Problemy Transportu i Logistyki

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki

ISSN: 1644-275X     eISSN: 2353-3005    OAI    DOI: 10.18276/ptl.2019.45-02
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / nr 1 (45) 2019
SZCZECIŃSKA KOLEJ METROPOLITALNA DO POLIC – KONFLIKT RUCHU TOWAROWEGO I PASAŻERSKIEGO
(SZCZECIN METROPOLITAN RAILWAY TO POLICE – CONFLICT OF CARGO AND PASSENGER TRAFFIC)

Authors: Sebastian Wojtkiewicz
Uniwersytet Szczeciński

Tadeusz Bocheński
Uniwersytet Szczeciński
Keywords: rail railway freight transport Szczecin Metropolitan Railway
Year of publication:2019
Page range:11 (19-29)
Klasyfikacja JEL: R49
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The aim of the research was to identify problems that may occur after starting SKM to Police. This line is characterized by considerable traffic of goods, which is why the question arises how to reconcile agglomeration traffic with high frequency and a large number of stops with the movement of goods, including transport of dangerous goods. The historical outline of the functioning and the characteristics of the railway line under examination, including its technical condition, are presented. The intensity of freight trains movement, including transported loads, and passenger traffic were discussed before its suspension in 2002 and after planned reactivation. The scope of modernization of the Szczecin - Police line was also presented. Finally, the shortcomings of the project and the problems that may arise after the commencement of agglomeration trains between Szczecin and Police were pointed out and recommendations were presented.
Download file

Article file

Bibliography

1.Bocheński, T. (2016). Przemiany towarowego transportu kolejowego w Polsce na przełomie XX i XXI wieku. Szczecin: Wydawnictwo
2.Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
3.Bocheński, T., Palmowski, T. (2015). Polskie porty morskie i rola kolei w ich obsłudze na przełomie XX i XXI wieku. Gdańsk –
4.Peplin: Wydawnictwo Bernardinum.
5.Drewnowski, A., Małachowski, K. (2018). Problematyka efektywnej realizacji przewozów pasażerskich w głównych relacjach
6.w ramach koncepcji Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej. Problemy Transportu i Logistyki, 1 (41), 29–40.
7.Etap II (2014). Studium wykonalności „Szczecińska Kolej Metropolitalna”. Etap II. Analizy ruchowo-marketingowe opcji modernizacyjnych.
8.Szczecin: TRAKO Wierzbicki i wspólnicy S.J., Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji
9.Rzeczpospolitej Polskiej Oddział w Szczecinie, DS CONSULTING Sp. z.o.o.
10.Etap III (2014). Studium wykonalności „Szczecińska Kolej Metropolitalna”. Etap III. Analiza stanu istniejącego infrastruktury
11.i taboru. Szczecin: TRAKO Wierzbicki i wspólnicy S.J., Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej
12.Polskiej Oddział w Szczecinie, DS CONSULTING Sp. z.o.o.
13.Etap VII (2014). Studium wykonalności „Szczecińska Kolej Metropolitalna”. Etap VII. Uszczegółowienie analiz dla wybranej
14.opcji modernizacji linii. Szczecin: TRAKO Wierzbicki i wspólnicy S.J., Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji
15.Janduła, A. (2017). Arriva z ośmioma pozytywnymi decyzjami UTK odnośnie otwartego dostępu. Pobrane z: https://www.
16.rynek-kolejowy.pl/wiadomosci/arriva-z-decyzjami-utk-odnosnie-otwartego-dostepu-83309.html.
17.Kraśnicki, A. (2017). Warte ponad 450 mln zł przetargi na modernizację linii kolei metropolitalnej ogłoszone. Gazeta
18.Wyborcza Szczecin. Pobrane z: http://szczecin.wyborcza.pl/szczecin/7,87120,22029206,warte-ponad-450-mln-zl-przetargi-
19.na-modernizacje-linii-dla-kolei.html.
20.Madrjas, J. (2018). Grupa Azoty chce postawić na kolej – na LHS i w Policach. Pobrane z: https://www.rynek-kolejowy.pl/
21.wiadomosci/grupa-azoty-chce-postawic-na-kolej--na-lhs-i-w-policach-85618.html (23.02.2018).
22.Molewicz, M., Jastrzębski, J. (2011). Koncepcja rozwoju transportu publicznego w Szczecińskim Obszarze Metropolitalnym.
23.Szczecin: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej Oddział w Szczecinie,
24.Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.
25.Po szynach przez historię: Linia kolejowa do Polic i Trzebieży (2012). Pobrane z: http://szczecin.naszemiasto.pl/artykul/poszynach-
26.przez-historie-linia-kolejowa-do-polic-i,2796384,art,t,id,tm.html (12.10.2018).
27.Rozkład jazdy PKP 2001/2002.
28.Rozkład jazdy PKP 2007/2008.
29.Stankiewicz, R., Stiasny, M. (2014). Atlas linii kolejowych Polski 2014. Rybnik: Wydawnictwo Eurosprinter.
30.Strategia rozwoju sektora transportu województwa zachodniopomorskiego do roku 2020 (2010). Ośrodek Badawczy
31.Ekonomiki Transportu Sp. Z o.o. w Warszawie. W: Załącznik do Uchwały Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego
32.nr 221/10 z dnia 22 lutego 2010 r.
33.Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dobra (2010). Pobrane z: http://bip.dobraszczecinska.
34.pl/pliki/dobraszczecinska/File/Uchwaly/XXXVIII/558_2010_zalacznik%20nr%201.pdf.
35.Wykaz linii kolejowych, na których wprowadzone zostały ograniczenia ich użytkowania 2017/2018 (2017). PKP PLK.
36.Wykaz maksymalnych prędkości – autobusy szynowe i EZT na rok 2017/2018 (2017). PKP PLK.
37.Wykaz ostrzeżeń stałych oraz prędkości drogowych na torach głównych zasadniczych stacji węzłowych na terenie Zakładu
38.Linii Kolejowych Szczecin (2017). PKP PLK.
39.Wykaz posterunków ruchu i punktów ekspedycyjnych na rok 2017/2018 (2017). PKP PLK.