (record limit: 100, number of pages: 2).
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. Exercise Training-Induced Changes in Inflammatory Mediators and Heat Shock Proteins in Canoeists
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 8, No. 4/2014 2014 Go to
2. Znaczenie terminu „ciężar” (baros) w Nowym Testamencie
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 22 2015 2015 Go to
3. 35 lat Salezjańskiej Inspektorii pw. św. Wojciecha w Pile. Elenko Jubileuszowe 2014-2015. Opracowanie i redakcja A. Popławski, J. Wąsowicz, Piła 2015, ss. 189
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 22 2015 2015 Go to
4. Analiza egzegetyczna wypowiedzi św. Pawła Apostoła „jeden drugiego brzemiona noście” (Ga 6,2) w kontekście Ga 6,1–5
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 23 2016 2016 Go to
5. Zakony i instytuty życia konsekrowanego w dokumentach archiwów kościelnych diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 23 2016 2016 Go to
6. Sprawozdanie z sesji popularnonaukowej Działalność zakonów, zgromadzeń i instytutów życia konsekrowanego na terenie diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, Koszalin, 28 listopada 2015
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 23 2016 2016 Go to
7. Platonizm w strukturalistycznej refleksji nad czasoprzestrzenią. Próba aplikacji myśli filozoficznej Józefa Życińskiego.
(Analiza i Egzystencja)
39 (2017) 2017 Go to
8. Prohibition of the use of force and legality of humanitarian intervention
(Acta Iuris Stetinensis)
1/2016 (13) 2016 Go to
9. The Workers of the Eleventh Hour. Philology, Comparative Studies, and Living-Together
(Rocznik Komparatystyczny)
6 (2015) 2015 Go to
10. Sezonowość wykorzystania bazy noclegowej w województwie opolskim w latach 2009-2012 – implikacje dla praktyki gospodarczej
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 2 (34) 2016 2016 Go to
11. Wybrane aspekty rozwoju ruchu turystycznego w Roztoczańskim Parku Narodowym
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 3 (35) 2016 2016 Go to
12. Prognozowanie kosztów utrzymania i eksploatacji taboru autobusowego
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 3 (35) 2016 2016 Go to
13. Uwarunkowania rozwoju turystyki transgranicznej na Zalewie Wiślanym
(Europa Regionum)
t. 28 2016 2016 Go to
14. Bronka i inne porty Rosji nad Zatoką Fińską
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 1 (37) 2017 2017 Go to
15. Samotność ludzi starszych w nauczaniu Jana Pawła II
(Colloquia Theologica Ottoniana)
1/2015 2015 Go to
16. Kres hegemonii neoliberalnej. Piąta konfiguracja kapitalizmu?
(Nowa Krytyka)
37 rok 2016 2016 Go to
17. Piotr Zieliński, Ksiądz Generał. Opowieść o ks. Bernardzie Wituckim (1918-1993), Koszalin 2010, ss. 188
(Colloquia Theologica Ottoniana)
2/2013 2013 Go to
18. Etyka w zawodzie samorządowca, w aspekcie personalistycznym
(Colloquia Theologica Ottoniana)
1/2013 2013 Go to
19. Fregowska kategoria Bedeutung (Frege's Notion of Bedeutung)
(Analiza i Egzystencja)
43 (2018) 2018 Go to
20. Zastosowanie opcji walutowych w kontekście norm prawnych obowiązujących w okresie kryzysu finansowego
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 2016 Go to
21. OD SZKOŁY PODSTAWOWEJ DO UNIWERSYTECKIEJ PROFESURY DROGA TERENI BAUMAN Z CIESZANOWA NA UNIWERSYTET GDAŃSKI
(Jakościowe Badania Pedagogiczne)
2017, tom 2, numer 2 2018 Go to
22. The Importance of The Busko-Zdrój and Solec-Zdrój Spas for Tourist Accommodation in Świętokrzyskie Voivodeship
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 4 (40) 2017 2017 Go to
23. Ze wspomnień starego stoczniowca
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (2) 2014 2014 Go to
24. Efektywność przedsięwzięć innowacyjnych w organizacji produkcji
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 52/2 2018 2018 Go to
25. Effect of Variable-Intensity Running Training and Circuit Training on Selected Physiological Parameters of Soccer Players
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 23, No. 3/2018 2018 Go to
26. ROZMIESZCZENIE I CHARAKTERYSTYKA TERMINALI KONTENEROWYCH W POLSCE ORAZ PROPOZYCJE LOKALIZACJI NOWYCH OBIEKTÓW
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 1 (41) 2018 2018 Go to
27. EFEKTYWNOŚĆ ZASTOSOWANIA AUTOBUSÓW Z NAPĘDEM ALTERNATYWNYM W KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 1 (41) 2018 2018 Go to
28. Emotions in the context of the end of human life
(Colloquia Theologica Ottoniana)
1/2018 2018 Go to
29. Materializm Typu-B i Treść Pojęć Fenomenalnych (Type-B Materialism and the Content of Phenomenal Concepts)
(Analiza i Egzystencja)
46 (2019) 2019 Go to
30. Comparison of the General Fitness Level in Junior Kayakers with Different Sports Level Running title: Comparison of the fitness level in kayakers
