Ekonomiczne Problemy Turystyki

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

ISSN: 1644-0501     eISSN: 2353-3188    OAI    DOI: 10.18276/ept.2017.4.40-01
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Issue archive / nr 4 (40) 2017
The Importance of The Busko-Zdrój and Solec-Zdrój Spas for Tourist Accommodation in Świętokrzyskie Voivodeship

Authors: Tadeusz Ciupa
Jan Kochanowski University in Kielce, Faculty of Mathematics and Natural Sciences, Institute of Geography

Roman Suligowski
Jan Kochanowski University in Kielce, Faculty of Mathematics and Natural Sciences, Institute of Geography
Keywords: spa towns Busko county state of tourist development indices tourist traffic intensity indices
Year of publication:2017
Page range:12 (7-18)
Klasyfikacja JEL: R10 Z30 Z32
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The presented paper shows the results of a comparative analysis describing the state and occupancy rate of accommodation establishments in Busko county in 2000 and 2015, including the influence of Busko-Zdrój and Solec-Zdrój where two major spas are located. With the use of the data from the Central Statistical Office describing establishments that provide accommodation services, a number of indices characterizing tourist management (i.a. density of the accommodation establishments, Charvat’s, Baretje’s and Defert’s indices) and tourist traffic (Schneider’s and Defert’s) were calculated. The analysis of the indices values obtained has shown that Busko county can be classified as well-developed touristically in comparison to other counties in the voivodeship, and even in Poland. It has been proved that the two dynamically functioning spas contribute significantly to such an assessment.
Download file

Article file

Bibliography

1.Bank Danych Lokalnych (Local Data Bank) (2016). Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
2.Butler, R.W. (1980). The concept of tourism area cycle of evolution: Implications for management of resources. Canadian Geographer, 1 (24), 5–12.
3.Chudy-Hyski, D. (2006). Ocena wybranych uwarunkowań rozwoju funkcji turystycznej obszaru. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 2/1, 129–141.
4.Ciupa, T., Biernat., T. (2007). Obiekty noclegowe i ich wykorzystanie w województwie świętokrzyskim na tle bazy noclegowej Polski. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 466, Ekonomiczne Problemy Turystyki, 9, 37–45.
5.Gonda-Soroczyńska, E. (2011). Przestrzeń uzdrowiskowa w krajobrazie kulturowym wsi na przykładzie uzdrowiska Solec-Zdrój. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 1, 39–49.
6.Gonda-Soroczyńska, E. (2012). Funkcja uzdrowiskowa małego miasta na przykładzie Buska-Zdroju. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 2, 5–16.
7.Góra, J. (2013). Miejska turystyka uzdrowiskowa i kierunki jej ewolucji w Polsce. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 147, 53–67.
8.Górka, J., Wartecka-Ważyńska, A. (2013). Stan obecny i możliwości rozwoju turystyki uzdrowiskowej w Polsce. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 784, Ekonomiczne Problemy Turystyki, 3 (23), 193–207.
9.Hendel, M. (2016). Przydatność wskaźników funkcji turystycznej w ocenie rozwoju turystycznego obszaru na przykładzie gminy Ustroń. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Organizacja i Zarządzanie, 87, 157–170.
10.https://bdl.stat.gov.pl/BDL (20.02.2017).
11.Kapczyński, A., Szromek, A.R. (2008). Hypotheses concerning the development of Polish spas in the years 1949–2006. Tourism Management, 29, 1035–1037.
12.Kraś, J. (2011). Istota i znaczenie turystyki uzdrowiskowej w Polsce. Seminare, 29, 151–162.
13.Kultura i turystyka w województwie świętokrzyskim (200l). Kielce: Urząd Statystyczny.
14.Kurek, W., Mika, M. (2008). Turystyka jako przedmiot badań naukowych. In: W. Kurek (ed.), Turystyka (pp. 11–49). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
15.Lijewski, T., Mikułowski, B., Wyrzykowski, J. (2008). Geografia turystyki Polski. Warszawa: PWE.
16.Lisik, R. (2010). Złoża leczniczych wód siarczkowych Las Winiarski i Busko-Północ. In: R. Lisik (ed.), Wody siarczkowe w rejonie Buska-Zdroju (pp. 267–274). Kielce: XYZ.
17.Lisik, R., Szczepański, A. (2014). Siarczkowe wody lecznicze w części zapadliska przedkarpackiego. Kielce: Fundacja Posteris.
18.Łajczak, A. (2001). Źródła mineralne Niecki Nidziańskiej. Czasopismo Geograficzne, 2 (72), 151–184.
19.Panasiuk, A. (2013). Miejsce turystyki uzdrowiskowej w strukturze rynku turystycznego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 784, Ekonomiczne Problemy Turystyki, 3 (23), 9–22.
20.Pytel, S. (2010). Rola turystyki kulturowej w rozwoju gmin województwa śląskiego. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, 14, 273–282.
21.Szromek, A.R. (2012). Wskaźniki funkcji turystycznej. Koncepcja wskaźnika funkcji turystycznej i uzdrowiskowej. Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej.
22.Ustawa z dnia 28.07.2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, Dz.U. 2005.167.1399.
23.Warszyńska, J. (1985). Funkcja turystyczna Karpat polskich. Folia Geographica. Series Geographica-Oeconomica, 18, 1–88.
24.Wójcikowski, W. (2013). Przestrzeń publiczna i usługowa miasta o funkcji uzdrowiskowej. Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica Socio-Oeconomica, 15, 209–224