Przeszłość Demograficzna Polski

Poland's Demographic Past

ISSN: 0079-7189    OAI    DOI: 10.18276/pdp.2017.39-05
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Issue archive / 39, 2017
Księgi metrykalne parafii rzymskokatolickiej w Strzyżowie z lat 1784–1918 – stan zachowania i możliwość odtworzenia ruchu naturalnego ludności
(Registers of the Roman Catholic Parish in Strzyżów in the Years 1784–1918. Accessibility of Sources and the Possibility of Reconstructing the Vital Statistics of the Population)

Authors: Wojciech Ziobro ORCID
Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Socjologiczno-Historyczny
Keywords: Galicia parish archives archives of the church church registers registry office Strzyżów parish
Data publikacji całości:2017
Page range:19 (97-115)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The article concerns the registers of the years 1784–1918 in the Parish of the Immaculate Conception of the Blessed Virgin Mary and Corpus Christi. The intention of the author was to present the distribution and accessibility of registers and assess to which degree it would be possible to reconstruct the vital statistics of the population of the parish in question using the records so dispersed. The article is also a sort of introduction to further research into the population of the parish of Strzyżów, and the town proper in the 19th century as well.
Download file

Article file

Bibliography

1.Artymiak, Antoni. Sieciechowskie zapiski metrykalne z lat 1646–1666 jako materiał do dziejów wsi podkrakowskiej. Jędrzejów: Nakładem Autora, 1946.
2.Cynarski, Stanisław, red. Studia nad dziejami Strzyżowa i okolic. Rzeszów: Towarzystwo Naukowe w Rzeszowie, 1980.
3.Dobrowolski, Kazimierz. „Znaczenie metryk kościelnych dla badań naukowych”. Rocznik Towarzystwa Heraldycznego we Lwowie 5 (1920): 90–110.
4.Florczak, Teresa M. „Księgi metrykalne jako źródło historyczne na przykładzie parafii skalmierzyckiej”. Archiwariusz: Biuletyn Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu 1 (2005): 105–131.
5.Frączek, Lech. „Księgi metrykalne i metody ich wykorzystania w badaniach nad poznaniem historii społeczeństw XIX wieku na przykładzie parafii szczekocińskiej”. Rocznik Towarzystwa Genealogicznego Ziemi Częstochowskiej 3 (2012): 19–31.
6.Froch, Władysław. „Księgi metrykalne jako ważne i ciekawe źródło historyczne”. Memoranda. Wiadomości Archidiecezji Lubelskiej 73 (1999): 381–389.
7.Gliwa, Andrzej. Strzyżów. Zarys dziejów miasta od średniowiecza do połowy XIX wieku. Strzyżów: Towarzystwo Miłośników Ziemi Strzyżowskiej, 2014.
8.Grzebień, Ludwik. Dzieje kościelne parafii Dobrzechów. Kraków: Ignatianum, 2004.
9.Grzebień, Ludwik. Parafia w Strzyżowie i kult Matki Bożej Niepokalanej. Kraków: WAM, 1997.
10.Grzebień, Ludwik. „Zarys dziejów parafii w Strzyżowie”. Strzyżowski Rocznik Muzealny 3 (2017): 131–170.
11.Hochleitner, Janusz. „Warmińskie nowożytne księgi chrztów jako źródło historyczne”. Echa Przeszłości 2 (2001): 139–152.
12.Kalinowski, Jerzy K. „Historyczne zapiski w księgach metrykalnych przez ks. Józefa Czubka prowadzone”. Studia Pelplińskie 27 (1998): 267–280.
13.Kuklo, Cezary. Demografia Rzeczypospolitej przedrozbiorowej. Warszawa: Wydawnictwo DiG, 2009.
14.Kumor, Bolesław. Diecezja tarnowska. Dzieje ustroju i organizacji 1786–1985. Kraków: Polskie Towarzystwo Teologiczne, 1985.
15.Kumor, Bolesław. „Przepisy państwowe i kościelne dotyczące metryk kościelnych w zaborze austriackim (1800–1914)”. Przeszłość Demograficzna Polski 7 (1975): 93–107.
16.Kumor, Bolesław. „Reforma metryk kościelnych w zaborze austriackim (1775–1788)”. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie 70 (1975): 327–336.
17.Kumor, Bolesław. Ustrój i organizacja Kościoła polskiego w okresie niewoli narodowej 1772–1918. Kraków: Polskie Towarzystwo Teologiczne, 1980.
18.Kwolek, Jan. „Ekstrakty metrykalne w Archiwum Diecezjalnym Przemyskim”. Kronika Diecezji Przemyskiej 28 (1928): 231–249.
19.Nabywaniec, Stanisław. „Księgi metrykalne w warsztacie historyka, na przykładzie metrykaliów parafii Dydnia”. Archiva Ecclesiastica: Biuletyn Stowarzyszenia Archiwistów Kościelnych 6 (2013): 77–119.
20.Szulc, Zofia. „Przepisy prawne dotyczące prowadzenia ksiąg metrykalnych w Galicji”. Prace Historyczno-Archiwalne 3 (1995): 27–42.