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 26, No. 2/2019 2019 Go to
31. Cruising ships in the ports of Gdynia and Gdańsk
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 3 (43) 2018 2018 Go to
32. Philosophy without Psychology: a case of wishful thinking?
(Analiza i Egzystencja)
47 (2019) 2019 Go to
33. REGIONALIZACJA KOLEI W POLSCE I WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 1 (45) 2019 2019 Go to
34. SZCZECIŃSKA KOLEJ METROPOLITALNA DO POLIC – KONFLIKT RUCHU TOWAROWEGO I PASAŻERSKIEGO
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 1 (45) 2019 2019 Go to
35. Materiały Archiwum Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej w Koszalinie dotyczące kościelnych dziejów Piły
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 26 2019 2019 Go to
36. Geneza i rezultaty wysiedleń wojskowych na Ziemiach Zachodnich w połowie 1945 r.
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 1970 1970 Go to
37. Kilka uwag o stanie zaludnienia Pomorza Zachodniego w 1939 roku
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 5 1966 1966 Go to
38. Osadnictwo polskie na Pomorzu Zachodnim w latach 1945-1950
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2-3 1980 1980 Go to
39. Przebieg procesów demograficznych i integracyjnych na Pomorzu Zachodnim w latach 1945-1965
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 6 1965 1965 Go to
40. Przesiedlenie ludności niemieckiej z Pomorza Zachodniego w latach 1946-1947
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 1967 1967 Go to
41. Struktura demograficzna ludności polskiej Pomorza Zachodniego w świetle spisu ludności z dnia 31.12.1948 roku
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 1968 1968 Go to
42. Ekonomiczne i społeczne konsekwencja wyżu demograficznego w Polsce w latach 1966-1970 /ze szczególnym uwzględnieniem ziem zachodnich. i północnych
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 1967 1967 Go to
43. Powstanie Koszalina na tle zaplecza osadniczego miasta w XIII wieku
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2-3 1966 1966 Go to
44. Szczecin. Rozwój miasta w Polsce Ludowej
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 1979 1979 Go to
45. Zachodnia granica terytorium Szczecinian we wczesnym średniowieczu
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 1963 1963 Go to
46. Hitlerowskie prześladowania Polaków na Pomorzu Zachodnim 1939-1945
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 1975 1975 Go to
47. Forsowanie Dolnej Odry i wyzwolenie Szczecina przez wojska 2 Frontu Białoruskiego w operacji berlińskiej
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 1973 1973 Go to
48. Grupa Armii "Wisła” nie wykonała zadania
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 1967 1967 Go to
49. Historyczne drogi rozwoju Pomorza Zachodniego w okresie 25-lecia Polski Ludowej
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 1971 1971 Go to
50. Uwagi na temat periodyzacji dziejów Szczecina w okresie Polski Ludowej /1945-1980/
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 1981 1981 Go to
51. Rocznice historyczne
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 1957 1957 Go to
52. Podstawowe procesy i etapy kształtowania się świadomości społeczno-zawodowej marynarzy
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 1969 1969 Go to
53. Kadry kwalifikowane w gospodarce uspołecznionej Makroregionu Nadmorskiego. Studium zmian w latach 1958-1985
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 1973 1973 Go to
54. Poziom wykształcenia pracowników gospodarki uspołecznionej Pomorza Szczecińskiego w latach 1958-1968
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 1970 1970 Go to
55. Kształtowanie się ogólnej struktury zatrudnienia w woj. szczecińskim w latach 1948-1963
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 1966 1966 Go to
56. Rynek pracy w województwie szczecińskim w latach 1952-1963
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1-2 1965 1965 Go to
57. Wykształcenie a zróżnicowanie płac pracowników gospodarki uspołecznionej
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 1971 1971 Go to
58. Zatrudnienie w przemyśle uspołecznionym Pomorza Szczecińskiego. Zmiany w latach 1946-1966
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 1969 1969 Go to
59. Z zagadnień fluktuacji zatrudnienia w szczecińskim przemyśle okrętowym
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 1964 1964 Go to
60. Pierwszy zjazd pełnomocników obwodowych Pomorza Zachodniego w 1945 r. w Koszalinie
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 1972 1972 Go to
61. Zastosowanie metody taksonomicznej do badania poziomu rozwoju mikroregionów Pomorza Szczecińskiego
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 1974 1974 Go to
62. Rola podziału dochodów państwa w polityce interwencjonizmu /na przykładzie wybranych krajów afrykańskich/
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 1969 1969 Go to
63. Rozwój społeczno-gospodarczy makroregionu nadmorskiego w latach 1959-1968
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 1971 1971 Go to
64. Główne czynniki intensyfikacji rozwoju regionu szczecińskiego
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3-4 1975 1975 Go to
