Ekonomiczne Problemy Usług

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2018.133/1-27
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Issue archive / nr 133 (1) 2018
Rola samorządu terytorialnego w procesie kształtowania produktu turystycznego na przykładzie miasta Gdyni
(LOCAL GOVERNMENT’S ROLE IN THE PROCESS OF TOURIST PRODUCT FORMING ON THE ExAMPLE OF THE CITy OF GDyNIA)

Authors: Marzena Wanagos
Akademia Morska w Gdyni Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa

Izabela Grajek-Czabajska
Akademia Morska w Gdyni Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa
Keywords: tourism product city development local government
Data publikacji całości:2018-12-16
Page range:11 (333-343)
Klasyfikacja JEL: L26 R58 Z32
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The main task of the territorial self-government is to manage resources positively. The management process includes both the creation of specific goods and services, but also their proper use. The presented study is an attempt to initiate a discussion on the problems of tourist product management (understood as an offer of a given local government unit) and aims to indicate the role of local self-government in this area. The subject of consideration are the tasks of self-government units undertaken for the development of a tourist product. The aim of the study was to identify, analyze and evaluate the activities of local self-government bodies. The city of Gdynia is presented as an example. Against the background of legal aspects and possibilities of territorial self-government tasks related to the development of the tourist, activities in this area were presented in the city of Gdynia and were evaluated by the tourist industry conducting its activity in this city. All field studies planned for implementation fell on 2018. The tests were carried out using the diagnostic survey method. An interview with an employee of the Gdynia city office and a survey with representatives of the tourist industry was carried out – 67 entities presented their opinion on the activities undertaken by the local government. The results of the research were subjected to statistical analysis and then conclusions were drawn. The research shows that industry representatives highly appreciate the involvement of authorities in the development of entrepreneurship and the support of enterprises. This also affects the development of tourism enterprises. However, direct tourism support is assessed low. The activities undertaken are occasional and do not take advantage of the city’s potential. Tourism is not the main direction of development in the city’s policy
Download file

