Ekonomiczne Problemy Turystyki

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

ISSN: 1644-0501     eISSN: 2353-3188    OAI    DOI: 10.18276/ept.2016.3.35-10
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Issue archive / nr 3 (35) 2016
Wybrane aspekty rozwoju ruchu turystycznego w Roztoczańskim Parku Narodowym
(Tourism in Roztocze National Park: Development and Key Issues)

Authors: Andrzej Świeca
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Renata Krukowska
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Andrzej Tucki
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Tadeusz Grabowski
Roztoczański Park Narodowy
Keywords: Roztocze National Park tourist traffic nature tourism leisure tourism
Year of publication:2016
Page range:12 (123-134)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

Roztocze National Park is said to have a great potential for tourism development. This paper aims to summarize the Park with regard to education, nature and leisure tourism. The authors present some indicators of tourist traffic in the park: length of stay, number of visits, tourists’ motivation and seasonality. The findings of this paper discuss an active participation in educational nature tourism as an important direction for tourist products development.
Download file

Article file

Bibliography

1.Bajda-Gołębiewska, M. (2006). Produkty turystyczne parków narodowych w województwie podlaskim. W: J. Krupa, J. Biliński (red.), Turystyka w badaniach naukowych. Prace przyrodnicze i humanistyczne (s. 157–171). Rzeszów: Wyd. WSIiZ.
2.Brzezińska-Wójcik, T., Świeca, A. (2014). Stan i perspektywy edukacyjnej turystyki przyrodniczej na Roztoczu w kontekście strategii aktywnego uczestnictwa. Barometr Regionalny, nr 12/4, 123–132.
3.Durydiwka, M. (2003). Możliwości rozwoju turystyki w rejonie Narwiańskiego Parku Narodowego. W: M. Pietrzak (red.), Krajobraz, turystyka, ekologia (s. 93–101). Leszno: Wyd. PWSZ w Lesznie, PAEK.
4.Dusza, E., Kupiec, M., Felisiak, S. (2012). Zmienność natężenia ruchu turystycznego na obszarze Wolińskiego Parku Narodowego. W: A. Richling, Ł. Zbucki (red.), Rekreacja w krajobrazach o wysokim potencjale (s. 281–258). Biała Podlaska: Wyd. PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, PAEK.
5.Graja-Zwolińska, S., Spychała, A. (2013). Jak rozumieć turystykę przyrodniczą? Studium przypadku młodzieży akademickiej. Turyzm, nr 23/1, 36–42.
6.GUS. (2015). Bank Danych Lokalnych. Pobrane z: www.stat.gov.pl (8.09.2015).
7.Hibner, J. (2012). Zróżnicowanie ruchu turystycznego w Tatrzańskim Parku Narodowym na wybranych przykładach. W: A. Richling, Ł. Zbucki (red.), Rekreacja w krajobrazach o wysokim potencjale (s. 41–47). Biała Podlaska: Wyd. PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, PAEK.
8.Jaroszewicz, B., Okołów, C. (2002). Turystyka w Białowieskim Parku Narodowym. Szkic historyczny i perspektywy rozwoju. W: J. Partyka (red.), Użytkowanie turystyczne parków narodowych (s. 165–176). Ojców: Ojcowski Park Narodowy.
9.Kasprzak, K., Raszka, B. (2003). Konflikt funkcji i użytkowania na przykładzie wykorzystania rekreacyjnego Jeziora Dymaczewskigo (Rynna Witobelsko-Dymaczewska) w Wielkopolskim Parku Narodowym. W: M. Pietrzak (red.), Krajobraz, turystyka, ekologia (s. 13–37). Leszno: Wyd. PWSZ w Lesznie, PAEK.
10.Kowalczyk, A. (2003). Bariery rozwoju turystyki na obszarze i w otulinie Biebrzańskiego Parku Narodowego i Narwiańskiego Parku Narodowego. W: M. Pietrzak (red.), Krajobraz, turystyka, ekologia (s. 103–110). Leszno: Wyd. PWSZ w Lesznie, PAEK.
11.Krakowiak, B. (2000). Charakterystyka ruchu turystycznego w parkach narodowych Karpat Zachodnich – typy funkcjonalne parków. Turyzm, nr 10/1, 5–37.
12.Liszewski, S. (2009). Przestrzeń turystyczna parków narodowych w Polsce. W: B. Domański, W. Kurek (red.), Gospodarka i przestrzeń (s. 187–200). Kraków: IGiGP UJ.
13.Matuszewska, D. (2008). Społecznie uwarunkowanie planowania i zarządzania zrównoważonym rozwojem turystyki w parkach narodowych na przykładzie Słowińskiego Parku Narodowego. W: G. Gołembski (red.), Turystyka jako czynnik wzrostu konkurencyjności regionów w dobie globalizacji (s. 336–350). Poznań: Wyd. AE w Poznaniu.
14.Mika, M. (2007). Formy turystyki poznawczej. W: W. Kurek (red.), Turystyka (s. 198–200). Warszawa: PWN.
15.Mroczka, A., Adamski, P. (2010). Dzienny rozkład ruchu turystycznego w wybranych rezerwatach przyrody i Magurskim Parku Narodowym. Folia Turistica, nr 22, 91–105.
16.Partyka, J. (2010). Udostępnianie turystyczne parków narodowych w Polsce a krajobraz. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, nr 14, 252–263.
17.Statystyczne vademecum samorządowca 2012. Gmina Miejsko-Wiejska Zwierzyniec. Urząd Statystyczny w Lublinie. Pobrane z: www.stat.gov.pl (12.06.2013).
18.Świeca, A., Brzezińska-Wójcik, T., Grabowski, T., Kałamucki, K., Krukowska, R., Tucki, A. (2013). Turystyka i edukacja. W: R. Reszel, T. Grądziel (red.), Roztoczański Park Narodowy. Przyroda i człowiek (s. 219–230). Zwierzyniec: RPN.
19.Świeca, A., Krukowska, R., Tucki, A. (2014). Potencjał turystyczny obszaru Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego i jego wykorzystanie w kontekście funkcjonowania Poleskiego Parku Narodowego. Polish Journal of Sport and Tourism, no. 21, 200–217.