65. Socjalistyczny system gospodarki
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 1972 1972 Go to
66. Potencjał i poziom rozwoju Pomorza Szczecińskiego w porównaniu z pozostałymi regionami kraju
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3-4 1975 1975 Go to
67. Wpływ techniki produkcji na zmiany w mikrostrukturze zatrudnienia /na przykładzie przemysłu stoczniowego PRL/
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 1972 1972 Go to
68. Architektura wnętrz okrętowych w salach Muzeum Pomorza Zachodniego w Szczecinie
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 9-10 1961 1961 Go to
69. Odbudowa i modernizacja stoczni "Wulkan" w latach 1956-1962
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 1963 1963 Go to
70. Zwiększenie trwałości bawełnianych sieci rybackich na drodze chemicznej
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1-2 1965 1965 Go to
71. Współczesna żegluga morska
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 1966 1966 Go to
72. Efektywność specjalizacji i kooperacji przedsiębiorstw przemysłowych
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 5 1967 1967 Go to
73. Główne czynniki wzrostu produkcji przemysłowej europejskich krajów RWPG
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 1973 1973 Go to
74. Stan i perspektywy rozwoju kooperacji państwowego przemysłu terenowego z gospodarką morską w woj. szczecińskim
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 5 1966 1966 Go to
75. Związki kooperacyjne przemysłu kluczowego z drobną wytwórczością na Pomorzu Zachodnim
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 1970 1970 Go to
76. Głos w dyskusji na sesji naukowej w związku z obchodami XX-lecia Wojska Polskiego i XVIII rocznicy wyzwolenia Pomorza Zachodniego
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 5 1963 1963 Go to
77. Miejsce politologii w badaniu międzynarodowej integracji gospodarczej
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 1976 1976 Go to
78. Instytut Zachodnio-Pomorski w Szczecinie. /1961-1971/
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 1971 1971 Go to
79. Sprawozdanie z działalności Instytutu Zachodnio-Pomorskiego w Szczecinie za okres od kwietnia 1969 do lutego 1970 r.
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 1970 1970 Go to
80. Z prac Instytutu Zachodnio-Pomorskiego /w Szczecinie/
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 1969 1969 Go to
81. Współpraca Instytutu Zachodnio-Pomorskiego w Szczecinie z placówkami naukowymi w Niemieckiej Republice Demokratycznej
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 1972 1972 Go to
82. Ocena wiedzy absolwentów szkół średnich województwa szczecińskiego w świetle egzaminów wstępnych do uczelni wyższych m. Szczecina
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 1975 1975 Go to
83. Szkolnictwo zawodowe dla przemysłu okrętowego
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 1963 1963 Go to
84. Kształtowanie się sieci oraz księgozbioru bibliotek publicznych województwa szczecińskiego w latach 1945-1962
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 6 1963 1963 Go to
85. Rozwój czytelnictwa w bibliotekach powszechnych województwa szczecińskiego w latach 1946-1962
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 1964 1964 Go to
86. Słownik biograficzny Pomorza Zachodniego
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 1978 1978 Go to
87. Zamek w Kaliszu Pomorskim
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 1969 1969 Go to
88. W sprawie dokształcania pracowników kulturalno-oświatowych na poziomie wyższym
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 1969 1969 Go to
89. Szpital w Stargardzie Szczecińskim
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 7-8 1961 1961 Go to
90. Ekonomiczne aspekty inwestycji w turystyce
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 1968 1968 Go to
91. Sport szczeciński w 35-leciu PRL
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2-3 1980 1980 Go to
92. Wpływ czynnego wypoczynku na proces zmniejszenia zmęczenia w czasie pracy szczecińskich telefonistek
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 1970 1970 Go to
93. Czasopiśmiennictwo polskie na Pomorzu Zachodnim w latach 1945-1949
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 1968 1968 Go to
94. Prasa Pomorza Szczecińskiego w latach 1945-1975
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 1981 1981 Go to
95. Rozwój prasy partyjnej PPR i PZPR w województwie szczecińskim w latach 1945-1972
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 1972 1972 Go to
96. Odpowiedź na artykuł o "Przeglądzie Zachodniopomorskim” zamieszczonym w "Kurierze Szczecińskim" w dniu 26 lipca 1971 r.
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 1971 1971 Go to
97. Przegląd gospodarczo-społeczny za 1963 r.
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 1964 1964 Go to
98. Przegląd społeczny, gospodarczy i kulturalny za rok 1966
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 1967 1967 Go to
99. Przegląd gospodarczo-społeczny za 1964 r.
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 1965 1965 Go to
100. Wydawnictwa Instytutu Zachodniopomorskiego
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 1969 1969 Go to
Page