Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie

ISSN: 1230-0780     eISSN: 2719-4337    OAI    DOI: 10.18276/skk.2016.23-09
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Issue archive / nr 23 2016
Kwestia kapłaństwa kobiet we współczesnym Kościele
(Issue of the priesthood of women in contemporary Church)

Authors: Justyna Groblewska
Zespół Szkół Technicznych w Szczecinku
Keywords: women priesthood
Year of publication:2016
Page range:15 (149-163)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

Article “Issue of the priesthood of women in contemporary Church “is an attempt of the answer to a question what place of the woman is at the Church in the perspective of aspirations which are occurring in the society and in Christian ties. We will trace justifying of the explicit stance the Church in it so, we will portray the genius of the woman emphasized in documents of John Paul II as well as his proposals briefly for the execution of tasks put by community of the Church for the woman in order next to go to kobntynuacji of this thought at Benedict XVI and his response to the ordination, bishop of women at the Anglican church. We will also analyse the issue of the statute of women at the Protestant church, as well as we will mention feminist demands. We will present the history of holy orders of women at the end to portray the reply of an Orthodox church to demands of aspirations to the priesthood by women briefly.
Download file

Article file

Bibliography

1.„Kapłaństwo kobiet w Kościele Aleksandryjskim?”. Dostęp 08.06.2016. http://ekai.pl/wydarzenia/ekumenizm/x21666/kaplanstwo-kobiet-w-kosciele-aleksandryjskim/.
2.„Pierwsza Polka została księdzem!”. Dostęp 08.06.2016. http://www.papilot.pl/article/2663/Pierwsza-Polka-zostala-ksiedzem.html
3.AJ, „Ks. Skowronek w «TP»: kobiety mogą być kapłanami”. Dostęp 08.06.2016. http://www.fronda.pl/a/ks-skowronek-w-tp-kobiety-moga-byc-kaplanami,2576.html?page=7&
4.Benedykt XVI, Konstytucja apostolska „Anglicanorum coetibus”.
5.Biblia Tysiąclecia. wyd. 5. Poznań: Pallottinum, 2000.
6.Brat Efraim. Jezus Żyd praktykujący. Kraków, 1994.
7.Bujak, Janusz. Problem kapłaństwa kobiet w nauczaniu Kościoła katolickiego po Soborze Watykańskim II – Inter insignores i Ordinatio sacerdotalis. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2006.
8.Chołodniuk, Jadwiga. Rola kobiet w Kościele Rzymskokatolickim w Polsce – sytuacja prawna. Poznań, 2006.
9.Grzywacz, Małgorzata. Kobiety a nieustająca reformacja Kościoła na przykładzie współczesnego ewangelicyzmu. Poznań, 2008.
10.Jan Paweł II. „Adhortacja apostolska «Christifideles laici»”. W: Adhortacje Ojca Świętego Jana Pawła II. T. I. Kraków, 1996.
11.Jan Paweł II. Adhortacja apostolska „Familaris Consortio”. Wrocław, 1995.
12.Jan Paweł II. Konstytucja apostolska „Sacrae disciplinae leges”.
13.Jan Paweł II. List apostolski „Ordinatio Sacerdotalis”. Watykan, 1994.
14.Jan XXIII. Pacem in terries. Paris, 1964.
15.Kodeks Prawa Kanonicznego. Poznań, 1984.
16.Kongregacja Nauki Wiary. „Deklaracja o dopuszczeniu kobiet do kapłaństwa urzędowego «Inter insignores»”. W: W trosce o pełnię wiary. Dokumenty Kongregacji Nauki Wiary 1966–1994. Tarnów, 1995.
17.Kowalski, Jan. Odpowiedzialność kobiet za oblicze religijno-moralne współczesnego społeczeństwa i Kościoła. Poznań, 2008.
18.Messori, Vittorio. Raport o stanie wiary. Z ks. kard. J. Ratzingerem rozmawia V. Messori. Kraków, 1986.
19.Nowak, Antoni, J. Kapłaństwo kobiet – tak i nie. Lublin, 1998.
20.Pius XII, „Konstytucja Apostolska «Sacramentum ordinis»”. Acta Apostolica Sedis 40 (1948): 5.
21.Przybył-Sadowska, Elżbieta. Miejsce kobiety w Cerkwi, czyli pytania bez odpowiedzi. Poznań, 2008.
22.Sobkowiak, Sonia. Kobiet „oprócz nielicznych wyjątków – nie widać”. Recepcja nauczania Kościoła o kobietach w polskiej literaturze teologicznej. Aspekt eklezjalny. Poznań, 2008.
23.Szczawińska, Dominika, Sylwester Strzałkowski. Kobieta w Kościele. Pismo Święte – to mój świat. Dostęp 08.06.2016. http://ksiazki.onet.pl/kobieta-w-kosciele/jd0bm.