Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie

ISSN: 1230-0780     eISSN: 2719-4337    OAI    DOI: 10.18276/skk
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Issue archive / nr 23 2016

Year of publication:2016

Articles

# Title Page range Authors Actions
1.

Rzeczowniki ʽm i gwy w hebrajskiej wersji Ewangelii wg św. Mateusza (ShemTob)


(Nouns ʽm and gwy in the Hebrew version of the Gospel according to St. Matthew (ShemTov))
19 (11-29) Piotr Goniszewski More
2.

Charakterystyka i pochodzenie demonów rodzaju żeńskiego w Testamencie Salomona


(Characterization and Provenance of the Female Demons in the Testament of Solomon)
12 (31-42) Wojciech Kardyś More
3.

Analiza egzegetyczna wypowiedzi św. Pawła Apostoła „jeden drugiego brzemiona noście” (Ga 6,2) w kontekście Ga 6,1–5


(Exegesis of the words of St. Paul, the Apostle “carry each other’s burdens” (Ga 6,2) in the context of Ga 6,1–5)
12 (43-54) Tadeusz Knut More
4.

The Open Door of Heaven: Reflections on the Book of Revelation, chapters 4 and 5

16 (55-70) Beate Kowalski More
5.

Rdz 1,1–2,3 na nowo odczytane? Czyli pytanie o to, czy możliwe jest nowe spojrzenie na kapłański opis stworzenia?


(Has Gen 1,1–2,3 been re-read? The question is whether it is possible to look anew at the priest’s account of creation?)
35 (71-105) Janusz Lemański More
6.

“There can be no ecology without an adequate anthropology” (LS 118). Which man can take care of our common home?

14 (107-120) Alberto Piola More
7.

Król Saul jako przykład osoby chorej psychicznie w Starym Testamencie


(King Saul as an example of a mentally ill person in the Old Testament)
13 (121-133) Klaudia Rosińska More
8.

Pozorny smutek sprawiedliwego w Księdze Mądrości


(Apparent sadness of the just in the Book of Wisdom)
12 (135-146) Marcin Zieliński More
9.

Kwestia kapłaństwa kobiet we współczesnym Kościele


(Issue of the priesthood of women in contemporary Church)
15 (149-163) Justyna Groblewska More
10.

Biblijne obrazy nieba w późnej liryce Juliusza Słowackiego. Kilka uwag badawczych


(Biblical images of Heaven in the late poetry of Juliusz Słowacki. Some research remarks)
16 (165-180) Monika Kulesza More
11.

Eklezja siostrzana a realizm Kościoła partykularnego


(Sister’s ecclesia and realism of the particularistic Church)
10 (181-190) Jarosław Moskałyk More
12.

Powstanie i historyczny rozwój pobożności pasyjnej w ujęciu Jerzego Józefa Kopcia CP


(The origins and historic development of passion devotion in depiction of Jerzy Józef Kopeć CP)
10 (191-200) Piotr Pękul More
13.

Ekumeniczna koncepcja Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego


(Ukrainian Greek Catholic Church ecumenical concept)
11 (201-211) Arkadiusz Trochanowski More
14.

Znaczenie średniowiecznej filozofii w rozwoju nauk


(The importance of medieval philosophy in the development of science)
18 (213-230) Edward Sienkiewicz More
15.

Sprawności moralne w wychowaniu wobec wyzwań współczesnej polityki


(The efficiency of moral education in the face of the challenges of contemporary politics)
13 (231-243) Ewa Wnuk More
16.

Religijność jako kryterium jakości narzeczeństwa i małżeństwa


(Religiousness as the criterion of the quality of the engagement period and marriage)
16 (247-262) Sławomir Bukalski More
17.

Prężność osobowości i jej rola w procesach radzenia sobie ze stresem


(Resiliency and its role in the process of coping with stress)
13 (263-275) Adam Falewicz More
18.

Komunikacja interpersonalna drogą do chrześcijańskiego braterstwa


(Interpersonal communication as a way to Christian brotherhood)
13 (277-289) Anita Żurek More
19.

Bezpieczeństwo egzystencjalne i specyfika jego wybranych noetycznych zagrożeń


(Existential safety and specific nature of the selected “soft” risks)
12 (293-304) Zbigniew Danielewicz More
20.

Liberalizm a dobro wspólne


(Liberalism and common good)
15 (305-319) Karol Jasiński More
21.

Rola sprawiedliwej płacy w kształtowaniu wolności odpowiedzialnej człowieka


(The role of fair wages in shaping responsible freedom)
15 (321-335) Janusz Szulist More
22.

Zakony i instytuty życia konsekrowanego w dokumentach archiwów kościelnych diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej


(Religious orders and institutes of consecrated life in the documents of the church archives of Koszalin-Kolobrzeg (Kołobrzeg) diocese)
16 (339-354) Tadeusz Ceynowa More
23.

Ludobójstwo w Ponarach – obraz zbrodni w świetle relacji Kazimierza Sakowicza i Heleny Pasierbskiej cz. 1


(Genocide in Ponary – the picture of the crime from the account of Kazimierz Sakowicz and Helena Pasierbska / part 1)
21 (355-375) Joanna Janusiak More
24.

Przygotowanie i przebieg I Synodu Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej


(Preparation and conduct of I Synod of the Koszalin-Kolobrzeg (Kołobrzeg) Diocese)
24 (377-400) Łukasz Łukaszewicz More
25.

Szkoła, uniwersytet i państwo w służbie wychowania Polaków


(The school, university and the state at the service of Poles education)
10 (401-410) Paweł Warchoł More
26.

Marek Szulakiewicz, Poszukiwania metafizyczne, Wydawnictwo Naukowe Mikołaja Kopernika, Toruń 2014, ss. 248


(Marek Szulakiewicz, The metaphysical search, Copernicus Scientific Publisher, Torun (Toruń) 2014, pp. 248)
5 (413-417) Marcin Napadło More
27.

Studia soborowe tom II, cz. druga: Historia i recepcja Vaticanum II, red. M. Białkowski, Toruń 2015, ss. 856


(Conciliar Studies, Volume II, Part II: History and reception of Vatican II, ed. M. Białkowski, Torun (Toruń) 2015, pp. 856)
3 (419-421) Jan Radkiewicz More
28.

Recenzja książki Polskie drogi do wolności. Kronika parafii Świętej Rodziny w Pile 6 października 1978 – 18 czerwca 1989, wybór, wstęp i opracowanie Jarosław Wąsowicz SDB, Piła 2015, ss. 276


(A book’s review The Polish roads to freedom. The chronicle of the Holy Family Parish in Pila (Piła) from October 6, 1978 to June 18, 1989. The selection, introduction and development by Jarosław Wąsowicz SDB, Pila (Piła) 2015, pp. 276)
3 (423-425) Grzegorz Wejman More
29.

Sprawozdanie z konferencji naukowej Małżeństwo i rodzina w nauczaniu i duszpasterskiej praktyce Kościoła, Koszalin, 16 kwietnia 2016


(The report of the science conference Marriage and family in the Church teaching and its pastoral practice, Koszalin, April 16, 2016)
3 (427-429) Janusz Bujak More
30.

Sprawozdanie z sesji popularnonaukowej Działalność zakonów, zgromadzeń i instytutów życia konsekrowanego na terenie diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, Koszalin, 28 listopada 2015


(The report of the popular science conference Activity of religious orders, congregations and institutes of consecrated life in the area of the Koszalin-Kolobrzeg (Kołobrzeg) diocese, Koszalin, November 28, 2015)
3 (431-433) Tadeusz Ceynowa More