Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie

ISSN: 1230-0780     eISSN: 2719-4337    OAI    DOI: 10.18276/skk.2016.23-03
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Issue archive / nr 23 2016
Analiza egzegetyczna wypowiedzi św. Pawła Apostoła „jeden drugiego brzemiona noście” (Ga 6,2) w kontekście Ga 6,1–5
(Exegesis of the words of St. Paul, the Apostle “carry each other’s burdens” (Ga 6,2) in the context of Ga 6,1–5)

Authors: Tadeusz Knut
Keywords: burden the Law of Christ the love of the neighbour
Year of publication:2016
Page range:12 (43-54)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The present article contains the exegetical analysis of the text from the letter of St. Paul to the Galatians: “Bear one another’s burdens” (Gal 6:2). In four points there are discussed the general issues of the translation, criticism, as well as the literary and exegetical analysis of the text. The paraneasis of Galatians 6:2 appears in the context of freedom and love which are the fruit of the Spirit and which the true Christian should follow in one’s behaviour. St. Paul’s statement from Galatians 6:2 is an incentive directed to all to bear one another’s burdens and, together with the sinner, to lean over his sin and to help him to overcome it, so that his conversion may take place. The term ‘burden’ indicates a weight in a moral sense. Burdens, therefore, are the sins in which every man falls. Reciprocal help is a protection from the moral downfall and a concern for one’s neighbour’s salvation. It is a definition of an interpersonal solidarity as well as the imitation of Christ and the fulfilment of Christ’s law whose essence is the love of the neighbour.
Download file