Article file

Bibliography

1.Altkorn, J. (1994). Marketing w turystyce. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
2.Bednarczyk, M. (2011). Zarządzanie konkurencyjnością biznesu turystycznego w regionach. Warszawa: CeDeWu.
3.Domański, T. (1997). Marketing terytorialny – wybrane aspekty praktyczne. W: T. Domański (red.), Marketing terytorialny. Strategiczne wyzwania dla miast i regionów (s. 19−31). Łódź: Centrum Badań i Studiów Francuskich Uniwersytet Łódzki.
4.Florek, M. (2006). Podstawy marketingu terytorialnego. Poznań: Wydawnictwo AEP.
5.Glińska, E. (2011). Sposoby badania wizerunku miejsca. Samorząd Terytorialny, 11, 33–44.
6.Glińska, E., Florek, M., Kowalewska, A. (2009). Wizerunek miasta. Od koncepcji do wdrożenia. Warszawa: Wolters Kluwer.
7.Gryszel, P. (2010). Destination management company a kształtowanie konkurencyjności obszaru turystycznego. W: J. Sala (red.), Konkurencyjność miast i regionów na globalnym rynku turystycznym (s. 608–625). Warszawa: PWE.
8.Kaczmarek, J., Stasiak, A., Włodarczyk, B. (2004). Produkt turystyczny. Pomysł. Organizacja. Zarządzanie. Warszawa: PWE.
9.Kapera, I. (2016). Rola samorządu terytorialnego w gospodarowaniu i zarządzaniu przestrzenią turystyczną. Kraków: Oficyna Wydawnicza AFM.
10.Kizielewicz, J. (2013). Kreowanie marki i wizerunku miasta Gdynia jako morskiej destynacji turystycznej. Zeszyty Naukowe Polityki Europejskie Finanse i Marketing, 9 (58), 242–254.
11.Komorowski, J. (2006). Marketing miejski i jego znaczenie we współczesnym rozwoju miast. Zeszyty Naukowe AE w Poznaniu. Prace z zakresu gospodarki przestrzennej, I (206), 44–55. Kowalczyk, A. (2000). Geografia turyzmu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
12.Małachowski, K. (2015). Dylematy konkurencyjności regionalnej – zarys problemu. Zeszyty Naukowe US. Ekonomiczne Problemy Usług, 881 (118), 211–223.
13.Marak, J. (1993). Marketingowa strategia rozwoju gminy – koncepcja metodologiczna. W: Zachowania podmiotów sfery konsumpcji (s. 169–171). Katowice: Wydawnictwo AE w Katowicach.
14.Markowski, T. (1999). Zarządzanie rozwojem miast. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
15.Markowski, T. (2008). Teoretyczne podstawy rozwoju lokalnego i regionalnego. W: Z. Strzelecki (red.), Gospodarka regionalna i lokalna (s. 13–29). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
16.Meyer, B. (2004). Turystyka jako ekonomiczny czynnik kształtowania przestrzeni. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
17.Noworól, A. (1998). Instrumenty zarządzania rozwojem miasta. Kraków: Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej.
18.Noworól, A. (2007). Planowanie rozwoju terytorialnego w skali regionalnej i lokalnej. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
19.Panasiuk, A. (red.) (2006). Ekonomika turystyki. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
20.Rapacz, A. (2013). Oddziaływanie jednostek samorządu lokalnego na rozwój turystyki w powiecie jeleniogórskim. W: A. Rapacz (red.), Gospodarka turystyczna w regionie. Przedsiębiorstwo. Samorząd. Współpraca (s. 915–924). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
21.Rapacz, A., Jaremen, D. (2012). Rola dokumentów planistycznych w sterowaniu rozwojem turystyki w gminach turystycznych. Zeszyty Naukowe US. Ekonomiczne Problemy Turystyki, 4 (20), 281–295.
22.Raszkowski, A. (2013). Marketing miejsc w kontekście wzmacniania i kształtowania tożsamości terytorialnej. Zeszyty Naukowe US. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, 775 (30), 225–234.
23.Smalec, A. (2014). Rola komunikacji w zarządzaniu satysfakcją klienta-obywatela. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 355, 119–128.
24.Smoleński, M. (2012). Modelowanie przestrzeni turystycznej peryferyjnych regionów turystycznych. Ekonomia i Zarządzanie, 4 (1), 64–91 [za:] Dredge, D. (1999). Destination planning and design. Annals of Tourism Research, 26, 772–791.
25.Sołtysik, M. (2013). Uwarunkowania i modele międzysektorowej polityki turystycznej w podmiejskich gminach Legnicy i Wrocławia. Studia i Monografie Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Wrocław: Wydawnictwo AWF we Wrocławiu.
26.Statistical Yearbook (2016). Statistical Yearbook of Gdynia City. Gdańsk: Statistical Office. Pobrane z: file:///C:/Users/Asus-R558U/Downloads/RocznikGdyni2016.pdf (15.05.2018).
27.Strategia Rozwoju Gdyni (2017). Strategia Rozwoju Miasta Gdyni 2030. Pobrane z: http://2030.gdynia.pl/cms/fck/uploaded/strategia%20rozwoju%20miasta%20gdyni%202030_folder.pdf (20.05.2018).
28.Studzieniecki, T. (2016). An international political region as a tourist destination – a case study of the Visegrad Group. W: V. Klímová, V. Žítek (red.), 19th International Colloquium on Regional Sciences. Conference Proceedings (s. 969–976). Brno: Masarykova Univerzita.
29.Szewczyk, I. (2011). Rola przestrzeni turystycznej w funkcjonowaniu przedsiębiorstw turystycznych. W: A. Rapacz (red.), Gospodarka turystyczna w regionie: problemy jej funkcjonowania (s. 37–44). Jelenia Góra: Wydawnictwo AD REM.
30.Szromnik, A. (1996). Marketing komunalny. Rynkowa koncepcja zarządzania gminą. Samorząd Terytorialny, 3, 3–19.
31.Szromnik, A. (2007). Marketing terytorialny: miasto i region na rynku. Kraków: Oficyna Wydawnicza Wolters Kluwer.
32.Szromnik, A. (2011). Marketing terytorialny jako atrybut rynkowej orientacji miast oraz regionów. W: A. Grzegorczyk, A. Kochaniec (red.), Kreowanie wizerunku miast (s. 18–41). Warszawa: Wyższa Szkoła Promocji.
33.Urbanyi-Popiołek, I. (2014). Cities Cruise industry in the City of Gdynia, the implications for sustainable logistic services and spatial development. W: 1st International Conference Green Cities 2014 – Green Logistics for Greener (s. 342–350). Procedia – Social and Behavioral Sciences. Ustawa z 8.03.1990 o samorządzie gminnym. Dz.U. 1990, nr 16, poz. 95, z późn. zm.
34.Wanagos, M. (2010). Rola działań marketingowych samorządów lokalnych w rozwoju turystyki na przykładzie województwa pomorskiego. Prace Naukowe Uniwersytetu we Wrocławiu, 109, 109–118.
35.Włodarczyk, B. (2011). Procesy kształtujące przestrzeń turystyczną. Turyzm, 21 (1–2), 59–66.
36.Zielińska-Szczepkowska, J., Źróbek-Różańska, A. (2014). Aktywność władz samorządowych w obliczu zmian demograficznych kształtujących sektor turystyczny. Przykład województwa warmińsko-mazurskiego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 826 (3), 315–323.