Colloquia Theologica Ottoniana

ISSN: 1731-0555     eISSN: 2353-2998    OAI    DOI: 10.18276/cto.2015.1-12
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Issue archive / 1/2015
Samotność ludzi starszych w nauczaniu Jana Pawła II
(Solitude for older people in teaching of John Paul II)

Authors: Tadeusz Dyk
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
Keywords: loneliness the teaching of John Paul II old age assistance
Year of publication:2015
Page range:14 (229-242)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The loneliness of older people in the teaching of John Paul II is a phenomenological interpretation of the human experience of loneliness in old age. The study includes the teaching of Pope John Paul II. The aim of the article is to show what is solitude for the Pope, and the ways how you can help the elderly at the end of their lives who are experiencing illness and loneliness. To these ways thePope includes: removal by politicians all forms of discrimination, engaging older people to various projects and programs, pointing to the natural environment which is the family, and deepen the spiritual life.
Download file

Article file

Bibliography

1.Jan Paweł II, Skierujmy nasze myśli ku najstarszym. Rozważanie przed modlitwą „Anioł Pański” z 31 XII 1978 r., w: Nauczanie papieskie, t. 1, red. F. Kniotek, Poznań –Warszawa 1987, s. 210–211.
2.Jan Paweł II, Catechesi tradende. Adhortacja apostolska o katechizacji w naszych czasach, Watykan 1979.
3.Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Familiaris consortio. O zadaniach rodziny chrześcijańskiej w świecie współczesnym, Warszawa 1982.
4.Jan Paweł II, Tylko od niego możemy otrzymać odpowiedź, OsRomPol 1985, s. 24.
5.Jan Paweł II, Nie wolno dzielić ludzkiego życia na wartościowe i bezwartościowe. Przemówienie podczas spotkania z chorymi w Salzburgu w 1988, OsRomPol 8 (1988), s. 19.
6.Jan Paweł II, Nikt nie jest samotny w swej słabości. Przemówienie z 20 VIII 1991 r., w: J. Poniewierski (red.), Ewangelia cierpienia. Wybór homilii, przemówień i dokumentów, Kraków 1997, s. 174–177.
7.Jan Paweł II, Człowiek uczestniczy w wieczności Boga. Homilia podczas Mszy św. w uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki w 1995 r., OsRomPol 16 (1995), s. 21.
8.Jan Paweł II, Encyklika Evangelium Vitae. O wartości i nienaruszalności życia ludzkiego, Rzym 1995.
9.Jan Paweł II, Encyklika o relacjach między wiarą a rozumem Fides et ratio (1998), w: Encykliki Ojca Świętego Jana Pawła II, Kraków 2000.
10.Jan Paweł II, Sens cierpienia w świetle Męki Chrystusa. Audiencja generalna z 9 XI 1998, OsRomPol 12 (1988), s. 7.
11.Jan Paweł II, O szacunek dla ludzi w podeszłym wieku. Przemówienie do uczestników konferencji zorganizowanej przez Papieską Radę ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia, Watykan, 31 X 1998, w: O życiu. Aborcja – eutanazja – wojna, Kraków 2005, s. 264–265.
12.Jan Paweł II, List do ludzi w podeszłym wieku, OsRomPol 20 (1999), n. 13.
13.Jan Paweł II, Dar długiego życia. Homilia wygłoszona podczas mszy świętej na placu św. Piotra podczas jubileuszu ludzi starszych 17 XI 2000, OsRomPol 11–12 (2000), n. 14.
14.Jan Paweł II, Ludzie starsi w życiu społeczeństwa. List do uczestników II Światowego Zgromadzenia poświęconego problemom starzenia się ludności, OsRomPol 6 (2002), s. 5.
15.Jan Paweł II, Rosarium Virginis Mariae. List apostolski o różańcu świętym, Kraków 2002.
16.Jan Paweł II, Ecclesia de Eucharistia, Watykan 2003.
17.Jan Paweł II, Posynodalna adhortacja apostolska Ecclesia in Europa, Poznań 2003.
18.Jan Paweł II, Trzeba budować solidarność między pokoleniami. Przemówienie do uczestników sesji plenarnej Papieskiej Akademii Nauk Społecznych z 20 IV 2004 r., OsRomPol 7–8 (2004), s. 16–17. Jan Paweł II, Bo tu jest twoje życie i długie trwanie twego pobytu na ziemi (Pwt 30,20). Orędzie na Wielki Post 2005, OsRomPol 16 (2005), n. 3.
19.Jan Paweł II, Ludzie starsi stanowią wartość. Orędzie na Wielki Post 2005, OsRomPol 3 (2005), s. 5–6.
20.Jan Paweł II, Pielgrzymki do Ojczyzny. Przemówienia, homilie, Kraków 2005.
21.Kieniewicz P., Starość – czas trudny i owocny, „Pastores” 2 (2005), s. 120.
22.Kodeks Prawa Kanonicznego, Poznań 1984, kan. 1004.
23.Papieska Komisja Środków Przekazu Społecznego, Środki przekazu społecznego a problemy ludzi starszych, OsRomPol 7–8 (1982), s. 27–28.
24.Papieska Rada do spraw Świeckich, Godność człowieka starszego i jego miejsce w Kościele i świecie, Watykan 1999.
25.Papieska Rada do spraw Świeckich, Godność i posłannictwo ludzi starszych w Kościele i w świecie, w: Życie konsekrowane w trzecim wieku, Kraków 2000, s. 56.
26.Sztaba M., Pedagogika integracyjna wobec wieloaspektowego zagadnienia samotności człowieka, „Rozprawy Społeczne” 7 (2013), 1, s. 52–68.
27.Ślipko T., Godność osoby ludzkiej, „Ateneum Kapłańskie” 74 (1970), z. 367.
28.Wałejko M., Jana Pawła II rekonstrukcja pierwotnego doświadczenia człowieczego samotności i jedności osobowej, „Roczniki Nauk Społecznych” 2006, z. 2, s. 27–42.
29.Wałejko M., Samotność a osamotnienie – osobowe stany egzystencjalne człowieka. Analiza etyczno-metafizyczna, „Roczniki Nauk Społecznych” 2007, z. 2, s. 45–66.