Article file

Bibliography

1.„List do Galatów”. W: Grecko-polski Nowy Testament wydanie interlinearne z kodami gramatycznymi. Tłum. Remigiusz Popowski, Michał Wojciechowski. Warszawa: Vocatio, 1994.
2.„List do Galatów”. W: Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Częstochowa: Edycja św. Pawła, 2008.
3.Abramowiczówna, Zofia. Słownik grecko-polski. T. 2. Warszawa, 1962.
4.Aland, Kurt, red. The Greek New Testament. Stuttgart, 1975.
5.Borse, Udo. Der Standort des Galaterbriefes. Köln, 1972.
6.Burkhardt, Paul. Der Galaterbrief. Leipzig–Hamburg, 1937.
7.Burton, Ernest deWitt. The Epistle to the Galatians. Edinburgh: Clark, 1964.
8.Crivellaro, Paolo. Dzieje Apostolskie oraz Listy i Apokalipsa. Paris: Editions du Dialogue, 1982.
9.Dąbrowski, Edward, red. Pismo Święte Nowego Testamentu. Poznań–Warszawa–Lublin: Księgarnia św. Wojciecha, 1960.
10.Dood, Charles H. „Prawo Chrystusa”. W: Biblia dzisiaj, red. Józef Kudasiewicz. Kraków: „Znak”, 1969.
11.Dufour, Xavier Leon, „Bliźni”. W: Słownik teologii biblijnej, tłum. Kazimierz Romaniuk. Poznań: Pallottinum, 1994.
12.Engel, Johann Albrecht. Gnomon Novi Testamenti. London, 1862.
13.Fitzmyer, Joseph A. „List Do Galatów”. W: Katolicki Komentarz Biblijny. Warszawa: Vocatio, 2004.
14.Gutjahr, Franz Seraph. Der Brief an die Galater Graz, 1912.
15.Harrington, Wilfrid. Klucz do Biblii. Warszawa: Pax, 1984.
16.Hays, Richard B. „Christology and Ethics in Galatians. The Law of Christ”. Catholic Bulletin Quarterly 49 (1987): 268–290.
17.Hübner, Hans. „plhro .w”. W: Exegetisches Wörterbuch zum Neuen Testament. T. 2, red. Horst Bals, Gerhard Schneider. Stuttgart: Kohlhamer, 1981.
18.Jelonek, Tomasz. Święty Paweł i jego listy. Kraków: Krakowski Zespół Biblistów, 1992.
19.Kłoniecki, Felicjan. „List do Galatów”. W: Biblia Tysiąclecia. Poznań: Pallottinum, 2003.
20.Kowalski, Seweryn. „List do Galatów”. W: Pismo Święte Nowego Testamentu. Tłum. Seweryn Kowalski. Warszawa: Pax, 1979.
21.Kramer, Helmut. „VAllh,lwn”. W: Exegetisches Wörterbuch zum Neuen Testament. T. 1, red. Horst Bals, Gerhard Schneider. Stuttgart: Kohlhamer, 1981.
22.Lagrange, Marie-Joseph. Saint Paul-Epître aux Galates. Paris, 1942.
23.Langkammer, Hugolin. Metodologia Nowego Testamentu. Opole: Wydawnictwo Św. Krzyża, 1991.
24.Langkammer, Hugolin. Wprowadzenie do Ksiąg Nowego Testamentu. Wrocław: Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej, 1990.
25.Łabuda, Piotr. „Listy św. Pawła Apostoła, cz. IV. List do Galatów”. W: Krąg biblijny. Materiały dla duszpasterzy, animatorów i wszystkich, którzy pragną czytać Pismo Święte, Zeszyt spotkań 20, red. Piotr Łabuda et al. Tarnów: Biblos, 2012.
26.Mussner, Franz. „Der Galaterbrief”. W: Herders Theologisches Kommentar zum Neuen Testament. T. 9, red. Alfred Wikenhauser, Anton Vögtle, Rudolf Schnackenburg. Leipzig, 1974.
27.Reithmayr, Franz Xavier. Kommentar zum Briefe zu die Galater. München, 1865.
28.Romaniuk, Kazimierz. „Niektóre pouczenia moralne i sposób ich uzasadnienia w pismach św. Pawła”. Ateneum Kapłańskie 63, 76, 373, 2 (1971): 219–227.
29.Romaniuk, Kazimierz. Pismo Święte Nowego Testamentu. Poznań: Księgarnia św. Wojciecha, 1976.
30.Rückert, Leopold Immanuel. Commentar über den Brief Pauli an die Galater. Leipzig: Köhler, 1833.
31.Schlier, Heinrich. „Der Brief an die Galater”. W: Kritisch – Exegetischer Kommentar über das Neuen Testament. T. 7, red. Heinrich Meyer. Göttingen, 1965.
32.Schnackenburg, Rudolf. Nauka moralna Nowego Testamentu. Warszawa: Pax, 1983.
33.Schneider, Gerhard. Der Brief an die Galater. Düsseldorf: Patmos, 1964.
34.Schreiner, Thomas R. „Prawo Chrystusowe”. W: Słownik teologii św. Pawła, red. Gerald F. Hawthorne; Ralph P. Martin; Daniel G. Reid. Warszawa: Vocatio, 2010.
35.Schrenk, Gottlob. „ba ,roj”, „baru ,j”, „bare ,w”. W: Theologisches Wörterbuch zum Neuen Testament. T. 1, red. Gerhard Kittel, Gerhard Friedrich. Stuttgart, 1966.
36.Schürmann, Heinz. „Das Gesetz des Christus (Ga 6,2)”. W: Studien zur neutestamentlichen Ethik. T. 7, red. Heine Schumann. Stuttgart, 1980.
37.Sieffert, Friedrich. „Der Brief an die Galater”. W: Kritisch-exegetischer Kommentar über das Neuen Testament. T. 7, red. Heinrich Meyer. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1899.
38.Stamm, Raymond T. „Galatians”. W: The Interpreter’s Bible. T. 10, red. George Buttrick, John Knox, Samuel Terrien. Abingdon, 1981.
39.Stenger, W. „basta ,zw”. W: Exegetisches Wörterbuch zum Neuen Testament. T. 1, red. Horst Bals, Gerhard Schneider. Stuttgart: Kohlhamer, 1981.
40.Strelan, John. G. „Burden-Bearing and the Law of Christ: A Re-Examination of Galatians 6:2”. Journal of Biblical Literature 94, 2 (1975): 266–276.
41.Strong, James. Grecko-polski słownik Stronga z lokalizacją słów greckich i kodami Popowskiego. Warszawa: Vocatio, 2015.
42.Szymanek Edward. Wykład Pisma Świętego Nowego Testamentu. Poznań: Pallottinum, 1990.
43.Szymanek, Edward. „List do Galatów”. W: Pismo Święte Nowego Testamentu. T. 6, cz. 2, red. Eugeniusz Dąbrowski, Feliks Gryglewicz. Poznań–Warszawa: Pallottinum, 1978.
44.Szymanek, Edward. „List do Galatów”. W: Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych ze wstępami i komentarzami. Biblia poznańska. T. 3, Poznań: Księgarnia św. Wojciecha, 1975.